Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

01.12.2009

От 1-ми декември стартираха обществени обсъждания за защитена зона Триград-Мурсалица и Добростан, които ще продължат до края на годината. Това стана след като излезе проекто-заповедта за защитените зони, които са част от националната екологична мрежа НАТУРА 2000. Територията на Триград-Мурсалица е с площ 553 409 дка и обхваща части от четири смолянски общини. Защитена зона "Добростан" обхваща части от землищата на населени места от три области - Кърджали, Смолян и Пловдив, като само община Баните влиза в нея.

От смолянските села в Триград-Мурсалица попадат селата Гела, Киселчово, Кремене, Мугла, Солища, Турян, Широка лъка и Стойките. Борино, Буйново, Кожари, Чала и Ягодина също са обхванати, както и девинските села - Беден, Грохотно, Гьоврен, Девин, Кестен, Лясково, Стоманово и Триград, и две доспатски насеени места - Змеица и Чавдар.

Предмет на опазване са редица птици, като застрашените от изчезване черен щъркел, скален орел, ловен сокол, мишелов и др. В района са установени и много редки за нашата природа грабливи птици - осояд, черна каня, орел змияр, глухар, мишелов, кукумявка и др.

Забраните предложени за обсъждане и одобрение в проектозаповедта имат за цел да допринесат за опазването на различните видове птици, обитаващи тази защитена зона. Ако бъде приета в този вид заповедта, с нея ще се забрани изграждането на нови водни електрически централи, използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади, както и премахването на характеристики на ландшафта - сеч на единични или група дървета, при ползването на земеделските земи. Забранява се и превръщането на ливади, мери и пасища в обработваеми земи.