Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

16.11.2009

89 проверки са извършили експертите на РИОСВ-Смолян през изминалата седмица. Продължава контрола по недопускане на замърсяване с отпадъци по населени места, пътища и водни обекти. Проверяват се фирми, извършващи дейности с производствени отпадъци. Извършена е и спешна проверка на Хвостохранилище „Ерма река”. Констатирано е замътване на реката, в резултат на обилното количество паднали валежи. От извършените анализи е установено, че няма замърсяване с цианиди, неразтворени вещества, разтворени вещества и желязо, и отчетените стойности от анализите са многократно под пределно допустимите норми за втора категория водоприемник.

През седмицата са оценени 3 нападения на кафява мечка върху селскостопанско имущество в района на село Триград, Две тополи и село Стърница.