Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

04.11.2009

На територията на РИОСВ-Смолян няма източници на наднормен промишлен шум. Това показват извършените проверките на инспекцията и измерванията на Регионална лаборатория - Смолян към ИАОС. Всички обекти, подлежащи на контрол са проверени, съгласно утвърден от МОСВ график. На мониторинг относно излъчвания промишлен шум подлежат по-големи шивашки и тъкачни цехове, обогатителни фабрики, дървопреработващи предприятия и др.

Съгласно закона за защита от шума в околната среда, РИОСВ контролира само шум, излъчван от промишлени предприятия. Контрола върху нивото на шум за помещения на жилищни и обществени сгради е извън компетенциите на инспекцията.