Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

02.11.2009

210 проверки са извършили експертите на РИОСВ-Смолян през октомври. Проверените обекти са 203, дадени са 92 предписания. Съставени са и 5 акта за констатирани административни нарушения.

Продължава засиленият контрол за недопускане на замърсяване на населени месата и извън селищни територии с отпадъци. В периода, поради големия туристически интерес приоритетно са проверявани районите около хотели, хижи, почивни бази, бреговите ивици на язовири и реки. Осъществява се непрекъснат контрол за недопускането на замърсявания с отпадъци на пътища и крайпътни отбивки. За констатирани нарушения са съставени 3 акта, единият от които е на кмета на община Неделино, за допуснато замърсяване със строителни и битови отпадъци. Извършени са 28 проверки на предприятия, извършващи дейност с отпадъци.

Засилен е контрола за недопускане на нарушения на еколочното законодателство в КК „Пампорово”. Проверени са 7 хотела за отпадъци, наличие на машина за химическо чистене и котелните инсталации, във връзка със започването на отоплителния сезон.

През месеца приключи актуализацията на точките с контейнери за разделно сметосъбиране по общините на територията на РИОСВ-Смолян.

Засилен е и контрола на фирми, пускащи на пазара опаковани стоки. Извършени са 16 проверки и са дадени 15 предписания. Идентифицирана е 1 нова фирма, пускаща на пазара опаковани стоки.

Във връзка с наближаване на крайния срок за привеждане в съответствие с екологичните изисквания са проверени 3 бензиностанции.18 са проверките, свързани с ограничаване на емисиите от летливи органични съединения. Проверките на обекти с емисии от горивни източни са 4 и 4 на обекти, работещи с озоноразрушаващи вещества. Извършено е емисионно замерване на асфалтова база Тикале на „БКС” ООД - Смолян

В направление води за периода са проверени 28 обекта. За констатирани пропуски са дадени 3 предписания.

Експерти от инспекцията извършиха 2 проверки по сигнали за умряла риба. Първият сигнал е за река Лъкинска и река Джурковска, получен е в неделя и незабавно е проверен. Констатирана е умряла риба в протежение на участък от 6 километра. При повторна проверка в понеделник са изяснени обстоятелствата. На управителя на рудник „Джурково” е съставен акт. Втория сигнал е за измиране на риба в резултат на радиоактивно замърсяване от бивши уранови рудници в района на село Киселчово. Извършена е незабавна проверка, като сигнала се е оказал неоснователен, а причината за измирането на рибата е недостиг на кислород.

През месеца се извърши проверка на поречията, контролирани от РИОСВ-Смолян за добив на инертни материали. Проверени са и всички ТМСИ /трошачно- миячни и сортировъчни инсталации/. Нарушения не са констатирани.

18 са проверките във връзка с опазването и рационалното ползване на земните недра. Проверявани са геологопроучвателни и добивни подземни и надземни обекти, както и обекти с първична преработка. Проверени са и обекти по изпълнение на програмата за ликвидиране на щети от стари замърсявания след приватизация.

През месеца са проверени гатери на ГПК „Карлък СС” и на ЕТ „Емил Узунски”. Проверките са във връзка с измервания на промишлен шум. С тези измервания мониторинга на източници на шум на територията на инспекцията за 2009 година приключи.

За периода експерти от РИОСВ-Смолян са участвали в 24 комисии, при които са установени щети от мечки върху селскостопанското имущество. На ощетените лица са дадени предписания за предприемане на индивидуални защитни мерки за да се намалят или предотвратят нападенията. Експерти от инспекцията извършиха проверка с цел изясняване на обстоятелствата, при които по време на лов в землището на село Малево, мечка е нападнала ловец, а в последствие е убита.

В края на месеца приключиха дейностите по възстановяване на част от туристическата инфраструктура в резерват Сосковчето, финансирани по плана за дейности в защитени територии - изключително държавна собственост. Състоянието на резерватите се следи ежеседмично, като се набляга на превантивни мерки за недопускането на пожари. Осен на резерватите са извършени и 2 проверки на други защитени територии. Извършен е контрол по разрешителни за сеч на дървета със специален режим на опазване - орехи. Извършена е 1 проверка на билкозаготвителен пункт на РКС-Смолян