Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

12.02.2008

Всички фирми, изпускащи отпадъчни води във водни обекти в количество над 100 m3 на ден, трябва да представят информационни карти в РИОСВ-Смолян до края на месец февруари. За територията на РИОСВ-Смолян те са 30 и са включени в Националната контролно-информационна система за състоянието на отпадъчни води. Изискването за изготвяне на информационни карти е регламентирано от Закона на водите и включва информация за обекта, количеството на отпадъчни води, взети водни маси, технологични схеми на пречиствателни съоръжения.

Общо 125 са обектите, заустващи отпадъчни води, контролирани от РИОСВ-Смолян. С цел недопускане замърсяване на водоприемниците /река,езеро,дере/, експертите проверяват изправността на пречиствателните съоръжения, както и изпусканите от тях води да отговарят на нормативните изисквания, През 2007 г. са извършени 213 проверки.