Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Почистване, укрепване и покриване на част от речното корито на река Върбица, източно от съществуващ транспортен мост между о.т. 821 на ул. „Прогрес“ и о.т.819 на ул. „България“ в град Златоград“, община Златоград, област Смолян

27.10.2020

 Във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Почистване, укрепване и покриване на част от речното корито на река Върбица, източно от съществуващ транспортен мост между о.т. 821 на ул. „Прогрес“ и о.т.819 на ул. „България“ в град Златоград“, община Златоград, област Смолян, на основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян

С Ъ О Б Щ А В А:
Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителят е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда с вх. №КПД-11-373-(4)/27.10.2020г. за инвестиционно предложение: „Почистване, укрепване и покриване на част от речното корито на река Върбица, източно от съществуващ транспортен мост между о.т. 821 на ул. „Прогрес“ и о.т.819 на ул. „България“ в град Златоград“, община Златоград, област Смолян. Към искането е приложена и информация по приложение №2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес ул. „Дичо Петров" №16, гр. Смолян и/или на място в сградата на РИОСВ - Смолян (партер) „Офис за комплексно обслужване“. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33727 раздел: „Преценяване/Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС“ и в сградата РИОСВ – Смолян, ул. „Дичо Петров“ №16, „Офис за комплексно обслужване“. Съобщението е поставено и на информационното табло на РИОСВ – Смолян на 27.10.2020г.