Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

16.10.2020

 О Б Я В А

ЗА
обществен достъп до изготвен доклад за екологична оценка (ео) на „Общ устройствен план (оуп) на община Девин“ с цел започване на консултации по чл.20 от Наредбата за ЕО и покана за предстоящо обществено обсъждане на 11.11.2020 г. от 16,00 ч. в зеседателната зала на общински съвет в сградата на община Девин,ет.3.
Във връзка с изготвен Доклад за екологична оценка /ЕО/ на проект/програма „ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА ДЕВИН“ и на основание Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, предоставяме на обществен достъп цялата документация ,която може да се види на информационен портал на община Девин: http: www.devin.bg
Начало на провеждане на консултациите на ДЕО на ОУПО ДЕВИН по чл. 20 от Наредбата за ЕО: от 12.10.2020 г. до 10.11.2020 вкл.
Общественото обсъждане на проекта за „Общ устройствен план (ОУП) на община Девин“ и Доклада за ЕО на плана ще се проведе на 11.11.2020 г. от 16.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет в сградата на община Девин,ет.3.
Лице за връзка: Негиян Селим – мл. експерт „Зелена система и екология”, тел:0889440071. Материалите са на разположение на заинтересуваните лица в Община Девин, отдел „Устройство на територията, икономика и общинска собственост”, ул. „Дружба“ №1, ет.2, стая 12, от 08.00 – 12.00 часа и от 13.00 – 17.00часа, всеки работен ден до 10.11.2020 г. вкл.Становища по изготвения Доклад за ЕО могат да се представят в срок до 10.11.2020г. вкл. на електронен адрес: mariana_per@abv.bg и nagihan_eren@abv.bg, в деловодството на Община Девин или по пощата на адрес: гр. Девин, п.к. 4800, гр. Девин, ул. „Дружба“ №1, обл. Смолян.
Уведомявам Ви, че копие на документацията за горецитираният план можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/3718 (Консултации/Консултации /Доклад за ЕО/Описание на Доклад за ЕО) и на сайта на възложителят на следния линк: https://www.devin.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=7408:obshtestven-dostap-do-doklad-za-eo-kam-oup-na-obshtina-devin-i-pokana-za-obshtestveno-obsazhdane&catid=59:pokani&Itemid=63