Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Обособяване на площадка №1 за събиране, временно съхранение, подготовка за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци /СО/; биоразградими и обемни отпадъци

25.08.2020

 Във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка №1 за събиране, временно съхранение, подготовка за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци /СО/; биоразградими (20 02 01-клони, храсти и др.) и обемни отпадъци (20 03 07-предимно изработени от дърво, мебели, дограма, врати и др.) разположена в поземлен имот 67653.923.245 с площ 9330 кв.м. в Промишлена зона "Трандевица" на гр. Смолян, община Смолян, област Смолян и извършване на дейности по предварително третиране на СО, чрез използване на мобилни инсталации или съоръжения на мястото на образуване и материално оползотворяване на строителни отпадъци в конкретни строителни обекти /строителната площадка или площадката, на която се извършва премахването на строеж/, разположени на територията на Област Смолян.”, на основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян

С Ъ О Б Щ А В А:
Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителят е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда и допълнителна информация с вх. №КПД-11-417-(7)/24.08.2020г. за горецитираното инвестиционно предложение. Към искането е приложена и информация по приложение №2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес ул. „Дичо Петров" №16, гр. Смолян и/или на място в сградата на РИОСВ - Смолян (партер) „Офис за комплексно обслужване“. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следния линк:  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33735 раздел: „Преценяване/Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС“ и в сградата РИОСВ – Смолян, ул. „Дичо Петров“ №16, „Офис за комплексно обслужване“. Съобщението е поставено и на информационното табло на РИОСВ – Смолян на 25.08.2020г.