Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Производство на пелети от иглолистна дървесина, трици, изрезки, парчета дървен материал“, в ПИ с идентификатор №67653.926.52, землище на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян

24.08.2020

Във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Производство на пелети от иглолистна дървесина, трици, изрезки, парчета дървен материал“, в ПИ с идентификатор №67653.926.52, землище на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, на основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян
 С Ъ О Б Щ А В А:

Съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, от възложителят е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда и допълнителна информация с вх. №КПД-11-136-(9)/18.08.2020г. за инвестиционно предложение: „Производство на пелети от иглолистна дървесина, трици, изрезки, парчета дървен материал“, в ПИ с идентификатор №67653.926.52, землище на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян. Към искането е приложена и информация по приложение №2. Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес ул. „Дичо Петров" №16, гр. Смолян и/или на място в сградата на РИОСВ - Смолян (партер) „Офис за комплексно обслужване“. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следния линк:  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33716 раздел: „Преценяване/Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС“ и в сградата РИОСВ – Смолян, ул. „Дичо Петров“ №16, „Офис за комплексно обслужване“. Съобщението е поставено и на информационното табло на РИОСВ – Смолян на 24.08.2020г.