Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

12.10.2009

33 проверки са извършили експертите на РИОСВ-Смолян през изминалата седмица. Засилен е контрола по недопускане на замърсяване с отпадъци по населени места, пътища и водни обекти. Района около язовир Доспат като цяло е чист, показват проверките на инспекцията. За отстраняване на единични изхвърляния са дадени предписания. Замърсени площи с битови и строителни отпадъци са констатирани в село Забърдо и района на село Стойките. Проверени са и обекти, изпускащи отпадни води, източници на летливи органични съединения /ЛОС/ и озоноразрушаващи вещества.

През седмицата са оценени 3 нападения на кафява мечка върху селскостопанско имущество в района на село Павелско и село Смилян. На собствениците са дадени предписания за предприемане на мерки за опазване на пчелните кошери - ограждане на пчелини, преместването им, осигуряване на източници на постоянен шум или светлина.