Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

01.10.2009

266 проверки са извършили експертите на РИОСВ-Смолян през август и септември. Дадени са 95 предписания, като 55 от тях вече са изпълнени, а на останалите все още не е изтекъл срока. Съставени са и 2 акта за констатирани административни нарушения.

Наложена е една еднократна имуществена санкция за замърсяване на околната среда с нефтопродукти. Поради бързата намеса на компетентните органи, включително и експерти на РИОСВ-Смолян е предотвратено последващо замърсяване на почви, водни течения и подпочвени води в резултат на инцидента, при който е допуснат разлив от цистерни.

Продължава засиленият контрол за недопускане на замърсяване на населени месата и извън селищни територии с отпадъци. В периода, поради големия туристически интерес приоритетно са проверявани районите около хижи, почивни бази, бреговите ивици на язовири и реки. Осъществява се непрекъснат контрол за недопускането на замърсявания с отпадъци на пътища и крайпътни отбивки . Общо проверките в това направление са 33. Проверяват се и се актуализират точките с контейнери за разделно сметосъбиране. Извършени са 33 проверки, при което са обхванати 158 точки.

Засилен е и контрола на фирми, пускащи на пазара опаковани стоки. Извършени са 65 проверки и са дадени 28 предписания. Проверени са и 10 фирми - членове на организации, които не са заплащали лицензионните си възнаграждения. В резултат на проверките, дължимите суми са заплатени.

Във връзка с прилагането на Националната програма за управление на отпадъците, инспекцията осъществи контрол по изпълнението на техническата помощ от ОП „Околна среда” за разширяване на регионално депо Мадан. Проведени са срещи с проектантите и общината, в резултат на което е намален срока за изпълнение на проекта. Контролира се и строителството на регионално депо Смолян, като целта е обекта да бъде въведен в експлоатация до края на годината.

Във връзка с наближаване на крайния срок за привеждане в съответствие с екологичните изисквания е засилен и контрола по бензиностанции, като проверените обекти са 11. 10 са проверките, свързани с ограничаване на емисиите от летливи органични съединения. Проверките на обекти с емисии от горивни източни са 16.

В направление води за периода са проверени 30 обекта. За констатирани пропуски са дадени 11 предписания.

11 са проверките във връзка с опазването и рационалното ползване на земните недра. Проверявани са геологопроучвателни и добивни подземни и надземни обекти, както и обекти с първична преработка.

За периода експерти от РИОСВ-Смолян са участвали в 25 комисии, при които са установени щети от мечки върху селскостопанското имущество. На ощетените лица са дадени 12 предписания за предприемане на индивидуални защитни мерки за да се намалят или предотвратят нападенията. Започнали са дейности по възстановяване на част от туристическата инфраструктура в резерват Сосковчето. Състоянието на резерватите се следи ежеседмично, като се набляга на превантивни мерки за недопускането на пожари. Осен на резерватите са извършени и 5 проверки на други защитени територии. Извършен е контрол по разрешителни за сеч на дървета със специален режим на опазване - орехи.

През периода са извършени 2 проверки на комплексни разрешителни и 1 проверка на обект, попадащ в обхвата за комплексно разрешително.

Извършена е проверка на всички преписки, уведомления и искания постъпили през последните 2 години в РИОСВ-Смолян. Констатирано е че отговор няма само по 2 преписки, като причината за това е че възложителя не е представил изисканата му информация. Във всички останали случай инспекцията се е произнесла в определените от закона срокове.