Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Важно!!! Важна информация за предоставяне на годишните отчети за използвани количества ФПГ!

 

            Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян (РИОСВ - Смолян) информира за нови изисквания относно отчетността, свързана с флуоросъдържащите парникови газове (ФПГ).

            От началото на 2024 г. подаването на задължителните годишни отчети вече ще се извършва само по електронен път чрез Информационната система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове. Тя е разработена в изпълнение на чл. 17 г, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и се поддържа от ИАОС гр. София.

            Годишните отчети за 2023 г. следва да се подават до 31 март 2024 година след извършена регистрация в Информационната системата, която е достъпна на адрес: http://fpg.eea.government.bg. Входът в нея е възможен само за потребители, които разполагат с квалифициран електронен подпис (КЕП). В системата е публикувано и ръководство за задължените лица за използване на Информационната система.
            Задължените лица съгласно Наредба № 1 за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове са следните:

· дистрибутори на ФПГ;

· дистрибутори на оборудване, заредено с ФПГ, което не е херметически затворено;

· ползватели на ФПГ;

· преработватели на ФПГ;

· оператори на стационарно хладилно и климатично оборудване, стационарни термопомпи, стационарно противопожарно оборудване, хладилни устройства на хладилни камиони и ремарката, двигатели с цикъл на „Ренкин с органичен работен агент, електрическа комутационна апаратура, оборудване, което съдържа разтворители, основани на ФПГ.

При проблеми свързани с работта на системата, може да пишите на следните елктронни адреси: r.andonov@eea.government.bg, m.kaneva@eea.government.bg и kadastre@eea.government.bg или да се обадите на тел. 02/940 6412.

            Задължените лица, неподали в срок годишен отчет за предходната година подлежат на санкции, предвидени в Закона за чистотата на атмосферния въздух.

 

Важно!!! Забрана за сервизно обслужване и поддръжка на хладилно оборудване заредено с някои флуорсъдържащи парникови газове

От 01.01.2020 г. хладилно оборудване с количество флуорвъглеводороди (HFC) за зареждане от 40 тона CO2 еквивалент или повече няма да може вече да бъде сервизно обслужвано или поддържано със свежи HFC с потенциал на глобално затопляне от 2 500 или повече, съгласно разпоредбите чл.13, §3, ал.1 от Регламент(ЕС)№517/2014. Това означава, че най-масово разпространените хладилни инсталации, работещи с фреон R404A, със заряд от 10 кг или повече, следва да бъдат сервизно обслужвани или поддържани с рециклиран или регенериран R404A. Същото важи за хладилни инсталации, заредени с 10 кг или повече фреон R507A.

Рециклираните и регенерирани HFC с потенциал на глобално затопляне от 2 500 или повече (в това число R404A и R507) могат да се използват за целите на сервизно обслужване или поддръжка до 01.01.2030 г. при спазване на изискванията на чл.13, §3, ал.3, букви „а“ и „б“ от Регламент (ЕС) № 517/2014 и при условие, че те са надлежно етикетирани. Употребата на регенериран HFC е възможна във всяко хладилно оборудване, докато употребата на рециклиран HFC е възможна единствено в същото или подобно на него оборудване. Не се допуска употребата на HFC в нови инсталации. Изключенията важат единствено за съществуващо хладилно оборудване. Оборудването, предназначено за нискотемпературно охлаждане на продукти на температури под – 50 °C, не подлежи на тази забрана.

В срок до 15 февруари е крайния срок за предоставяне в РИОСВ – Смолян на годишни отчети и информация за озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), за предходната година.

Задължението е към всички лица, които внасят, пускат на пазара, рециклират, регенерират, унищожават, извличат и използват озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), както и лицата, които експлоатират хладилно, климатично и термопомпено оборудване, и оборудване съдържащо разтворители на базата на такива вещества. Годишните отчети и информацията, които се отнасят за предходната година, следва да бъдат попълнени и изпратени на хартиен и електронен вариант (CD или електронна поща – riosv-smolyan@mbox.contact.bg) в РИОСВ – Смолян до 15 февруари за предходната година.

Операторите на инсталации, които съдържат озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) изготвят и представят информация, съгласно Приложение № 9 към чл. 35 от Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове. Следва да бъдат включени всички инсталации съдържащи съответните вещества и смеси, като информацията се отнася за всяка една инсталация по отделно.

 

Изтегли образец на Приложение № 9

 

Преработвателите на озонразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) представят годишен отчет съгласно Приложение № 8 към чл.34 от Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове. Следва да бъдат включени всички вещества и смеси.

 

Изтегли образец на Приложение № 8

 

Ползвателите на озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) представят годишен отчет съгласно Приложение № 7 към ч. 33 Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове. Следва да бъдат включени всички вещества и смеси.

 

 Изтегли образец на Приложение №7

 

Дистрибуторите на оборудване, заредено с флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), което не е херметически затворено, изготвят годишен отчет съгласно формата по приложение № 6 към чл. 32 от Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове. Следва да бъдат включени всички инсталации съдържащи съответните вещества и смеси, като информацията се отнася за всяка една инсталация по отделно.

 

Изтегли образец на Приложение № 6

  

Дистрибуторите на флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), представят годишен отчет съгласно формата по приложение № 5 към чл. 31 от Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове. Следва да бъдат включени всички вещества и смеси.

 

Изтегли образец на Приложение № 5

 

При неспазване на горецитираните нормативни изисквания законът предвижда налагането на имуществена санкция от 1000 до 3000 лева, съгласно чл.34и от Закон за чистотата на атмосферния въздух.

Операторите на оборудване, за което се изискват проверки за течове съгласно чл. 4 от Регламент (ЕС) № 517/2014, създават и поддържат досие съгласно чл. 6, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 517/2014 във формат, съгласно приложение № 3 към чл. 29 от Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове.

 

 

Изтегли образец по Приложение № 3