Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2010 година е обявена за Международна година на биологичното разнообразие. Събитията ще се случват под мотото “Биологичното разнообразие е живот, биологичното разнообразие е нашият живот” с цел  да се привлече общественото внимание към решаващата, дори съдбоносната роля на биологичното разнообразие на планетата.

Опазването на богатото биологично разнообразие на страната е един от приоритетите на Министерството на околната среда и водите.

Основна цел е съхраняване, укрепване и възстановяване на ключови екосистеми, местообитания, видове и особености на ландшафта.

Основните приоритети за постигането на тази цел се определят в зависимост от степента на застрашеност на биологичния вид и природно значимото място, значимостта на дейността за опазване и поддържане на биологичното разнообразие, задълженията, произтичащи от националното законодателство и сключените международни актове.

Предвидените три групи приоритетни мерки за постигането на поставените цели :

  • разширяване и укрепване на мрежата от защитени територии,
  • укрепване на научната основа за опазване на биологичното разнообразие
  • създаването на националната екологична мрежа.

РИОСВ е регионален орган на управление на биологичното разнообразие и осъществява управленски, контролни и другите дейности областта на съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси.