Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Ръководството на РИОСВ - Смолян заявява своята воля за противодействие на всички прояви на корупцията, злоупотребите и всякакво друго неетично поведение.

Нашата политика е насочена към нулева толерантност към прояви от служителите на инспекцията относно неспазване на етичните норми и кодекса на поведение, участието им в корупционни схеми и злоупотреби със служебно положение при предоставяне на административни услуги/режими, както и при осъществяване на контролните си правомощия.

Администрацията на РИОСВ насърчава всички граждани, да сигнализират за случаите на корупция чрез подаване на сигнали или предложения по реда на глава осма „Предложения и сигнали“ от Административно процесуалния кодекс.

Ние се ангажираме да извършим проверка за всеки получен сигнал и да Ви информираме своевременно за предприетите действия и резултати. Всяка проверка ще бъде извършена всеобхватно и обективно с всички средства, позволени от закона и при спазване на принципа за защита на самоличността на подателя на сигнала за корупция.

Подаване на сигнали

Сигнали за незаконни действия или бездействия, както и действия, пораждащи съмнения за корупция от страна на служители от РИОСВ - Смолян, могат да се подават по някой от следните начини:

  • на електронен адрес: [email protected]
  • чрез офис „Комплексно обслужване“ в РИОСВ - Смолян, на адрес: гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров” №16
  • чрез „Кутия за жалби и сигнали, свързани с корупция и неправомерни служебни действия от страна на служителите на РИОСВ-Смолян“, находяща се в административната сграда на инспекцията - партер
  • чрез онлайн форма за подаване на сигнал до Националния съвет за антикорупционни политики, находяща се на интернет страницата на РИОСВ - Смолян

ВАЖНО!!!

При подаване на сигнал се предоставят следните данни:

  • две имена
  • адрес за кореспонденция
  • телефон за контакт
  • данни за институциите, които вече сте информирали
  • електронен адрес

Напомняме Ви, че съгласно нормата на чл.111, ал.4 от АПК: “Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали отнасящи се до нарушения извършени преди повече от 2 години“.

Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

В двумесечен срок от регистрирането на сигнала се взема решение, за което се уведомява подателя.

Сигналите трябва да съдържат достатъчно информация (по възможност придружена с копия от документи), която да потвърждава изнесените данни за нарушения и да е относима само към нарушения, извършени от служители на РИОСВ - Смолян.

Съгласно чл. 108, ал.2 от АПК, никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на Административно процесуален кодекс.

 

Вътрешни правила за организация и реда за извършване на проверки на декларации и установяване на конфликт на интереси

 

РИОСВ - Смолян извършва контролната си дейност /комплексни или съвместни проверки/ на база въвеждането на ротационен принцип, както следва:

            - Планираната проверка на обект, задължително се извършва най-малко от двама експерти;

            - Експертите, изготвили разрешителни и/или регистрационни документи за даден обект, не могат да участват в проверките на същия обект;

           - Проверките по изпълнение на условията, поставени в Решения по ОВОС, Становища по ЕО, Решения по ОС или Решения по преценка за извършване на ОВОС, ЕО и ОС, задължително участват експерти по компоненти и фактори на околната среда (имащи компетенции по изпълнение на поставените условия);

            - При системни сигнали за един и същ обект, проверките на отделните сигнали се извършват от различни експерти;

            - Не се допуска планираните проверки на даден обект, да се извършват от едни и същи експерти, в рамките на повече от две години. 

            - При подадени жалби и сигнали за замърсяване на водни обекти, проверките се извършват съвместно с експерти от БД;

             - Когато сигналът или жалбата е от компетентността и на други институции, съвместните проверки се извършват с тяхно участие (напр. Общини, ОБДХ, РЗИ, МВР и други).