Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Ръководството на РИОСВ - Смолян заявява своята воля за противодействие на всички прояви на корупцията, злоупотребите и всякакво друго неетично поведение.

Нашата политика е насочена към нулева толерантност към прояви от служителите на инспекцията относно неспазване на етичните норми и кодекса на поведение, участието им в корупционни схеми и злоупотреби със служебно положение при предоставяне на административни услуги/режими, както и при осъществяване на контролните си правомощия.

Администрацията на РИОСВ насърчава всички граждани, да сигнализират за случаите на корупция чрез подаване на сигнали или предложения по реда на глава осма „Предложения и сигнали“ от Административно процесуалния кодекс.

Ние се ангажираме да извършим проверка за всеки получен сигнал и да Ви информираме своевременно за предприетите действия и резултати. Всяка проверка ще бъде извършена всеобхватно и обективно с всички средства, позволени от закона и при спазване на принципа за защита на самоличността на подателя на сигнала за корупция.

Подаване на сигнали

Сигнали за незаконни действия или бездействия, както и действия, пораждащи съмнения за корупция от страна на служители от РИОСВ - Смолян, могат да се подават по някой от следните начини:

  • на електронен адрес: riosv-smolyan@mbox.contact.bg
  • чрез офис „Комплексно обслужване“ в РИОСВ - Смолян, на адрес: гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров” №16
  • чрез „Кутия за жалби и сигнали, свързани с корупция и неправомерни служебни действия от страна на служителите на РИОСВ-Смолян“, находяща се в административната сграда на инспекцията - партер
  • чрез онлайн форма за подаване на сигнал до Националния съвет за антикорупционни политики, находяща се на интернет страницата на РИОСВ - Смолян

ВАЖНО!!!

При подаване на сигнал се предоставят следните данни:

  • две имена
  • адрес за кореспонденция
  • телефон за контакт
  • данни за институциите, които вече сте информирали
  • електронен адрес

Напомняме Ви, че съгласно нормата на чл.111, ал.4 от АПК: “Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали отнасящи се до нарушения извършени преди повече от 2 години“.

Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

В двумесечен срок от регистрирането на сигнала се взема решение, за което се уведомява подателя.

Сигналите трябва да съдържат достатъчно информация (по възможност придружена с копия от документи), която да потвърждава изнесените данни за нарушения и да е относима само към нарушения, извършени от служители на РИОСВ - Смолян.

Съгласно чл. 108, ал.2 от АПК, никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на Административно процесуален кодекс.

 

Вътрешни правила за организация и реда за извършване на проверки на декларации и установяване на конфликт на интереси

 

РИОСВ - Смолян извършва контролната си дейност /комплексни или съвместни проверки/ на база въвеждането на ротационен принцип, както следва:

            - Планираната проверка на обект, задължително се извършва най-малко от двама експерти;

            - Експертите, изготвили разрешителни и/или регистрационни документи за даден обект, не могат да участват в проверките на същия обект;

           - Проверките по изпълнение на условията, поставени в Решения по ОВОС, Становища по ЕО, Решения по ОС или Решения по преценка за извършване на ОВОС, ЕО и ОС, задължително участват експерти по компоненти и фактори на околната среда (имащи компетенции по изпълнение на поставените условия);

            - При системни сигнали за един и същ обект, проверките на отделните сигнали се извършват от различни експерти;

            - Не се допуска планираните проверки на даден обект, да се извършват от едни и същи експерти, в рамките на повече от две години. 

            - При подадени жалби и сигнали за замърсяване на водни обекти, проверките се извършват съвместно с експерти от БД;

             - Когато сигналът или жалбата е от компетентността и на други институции, съвместните проверки се извършват с тяхно участие (напр. Общини, ОБДХ, РЗИ, МВР и други).

 

 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ПО КАНАЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ В РИОСВ – СМОЛЯН

Съгласно разпоредбите на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) в Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян е създаден канал за вътрешно подаване на сигнали. Каналът за вътрешно подаване на сигнали се управлява по начин, който гарантира пълнотата, целостта и поверителността на информацията и възпрепятства достъпа на неоправомощени лица до тази информация.

По канала за вътрешно подаване на сигнали могат да бъдат подавани сигнали за нарушенията посочени в чл. 3 на ЗЗЛПСПОИН от категориите лица съгласно чл.5 от ЗЗЛПСПОИН. Поверителността на самоличността на сигнализиращите лица и на всяко трето лице, посочено в сигнала е защитена.

Разкриването на самоличността на сигнализиращото лице и всяка друга информация, от която може пряко или непряко да се узнае неговата самоличност, може да бъде разкрита само когато това е необходимо и пропорционално задължение, наложено от българското законодателство или от правото на ЕС в контекста на разследвания на национални органи или на съдебни производства, включително с оглед на гарантиране правото на защита на засегнатото лице. За необходимостта от разкриване на самоличността или информацията,  писмено и мотивирано се уведомява сигнализиращото лице.

Сигнализиращото лице не се уведомява, когато с това се застрашава разследването или съдебното производство. Сигналът се подава до служител, отговарящ за разглеждането на сигнали (СОРС), по следните начини:

1.         Писмено по пощата, на адреса на РИОСВ - Смолян: гр. Смолян, ул. "Полк. Дичо Петров" №16, пощенски код – 4700;

2.         Писмено чрез електронна поща на адрес: zzlps_riosv@abv.bg ;

3.         Писмено чрез пълномощник с изрично писмено пълномощно, което се прилага към сигнала в оригинал (не е необходима нотариална заверка);

4.         Писмено или устно чрез лична среща, по искане на сигнализиращото лице;

5.         Устно по телефон на телефонен номер 0301/60107.

 

При подаване на писмен сигнал, същият трябва да съдържа най-малко следните данни:

1.         трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес ако има такъв;

2.         имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;

3.         конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;

4.         дата на подаване на сигнала;

5.         подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

Писмените сигнали следва да бъдат подавани чрез попълване на утвърдения от КЗЛД за целта формуляр за регистриране на сигнал. При ползване на утвърдения от КЗЛД формуляр (достъпен на интернет страницата на КЗЛД), сигнализиращите лица попълват само Част I – V включително.

Линк към утвърдения от КЗЛД формуляр - Формуляр за регистриране на сигнал по ЗЗЛПСПОИН - КЗЛД (cpdp.bg).

 

Ако при подаване на писмен сигнал са допуснати нередовности, на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7 – дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.

Към сигнала могат да се добавят всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т.ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

Всяко сигнализиращо лице в 7 - дневен срок ще получи потвърждение, че сигнала е получен.

Не се разглеждат сигнали които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основание да се приемат за правдоподобни. Сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване.

Не се образува производство по анонимни сигнали и сигнали отнасящи се за нарушения преди повече от 2 години.

Достъп до личните данни, съдържащи се в сигналите за нарушения, имат единствено съответния служител/служители на РИОСВ - Смолян, отговарящи за разглеждането на съответния сигнал при спазване на принципа „необходимост да се знае“ в изпълнение на функционалните задължения и/или конкретно възложена задача.

 

Сигналите се обработват при спазване на задължението за поверителност, произтичащо от чл. 31 и чл. 32 от ЗЗЛПСПОИН. Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават (чл. 32, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН).

Защита по ЗЗЛПСПОИН се предоставя на сигнализиращото лице от момента на подаването на сигнала, при наличие на условията по чл. 6 от закона.

Централен орган за външно подаване на сигнали съгласно ЗЗЛПСПОИН е Комисията за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg