Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Категория информация Формат Електронен адрес
I Описание на административна структура и данни за организацията, функциите и отговорностите на администрация Интернет страница Начална интернет страница/секция За нас
II Списък на издадените актове в изпълнение на правомощия на РИОСВ Интернет страница Административни мерки/Вътрешни актове
III Наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация Интернет страница Секция информация/достъп до информация
IV Право на достъп до обществена информация, регистър на постъпилите заявления по ЗДОИ, вътрешни правила и достъп до информация Секция информация/достъп до информация Регистър на постъпилите заявления по ЗДОИ
V Антикорупция Интернет страница Секция Административно обслужване / Антикорупция
VI Устройствен правилник  Интернет страница Секция Услуги
VII Административно обслужване - Харта на клиента  Интернет страница Секция Административно обслужване / Харта на клиента
VIII Административни услуги, вътрешни правила свързани с предоставянето на административни услуги, годишен доклад за удоволетвореността на потребителите Интернет страница Секция Административно обслужване / Услуги
IX Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията Интернет страница Секция Финансиране
X Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки Интернет страница Секция Профил на купувача
XI Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно – доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта Интернет страница на МОСВ Консултации с обществеността
XII Обявления за конкурси за държавни служители Интернет страница Информационен център/Конкурси
XIII Информация подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Интернет страница За нас/Декларации по ЗПУКИ
XIV Защита на личните данни  Интернет страница  Секция защита на личните данни
XV Информация свързана с опазване на околната среда Интернет страница

Списък по чл. 15а, ал. 3 от ЗДОИ

Списък на категориите информация, подлежаща за публикуване в интернет за сферата на дейност на РИОСВ-Смолян:

Контролна дейност

Качество на атмосферния въздух

Комплексни разрешителни

Почви

Отпадъци

Превантивна дейност
Екологична оценка

Оценка на въздействието върху околната среда

Оценка за съвместимост