Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ по ред Списък на категориите информация, подлежащи на публикуване в интернет Ред за достъп Наличен/ публикуван (къде)
I Описание на административна структура и данни за организацията, функциите и отговорностите на администрация Интернет страница Начална интернет страница/секция За нас
II Списък на издадените актове в изпълнение на правомощия на РИОСВ Интернет страница Административни мерки/Вътрешни актове
III Наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация Интернет страница Секция информация/достъп до информация
IV Интернет страница Секция информация/достъп до информация Регистър на постъпилите заявления по ЗДОИ
 V Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация Интернет страница Секция информация/достъп до информация
VI Устройствен правилник  Интернет страница Секция Услуги
VII Вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите Интернет страница Секция Административно обслужване/Услуги
VIII Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията Интернет страница Секция Финансиране
IX Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки Интернет страница Секция Профил на купувача
X Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно – доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта Интернет страница на МОСВ Консултации с обществеността
XI Обявления за конкурси за държавни служители Интернет страница Информационен център/Конкурси
XII Информация подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Интернет страница За нас/Декларации по ЗПУКИ
XIII Информация свързана с опазване на околната среда Интернет страница

Списък по чл. 15а, ал. 3 от ЗДОИ

Списък на категориите информация, подлежаща за публикуване в интернет за сферата на дейност на РИОСВ-Смолян:

Контролна дейност

Качество на атмосферния въздух

Комплексни разрешителни

Управление на отпадъците

Превантивна дейност
Екологична оценка

Оценка на въздействието върху околната среда

Оценка за съвместимост