Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

   

 

Списък на категориите информация, съгласно чл.15, ал.1 от ЗДОИ, подлежаща на публикуване в интернет сферата на дейност на РИОСВ – Смолян и формите, в които е достъпна

 

 

 

 

 

Категория информация

 

Електронен адрес на публикуване

 

Формат

I

 

 

За РИОСВ – Смолян

 

 • Обща информация и функции

 

 

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=2

html

 

 • Структура на администрацията

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=3

html

 

 • Правилник за устройството и дейността на Регионалните инспекции по околна средата и водите 

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=15

html

 

 • Регистър на декларациите по Закона за противодействие на корупцията

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=83

 

  

 

html, pdf, xls

 

 • Почивни бази

 

https://smolyan.riosv.com/upload/BAZI.pdf

pdf

II

 

Наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=info&object=category&action=list&inf_cat_id=20

html

III

 

Административно обслужване

 

 • Обща информация

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=5

html

 

 • Харта на клиента

 

 

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=6

html

 

 • Формуляри – образци на заявления, уведомления и други

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=9

html, doc

 

 • Административни услуги на гражданите; Вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги; Годишен доклад за удовлетвореността на потребителите;

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=7

html, pdf,

 

 
 • Такси

 

 • Банкова сметка

 

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=10

 

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=content&cnt_id=2#par-2

 

 

html

 

html

 

 

 

 • Анкета

 

http://smolyan.riosv.com/upload/anketa.docx

   

docx

IV

 

Списък на издадените актове в изпълнение на правомощия на РИОСВ

 

 

 • Вътрешни актове

 

 

 

 

 

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&doc_cat_id=18

 

 

 

 

 

 

 

pdf

 

 • Принудителни административни мерки

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&doc_cat_id=19

html

 

 • Публични електронни досиета на административнонаказателни производства 

 

https://smolyan.riosv.com/upload/file/Register%20AND_2024.xlsx

 

 

xlsx

V

 

Право на достъп до обществена информация, регистър на постъпилите заявление по ЗДОИ и вътрешни правила за достъп до информация

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=info&object=category&action=list&inf_cat_id=20

html, docx, pdf

 VI

 

Антикорупция

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=86

html, pdf

VII

 

Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията

 • Месечeн отчет

 

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=22

xls

 

 • Финансови отчети

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=4

xls

 

 • Финансов бюджет

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=17

xls

 

 • График на планираните поръчки

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=23

xls

VIII

 

Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=95

html

IX

 

Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно – доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта

https://www.moew.government.bg/bg/ministerstvo/obstestveni-obsujdaniya/

html, doc, pdf

X

 

Обявления за конкурси за държавни служители

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=news&object=category&action=list&nws_cat_id=3

html

XI

 

Информация подлежаща на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=13

html, pdf

XII

Защита на личните данни 

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=info&object=category&action=list&inf_cat_id=11

html, pdf, doc

XIII

 

Актуална информация;

Последни новини 

 

https://smolyan.riosv.com/main.php

html, pdf

XIV

 

Списък по чл. 15а, ал. 3 от ЗДОИ

 

Списък на категориите информация, подлежаща за публикуване в интернет за сферата на дейност на РИОСВ-Смолян:

 

 

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=77

 

html

1.

 

Информация свързана с опазване на околната среда

 

 • Месечни отчети за контролната дейност

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=info&object=category&action=list&inf_cat_id=22

doc, xls

 

 • Годишни доклади за състоянието на околната среда

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=22

pdf

 

 • План за контролната дейност

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=23

doc, xls

 

 • Доклади от комплексни проверки

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=11

pdf

 

 • Доклади от комплексни проверки на обекти с комплексни разрешителни

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=16

 

pdf

 

 • Контрол на СЕВЕЗО обекти

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=12

 

pdf

 

 • Постъпили сигнали и предприети действия

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=info&object=category&action=list&inf_cat_id=19

html

2.

 

Качество на атмосферния въздух

 • Месечни  бюлетини за качеството на атмосферния въздух

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=10

doc, xls

 

 • ФПГ и ОРВ

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=90

html, xls

 

 • Летливи органични съединения /ЛОС/

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=63

html, doc, xls

 

 • Средногоривни инсталации /СГИ/

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=91

html, doc


 

 • Ежедневен бюлетин

 

https://eea.government.bg/bg/output/bulletins.html

html

3.

 

Комплексни разрешителни

 • Законодателство

 

 

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=52

 

html, pdf

 

 • Регистър

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=53

 

html, pdf

 

 

 

Екологична отговорност

 

 • Законодателство

 

 

 

https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/ekologichna-otgovornost/zakonodatelstvo/

html, pdf

 

     

 

 • Публичен регистър

 

- „Списък с операторите“

https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/ekologichna-otgovornost/publichen-registur-po-zopoest/spisuk-s-operatorite/

 

html, xls

 

 

-„Публичен портал за електронни услуги по ЗОПОЕЩ“ 

https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/ekologichna-otgovornost/publichen-registur-po-zopoest/publichen-portal-za-elektronni-uslugi-po-zopoest/

 

html

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

Почви 

 

Управление на отпадъците

 

 • Законодателство

 

 

 https://smolyan.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=58

 

 

 

 

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=38

 

html

 

 

 

html, pdf

 

 

 

 • Издадени разрешения за извършване дейности по третиране на отпадъци по Закона за управление на отпадъците /в т. ч. решения за изменения, допълнения, издадени откази и решения за прекратяване/

 

 

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=info&object=category&action=list&inf_cat_id=25

html, pdf

 

 

 

 • Издадени регистрационни документи за извършване дейности по третиране или събиране и транспортиране на отпадъци по Закона за управление на отпадъците /в. т. ч. решения за изменения, допълнения, откази и прекратяване/

 

 

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=info&object=category&action=list&inf_cat_id=25

html, pdf

 

 

 

 • Полезна информация

 

 

 

https://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/zakonodatelstvo/polezna-informaciya/

html, pdf

 

 

 

 • Актуални съобщения

 

 

 

 

 

https://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/aktualni-suobsteniya/

html, docx

 

 

 

 • Указания и ръководства по прилагане на нормативната уредба Трансграничен превоз на отпадъци

 

 

https://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/transgranichen-prevoz-na-otpaduci/

html, pdf

 

 

 • Национална информационна систима за отпадъци  (НИСО)

 

 

 

https://nwms.eea.government.bg/app/base/home

html

 

 

 • Третиране на отпадъците

 

 

 

https://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/tretirane-na-otpaduci/ukazaniya-nasoki-i-rukovodstva-za-tretirane-na-otpaduci/

html, pdf

 

 

 • Класификация на отпадъците

 

 

 

https://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/klasifikaciya-na-otpaducite/

html, pdf, doc

 

 

 • Управление на битовите отпадъци

 

 • Строителни отпадъци

 

 

https://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/bitovi-otpaduci/

 

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=115

html, pdf

 

html, pdf

 

 • Данните и документите до организациите по оползотворяване и лицата изпълняващи задълженията си индивидуално по отношение на специфичните отпадъчни потоци 

 

https://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/specifichni-otpaduchni-potoci/

html, pdf, doc

 

 

 • Информация за събраните, дължимите и изразходените обезпечения и отчисления по Закона за управление на отпадъците

 

 

 

 

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=14

html, pdf, xls

 

 

 • Публичен регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци

 

 

https://nwms.eea.government.bg/app/registers/do/waste-activities

 

html

 

 

 • Стратегически документи

 

 

https://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/strategicheski-dokumenti/

html, pdf

 

 

 • Инсталации за изгаряне и съвместно изгаряне

 https://smolyan.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=114

html

 

 

 • Други регистри

 

https://nwms.eea.government.bg/app/registers/

 

 

html

 

6.

 

Превантивна дейност

 

 

 • Услуги и законодателство 

 

 

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=51

html, pdf, doc

 

 • Решения за прекратяване на процедури – ЕО и ОВОС

 

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=15

html, pdf

 

 • Съобщения за извършен контрол по Наредбите за ОВОС и ЕО   

 

 

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=20

html, xls

 

7.

 

        Екологична оценка

 • Становища по ЕО 

 

 

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=3

html, pdf

 

 

 • Решения по преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО)

 

 

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=4

html, pdf

 

 • Национален публичен регистър на процедурите по ЕО

 

 

 

https://registers.moew.government.bg/eo/

html

 

 • Съобщения за уведомления по приложение №3 от Наредбата за ЕО

 

 

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=news&object=category&action=list&nws_cat_id=13

html

 

 • Съобщения за искания по приложение № 4 от Наредбата за ЕО

 

 

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=news&object=category&action=list&nws_cat_id=14

html

 

 • Консултации по екологична оценка

 

 

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=news&nws_cat_id=9

html

8.

 

Оценка на въздействието върху околната среда

 • Решения за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС

 

 

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=2

html, pdf

 

 

 • Решения по ОВОС 

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=1

html, pdf

 

 

 • Оповестяване на издадени решения по ОВОС

 

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=news&nws_cat_id=10

html

 

 • Национален публичен регистър на процедурите по ОВОС

 

 

 

https://registers.moew.government.bg/ovos/

html

 

 • Съобщения за обществени обсъждания на доклади по ОВОС

 

 

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=15

html

 

 • Съобщения за осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, на Наредбата за ОВОС

 

 

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=news&object=category&action=list&nws_cat_id=12

html

 

 

 • Съобщения за инвестиционни предложения 

 

 

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=news&object=category&action=list&nws_cat_id=4

html

9.

 

Химични вещества

 • Законодателство 

 

https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/himichni-vestestva/

html, pdf

 

 

 • СЕВЕЗО 

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=info&object=category&action=list&inf_cat_id=8

html, pdf

 

10.

 

Биоразнообразие

 • Защитени видове

 

  

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=55

html

 

 • Вековни дървета – регистър на вековните дървета

 

      

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=56

html, xls

 

 

 • Помощ на бедстващи животни

 

https://smolyan.riosv.com/upload/file/Signali_zhivotni.pdf

html, pdf

 

 

 • Лечебни растения    

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=info&object=category&action=list&inf_cat_id=29

html, doc, pdf

 

 

 • Мониторинг

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=88

html

 

 

 • Указания за регистрация на диви животни 

 

 

 

https://www.moew.government.bg/bg/priroda/biologichno-raznoobrazie/jivotni-izvun-estestvenata-im-sreda/ukazaniya-za-registraciya-na-divi-jivotni/

html

 

11.

 

Защитени територии

 • Обща информация

 

 

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=113

html

 

 

 • Регистър на защитените територии      

 

https://smolyan.riosv.com/upload/zashiteni_teritorii_obsha_informacia_2024.xls

 

html, xls

 

12.

 

Натура 2000

 • Регистър на защитените зони   

 

https://smolyan.riosv.com/upload/file/Register%20ZZ/Registur_ZZ_RIOSV_Smolyan_2024.xls

 

html, xls

 

 

 • Информационна система за Натура 2000 в България 

 

https://www.moew.government.bg/bg/priroda/natura-2000/natura-2000-v-bulgariya/informacionna-sistema-za-natura-2000-v-bulgariya/

html

 

 • Решения по оценки за съвместимост 

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=5

html, pdf

 

 • Доклади по оценки степента на въздействие (ДОСВ) 

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=6

html, pdf

 

 

 • Решения за прекратяване на процедури по ОС

 

 

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=8

html, pdf

 

 

 • Писма до възложителите по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС 

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=7

html, pdf

 

 • Писма по чл. 36, ал. 5 от Наредбата за ОС 

 

 

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=9

html, pdf

 

 • Писма по чл. 39, ал. 5 от Наредбата за ОС

   

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=24

html, pdf

 

 • Обществени обсъждания по Натура 2000  

 

 

https://smolyan.riosv.com/main.php?module=news&object=category&action=list&nws_cat_id=5

html, pdf, kmz, xlsx, shp, dbf