Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

За осъществяване на политиката на местно ниво по компонент „Води” и не допускане замърсяване на водоприемниците с отпадни води, емитирани от инсталации и промишлени обекти, РИОСВ-Смолян осъществява контрол по спазване на условията по издадените разрешителни за заустване. Контрола е текущ, превантивен и последващ.

ТЕКУЩ КОНТРОЛ

 • Контрол върху операторите провеждащи мониторинг на отпадъчните води;
 • Контрол върху обектите, формиращи отпадъчни води, параметрите и изпълнението на условията и изискванията в издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води и комплексните разрешителни, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда;
 • Контрол по работата на производствата, технологичните инсталации и пречиствателни съоръжения за отпадъчни води;
 • Контрол върху операторите, стопанисващи и ползващи канализационни системи и пречиствателни съоръжения;
 • Контрол върху аварийните изпускания на отпадъчни води;
 • Поддръжка в актуално състояние на списъци на обектите, формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества;
 • Изготвяне на необходимата документация относно изплащане на разходите за лабораторен контрол на обекти – замърсители на водите и водните обекти;
 • Съставяне на актове за установени административни нарушения по Закона за водите и Закона за опазване на околната среда.
 • Изготвяне на санкции при констатирани замърсявания и нарушения на нормативната уредба за опазване на водите - прилагане разпоредбите на чл. 69 от Закона за опазване на околната среда /обн. ДВ бр. 91 /2002 г./ и Наредбата за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми /обн. ДВ бр.69 /2003 г./;
 • Контрол на обекти включени в „Контролно-информационната система за състоянието на отпадъчните води”.

ПРЕВАНТИВЕН КОНТРОЛ

 • Провеждане на процедури за издаване на разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води.
 • Поставяне на условия в решенията по ОВОС
 • Поставяне на условия в решенията по КПКЗ
 • Изготвяне на становища по проекти на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти;

ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ

 • Проверка по изпълнението на дадени предписания;
 • Проверка по изпълнението на решенията по ОВОС;
 • Проверка по изпълнението на условията в разрешенията по КПКЗ;
 • Проверки по условия, поставени в разрешителното за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води;
 • Подготвяне на доклади и отчети за обекти, подлежащи на задължителен контрол;