Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Водите на територията на Република България са общо национално богатство и природен ресурс. Управлението на водите се осъществява на национално и басейново ниво. Органите за управление на водите на национално ниво са Министерски съвет(МС) и Министерство на околната среда и водите(МОСВ). На басейново ниво водите се управляват от Басейнови дирекции(БД). Територията на Република България е разделена на четири басейнови дирекции: БД-Черноморски район с център на управление Варна; БД-Дунавски район с център на управление Плевен; БД-Източно - Беломорски район с център на управление Пловдив; БД-Западно - Беломорски район с център на управление Благоевград. Териториалният обхват на БД(районите на речните басейни) се определят от естественото разположение на вододелите между водосборните области на една или няколко основни реки на територията на Република България, като границите на речните басейни не следват административно-териториалното деление на страната, а са определени на база на оттока. Опазването на водите от замърсяване и изтощаване се осъществява чрез управлението на водностопанските системи на технологичен и басейнов принцип чрез Плановете за управление на речните басейни(ПУРБ). Тези ПУРБ се изготвят за определен период от съответната БД и се одобряват от Министъра на ОСВ. В тях се идентифицират всички водни тела, като се дава оценка на количеството и качеството на водите и се планира тяхното ползване: за питейно-битови нужди, за промишлени нужди, за добив на електроенергия, за спорт и рекреация и др. В изпълнение на набелязаните мерки в ПУРБ и условията от нормативната уредба се издават разрешителните за водоползване и ползване на водните обекти за различни стопански дейности и за заустване на отпадъчни води в тях.

Поради спецификата на релефа, територията на РИОСВ-Смолян се обслужва от две басейнови дирекции. БД-Източно - Беломорски район с център на управление Пловдив и териториален обхват за Област-Смолян: общини Смолян, Мадан, Рудозем, Златоград, Неделино, Баните, Чепеларе, Девин, Борино; Област-Пловдив: община Лъки; Област-Кърджали: община-Ардино. БД-Западно - Беломорски район с център на управление Благоевград за Област-Смолян: община-Доспат; Област-Благоевград: община-Сатовча.

Отговорности

В рамките на териториалният си обхват РИОСВ-Смолян осъществява контрол свързан с формираните отпадни води от промишлеността и населените места(англомерации) на:

  • обектите, формиращи отпадъчни води;
  • обектите, формиращи отпадъчни води с емисии на приоритетни опасни вещества;
  • изпълнението на условията и изискванията в издадените разрешителни за ползване на водни обекти(стоящи води-язовири,езера; течащи води-реки, открити водни канали, дерета; подземни води) за заустване на отпадъчни води, издадени по Закона за водите;
  • комплексните разрешителни, издадени по ЗООС;
  • собствения мониторинг на обектите, съгласно Наредба № 5/2007год.;
  • градски пречиствателни станции за отпадни води(ГПСОВ);