Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Обработка по съответния начин на текущи преписки

  • цялостни и годишни проекти за търсене и/или проучване, добив и първична обработка на подземни богатства;
  • технически документации, кореспонденция, справки, уведомителни писма и др.;
  • издаване на съответните становища, съгласувателни писма, предписания, с цел опазване на земните недра и рационално използване на подземните богатства.

Текущ контрол:

  • Контролни проверки на обекти, райони, населени места и др. по изпълнение на заложените условия в съответните становища, съгласувателни писма, предписания и др., издадени от МОСВ и РИОСВ;
  • Изпълнение на заложените програми и мероприятия по опазване на земните недра и рационално използване на подземните богатства.

Последващ контрол:

  • Участие в експертни съвети, комисии, работни групи, срещи, диспути по оценка и обсъждане екологичното състояние на определени райони, населени места, инвестиционни предложения и др;
  • Мероприятия за повишаване на екологичната култура на гражданите, изнасяне на лекции и беседи с научен и познавателен характер.

Отчетност във връзка с информационна система “Земни недра и подземни богатства”

Дружества, които трябва да представят информационни карти:

  • Въпросник за събиране на информация, необходима за създаване регистър на депа и хранилища за отпадъци от добива и първична преработка на подземни богатства
  • Указания за попълване на въпросник за събиране на информация, необходима за създаване регистър на депа и хранилища за отпадъци от добива и първична преработка на подземни богатства
  • Приложение №1 към раздел ІІ, т.8 на въпросник за събиране на информация, необходима за създаване регистър на депа и хранилища за отпадъци от добива и първична преработка на подземни богатства

Опазване на земните недра
Законодателство:

Закон за подземните богатства (Обн. ДВ, бр.23/12.03.1999г.)

Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (обн. ДВ, бр. 43 от 29.04.2008 г. )

Наредба за геолого-техническата документация на проучвателните и миннодобивните обекти (Обн. ДВ, бр.108/10.12.1999 г.)

Наредба за изготвянето и воденето на Националния баланс на запасите, Регистъра на откритията и Специализирания кадастър на находищата на подземни богатства (Обн. ДВ, бр.111/21.12.1999г.)

Наредба за Националния геофонд (Обн. ДВ, бр.6/21.01.2000г.)

Наредба № 18 от 7.01.2000 г. за условията и реда за съгласуване на годишни проекти за търсене и/или проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, на проекти за ликвидация и консервация на геологопроучвателни и миннодобивни обекти и на техните изменения и допълнения (Обн. ДВ, бр.6/ 21.01.2000г.)

Наредба за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства (Обн. ДВ, бр.59 от 29.06.1999г.)

Тарифа за таксите, които се събират при подаване на заявления за издаване на разрешения за търсене и/или проучване и за предоставяне на концесии за добив на подземни богатства (Приложение №1 към чл.1 на ПМС №125 от 16.06.1999г., Обн. ДВ, бр.57/25.06.1999г.)

Тарифа за годишните такси за площ, които се събират от титулярите на разрешения за търсене и/или проучване на подземни богатства (Приложение №2 към чл.2 на ПМС №125 от 16.06.1999г., Обн. ДВ, бр.57/25.06.1999г.)

Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (Одобрена с ПМС №58 от 7.03.2003г., Обн.ДВ, бр.25/18.03.2003г.)

Класификация на запасите и ресурсите на находищата на твърди подземни природни богатства (приета с РМС №413 от 1998г.)

Стратегия за развитието на геологопроучвателната дейност и опазването на земните недра в Република България до 2010 г. (ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКЯ СЪВЕТ N519/03.07.2001)