Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

В съответствие със Закона за опазване на околната среда (ЗООС) издаването на комплексни разрешителни е задължително за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения в обхвата на Приложение 4 на Закона (съответстващо по обхват на Анекс I на Директивата за КПКЗ).

ОТГОВОРНОСТИ НА РИОСВ 

  • Издават комплексни разрешителни по чл. 117, ал. 3 от ЗООС;
  • Издават, преразглеждат, актуализират и изменят КР по чл. 117, ал. 3 от ЗООС;
  • Контролират изпълнението на условията в издадените КР;
  • Подпомагат ИАОС при оценката на заявлението за издаване на КР и изготвянето на проект на КР.

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Методики за подпомагане на компетентните органи, операторите на инсталации, за които се издават комплексни разрешителни: