Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

 

Бенефициент на проекта: Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Смолян.

Обща стойност на проекта:  275 960,00 лв., от които 234 566,00 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 41 394,00 лв. – национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Цел на проекта:  Устойчиво управление и опазване на резерватите и поддържаните резервати и популяризиране на тези категории защитени територии.

Основни дейности по проекта:

1. Изграждане на  6 бр. противопожарни депа.

2. Дейности по биологични, геоложки и хидрогеоложки проучвания в ПР "Амзово", пряко свързани с управлението на популациите на  растителни видове /Блатен плаун, Росянка и др./, предмет на опазване в съответната територия

3. Информация и публичност - повишаване на обществената ангажираност в полза на опазването резерватите и поддържаните резервати, информиране на населението и консултации със заинтересованите страни.

4. Изработка и монтаж на табла, табели, плотове и пейки за резерватите и поддържаните резервати.

5. Реконструкция на изградени екопътеки в Р "Сосковчето" и ПР "Момчиловски дол"

6. Маркиране с трайни знаци границите на терен на резерватите и подържаните резервати.

7. Създаване и тиражиране на мултимедиен продукт за виртуално обхождане на екопътеките в резерватите за показване на значими обекти, биоразнообразие и интересни панорамни гледки.

8. Организиране на почиствания съвместно с ученици по и около маршрутите за преминаване в резерватите (Р „Сосковчето“ и ПР „Момчиловски дол“).

9. Организация и управление.

10. Публичност по проекта

11. Одит на проекта.

Очаквани резултати:

1. Оборудвани   6 бр. противопожарни депа в кметствата землищата на резерватите.

2. Изготвен доклад за биологични, геоложки и хидрогеоложки проучвания в ПР "Амзово", пряко свързани с управлението на популациите на  растителни видове /Блатен плаун, Росянка и др./, предмет на опазване в съответната територия.

3. Повишена обществена ангажираност в полза на опазването резерватите и поддържаните резервати, информиране на населението и проведени консултации със заинтересованите страни.

4. Изработени и  монтирани  табла, табели, плотове и пейки в шест резервата и поддържани резервати . Повишена информираност на посетителите за предмета на опазване на защитените територии.

5. Реконструирани   екопътеки в Р "Сосковчето" и ПР "Момчиловски дол" . Осигурена проходимост и безопасност при преминаване на хора през екопътеките.

6. Маркирани с трайни знаци границите на терен на резерватите и поддържаните резервати.

7. Създаден и тиражиран  мултимедиен продукт за виртуално обхождане на екопътеките в резерватите за показване на значими обекти, биоразнообразие и интересни панорамни гледки.

Срок за изпълнение на проекта: 33 (тридесет и три) месеца

 

Бенефициент на проекта: Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Смолян.

Обща стойност на проекта: 1 866 462,40 лв., от които 1 586 493,04 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 279 969,36лв. – национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Цел на проекта: Устойчиво опазване на популацията на кафявата мечка (Ursus arctos L., 1758.) в Родопите и нейните местообитания, като част от общото намаляване и спиране загубата на биоразнообразие в страната,  и осигуряване на хармонично съжителство на този вид с местното население

Основни дейности по проекта:

Дейност 1: Подобряване на местния капацитет за бързо реагиране - създаване и функциониране на група за бързо реагиране (ГБР);  и пилотно създаване на регионална под-комисия за щети от едри хищници; обучение в чужбина;

Дейност 2: Дългосрочна програма от мерки за намаляване на щетите;

Дейност 3: Прилагане на спешни и неотложни мерки за намаляване и смекчаване на щетите;

Дейност 4: Информационно наблюдателна система и оценка

Дейност 5: Информация и публичност - повишаване на об-ществената ангажираност в полза на опазването на кафява-та мечка, информиране на населението и консултации със заинтересованите страни;

Дейност 6: Закупуване и доставка на оборудване

Дейност 7: Управление и координация на поректа

Дейност 8: Одит напроекта

Очаквани резултати:

 1. Намалени щети от кафява мечка в региона на Смолян (минимум 40% намаление на щетите) и сведен до минимум риск от нападения срещу хора;
 2. Опазена популация от кафява мечка заедно с подходящите и местообитания (включително дивечови ниви, горскоплодни дървета и храсти);
 3. Действаща Група за бързо реагиране и регионална подкомисия за щетите от едри хищници; Усилен капацитет на местните институции за устойчиво управление на популацията на кафява мечка;
 4. Разработена и приложена на практика система за наблюдение и оценка на популацията на кафява мечка;
 5. ГИС базирана информационна система;
 6. Дългосрочна програма от мерки за намаляване на щетите причинени от мечки и опазване на популацията на кафявата мечка в Родопите;
 7. Успешно проведена информационна и PR кампания;
 8. Създадени училищни разсадници (3 местни училища) за горско-плодни видове дървета и храсти  с възпитателна и образователна цел и организиран един хепънинг на открито с ученици;
 9. Документален филм (мин 30 мин.);
 10. Закупено, доставено и пуснато в експлоатация оборудване за превенция (защита), мониторинг и оценка на популациите, информационно обслужване и обезпечаване на работата на групата за бързо реагиране;
 11. Разпространени знания и добри практики в областта на опазване на мечката и биоразнообразието;
 12. Постигнат обществен и институционален консенсус относно опазване на мечките.

Срок за изпълнение на проекта: 30 (тридесет месеца)