Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Достъпът до информация за околната среда се урежда в гл. ІІ на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). От друга страна, за процедурата за достъп до обществена информация ЗООС препраща към процедурата, уредена в гл. ІІІ от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Международно-правният документ, който урежда достъпа до информация за околната среда е Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда (Орхуска конвенция).

Информация за околната среда

Чл. 19 от ЗООС описва подробно какво представлява информацията за околната среда. 
Информацията за околната среда е:

 1. налична първична информация - това е информацията, представляваща резултатите от измервания, изпитвания, наблюдения и други подобни. Тя не е придружена с анализи, прогнози и обяснения.

 2. налична предварително обработена информация - това е информацията, обработена, обобщена и анализирана в рамките на задълженията на компетентната администрация.

 3. нарочно обработена информация - информация, събирана или обработвана и анализиране по искане на заинтересуваното лице.

Разпространение на информация за околната среда

Информация за околната среда може да бъде получена:

 • от интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, от Изпълнителната агенция по околна среда, както и от интернет страниците на териториалните структури на МОСВ - Регионалните инспекции по околната среда и водите, Дирекции на Националните паркове, Басейнови дирекции.

 • чрез организираните национални кампании;

 • от националните обществени радио- и телевизионни оператори са задължени да разпространяват информация за опазването и управлението на околната среда, да осигуряват защита на правото на информация за състоянието на околната среда, както и да популяризират знанията и научно-техническите постижения в областта на опазване на околната среда при излъчване на образователните си програми.

 • чрез подаване на заявление за достъп до обществена информация.

Искането за информация може да бъде устно запитване или писмено заявление.  Няма проблем да се използват и двата начина.

 • при устното запитване се обръщате с интересуващия ви въпрос и предпочитаната форма за достъп към информационен център на РИОСВ - Смолян; работно време от 9:00 до 12:00 и от 12:30 до 17:30 часа всеки работен ден.
 • писмено заявление можете да разпечатате от тук. Заявлението задължително трябва да съдържа: трите ви имена, актуален адрес за получаване на информацията, въпроса, по който искате достъп до информация и формата, в която предпочитате да ви се предостави информацията.  За юридическите лица трябва да се впише  наименованието и седалището на дружеството.

Подаденото заявление задължително трябва да бъде регистрирано в деловодството на РИОСВ - Смолян.

Според Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) достъпът до информация може да се получи в няколко форми, като изборът е на заявителя:

 • устна справка;

 • преглед на място на цялата налична информация по интересуващия заявителя въпрос;

 • копие на хартия или технически носител.

(администрацията е длъжна да се съобрази с предпочитаната от вас форма на достъп, освен в случаите, когато: няма техническа възможност, избраната форма е свързана с необосновано увеличаване на разходите по предоставянето, води до възможност за неправомерна обработка на тази информация или до нарушаване на авторски права.)

Уведомление за отговор на заявлението за достъп до информация се получава задължително в 14-дневен срок от датата на подаването му.

Възможно е преди уведомлението за отговор да получите някое от  следните уведомления:

 • за уточняване на исканата информация. Ако в заявлението е формулирана прекалено общо търсената информацзия, се налага конкретизиране на питането. (Например,  ако питането е „относно замърсяване на околната среда” се налага конкретизиране на място, компонент на околната среда и период – „относно замърсяване на въздуха в гр. ...  за времето от ... до ...).  Уточняването се прави до 30 календарни дни след получаване на уведомлението.  Ако срокът се пропусне, заявлението за достъп до информация остава без разглеждане. След като се уточни информацията, се изчакват нови 14 дни за отговор;

 • за удължаване на срока. Това се налага когато за предоставяне на търсената информация се иска съгласието на трето лице, или търсената информация е обемна и е необходимо време за събирането й.  Срокът на уведомлението се удължава максимум с 10 дни;

 • за препращане на искането за достъп. Когато търсената информация не е налична в РИОСВ - Смолян, заявлението се препраща в институцията, съхраняваща тази информация. В този случай не е необходимо да се подава ново заявление, срокът за получаване на решение за достъп тече от датата, на която е получено уведомлението за препращане;

 • за отказ за предоставяне на достъп до информация. Отказът за достъп до информация се прави с писмено решение, в което се посочва: на основание на коя разпоредба и на кой закон сe отказва достъп; датата  на приемане на решението; пред кого и в какъв срок може да се обжалва.

Решение за предоставяне на достъп до исканата информация се предоставя до 14 календарни дни от датата на подаване на заявлението, освен ако не се предхожда от някое от горецитираните уведомления. В решението за предоставяне на достъп се посочва:

 • до каква информация се предоставя достъпът

 • в какъв период от време може да бъде получена информацията (срокът не може да бъде по-кратък от 30 календарни дни)

 • къде се предоставя достъп до информацията

 • формата, в която се предоставя достъп

 • видът на предоставяната информация (налична, или нарочно обработена)

 • каква сума трябва да бъде заплатена

 • възможно е с решението да се предоставя достъп само до част от исканата информация, т.нар. частичен достъп. Мотивите за това се посочват в решението.

Според ЗДОИ ако се пропусне срокът за получаване на информацията, или не се заплати определената сума в срок, се губи правото на достъп, определен с това решение. В такъв случай може да се подаде отново заявление за същата информация след не по-малко от 6 (шест) месеца.

Всяко решение по заявлението за достъп до информация може да се обжалва в съда:

 1. при отказ за достъп до информация следва да се подаде жалба в съда в срок до 14 календарни дни от датата на получаване на решението;

 2. в случай че не се получи никакъв отговор на подаденото заявление за достъп до информация, жалбата до съда се подава в срок от 28 календарни дни от датата на подаване на заявлението.

В Националния каталог на източниците на екологична информация се съдържат данни за това къде и каква информация за околната среда се съхранява, в какъв формат и какъв е достъпът до нея.

Предоставянето на наличната първична информация и наличната предварително обработена информация за околната среда се заплаща при условията и реда на ЗДОИ. Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите (Заповед №ЗМФ-1472 от 29.11.2011г.), като те не могат да надвишават материалните разходи по предоставянето. Във връзка с чл. 30 от ЗООС, компетентните органи предоставят помежду си налична първична и предварително обработена информация за околната среда, както и на общински администрации и учащи се.

Заплащането при предоставяне на нарочно обработена информация се договаря за всеки конкретен случай - чл. 29 от ЗООС.

Такси по чл. 20 ЗДОИ (ДВ. Бр. 45/30.04.2002 г.) и Заповед №ЗМФ-1472 от 29.11.2011г. за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида на носителя, издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр.98/13.12.2011г.

На основание чл.115 от Конституцията на Република България и чл.20, ал.2 от Закона за достъп до обществена информация определям следните нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида на носителя:

 1. дискета - 1бр. – 0,50 лв.

 2. CD - 1 бр. – 0,50 лв.

 3. DVD - 1 брой – 0,60 лв.

 4. разпечатване - 1 страница (А4) - 0,12лв.

 5. ксерокопие - 1 страница (А4) - 0,09 лв.

 6. факс - 1 страница (А4) - 0,60 лв.

 7. видеокасета - 1 брой – 3, 25 лв.

 8. аудиокасета - 1 брой - 1,15 лв.

 9. писмена справка – 1 страница (А4) - 1,59 лв.

Посочените стойности не включват ДДС.

Заповедта е в сила от 01.01.2012г.

За предоставяне на нарочно обработена информация заплащането се договаря за всеки конкретен случай (чл.29 от ЗООС). В тези случаи става дума за значителен обем информация, която се обработва допълнително, по заявка на конкретния заявител. За целта се изготвя граждански договор, в който се определят и конкретните условия и заплащане.