Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РЕЗЕРВАТА ОПИСАНИЕ
Поддържан резерват "Момчиловски дол"

Обявен със Заповед №508/28.03.1968 г. на МГГП, прекатегоризиран със Заповед № РД-372/15.10.1999 г. на МОСВ. Актуализиран със Заповед № РД-139/19.02.2013 г. на МОСВ. 

Поддържан резерват “Момчиловски дол“ се намира в землището на с. Соколовци, вляво на 150 – 200 метра над пътя гр. Смолян – м. Рожен. Създаден е с цел запазване на първична черборова гора. На изток граничи с трасе за високо напрежение. Площ - 33,560 ха. Най-висока точка - 1265 м н.в., най-ниска - 965 м н.в. Типове местообитания - Чисти черборови гори Pure Pinus nigra forests. Растения - около 170 вида, което е около 4 % от флората на България. От тях консервационно значими са 8 вида, 2 вида са включени в Червената книга на България с категория "рядък”, 5 вида са балкански ендемити и 2 вида български ендемити. Установените лечебни растения са 81 вида. Птици - 21 вида: соколоподобни (2 вида), гълъбоподобни (1 вид), кукувицоподобни (1 вид), кълвачоподобни (3 вида), врабчоподобни (14 вида). Защитени видове съгласно закона за биологично разнообразие - 17. Бозайници - 25 вида:насекомоядни (5 вида), прилепи (1 вид), зайцевидни(1 вид), гризачи (9 вида), хищници (6 вида), чифтокопитни (3 вида). Защитени видове съгласно закона за биологично разнообразие - 4.

Поддържан резерват "Амзово"

Обявен със Заповед № 508/28.03.1968г. на МГГП и прекатегоризиран със Заповед № РД-373 от 15.10.1999 г. Актуализиран със Заповед № РД-174/23.02.2012 г. на МОСВ.

Поддържан резерват “Амзово“ е създаден с цел възстановяване и опазване находището на блатен плаун (LICOPODIUM INUNDATUM). Намира се в м."Петрово бърдце" при надморска височина 1050 м в близост до асфалтовия път гр. Смолян – с. Пещера. В близост до него минава линия с високо напрежение и черен път. Площ - 0,319 ха.

Резерват "Сосковчето"

Обявен със Заповед № 508/28.03.1968 г. на МГГП. Актуализиран със Заповед № РД-111 от 06.02.2012 г. на МОСВ.

Резерват “Сосковчето“ е създаден с цел опазване на вековна смърчова гора, местообитание на мечка, сърна и благороден елен. Попада изцяло в Континентално-средиземноморската климатична област, като средната годишна температура варира в зависимост от височината от 2 до 8 градуса. Преобладаващите площи са с много стръмен наклон. През резервата минава камионен път, свързващ м. Арнаутското с м."Чаталовото", който в момента е непроходим. “Сосковчето “ е достъпен от към северната си, горна граница до където достига черен път, отклоняващ се от асфалтовия път между м. Айше колак и връх Перелик. Той има планински разчленен релеф и е разположен в Переликско-Преспанския дял на Родопите. Един голям процент от резерватните площи - 44 %, са разположени при н.в. 1601-1700 м. На територията на защитения природен обект преобладават риолити, гнайси и др. Скалните блокове, срещащи се тук, са изградени от риолити и риолитови ту­фи, които са стълбовидно, хоризонтално или вертикално плочесто и призматично напукани. Основният почвен тип, разпространен на резерватната територия, е кафява горска почва. Най-голямо е участието на свежите почви, които обуславят сравнително средно богато месторастене, благоприятно за растежа на смърчовата гора. Площ -177,757 ха. Най-висока точка -1862,7 м. н.в., най-ниска - 1289 м. н.в. Типове местообитания - Хидрофилни съобщества от високи треви, силикатни скални склонове с хазмофитна растителност, неутрофилни букови гори, ацидофилни гори от смърч от планинския до алпийския пояс и др. Растения - около 190 вида. От тях консервационно значими са 16 вида, 4 вида са включени в Червената книга на България с категория "рядък”, 13 вида са балкански ендемити и 1 вид български ендемит. Установените лечебни растения са 95 вида. Птици - 43 вида: соколоподобни (4 вида), гълъбоподобни (1 вид), кукувицоподобни (1 вид), кълвачоподобни (4 вида), врабчоподобни (30 вида). Защитени видове съгласно закона за биологично разнообразие - 39. Бозайници - 44 вида: насекомоядни (5 вида), прилепи (16 вида), зайцевидни (1 вид), гризачи (9 вида), хищници (10 вида), чифтокопитни (3 вида). Защитени видове съгласно закона за биологично разнообразие - 23.

Резерват "Казаните"

Обявен със Заповед №508/28.03.1968 г. на МГГП. Актуализиран със Заповед № РД-783 от 13.10.2014 г. на МОСВ.

Резерват “Казаните“ се намира вляво от черен път, свързващ с. Мугла с асфалтовото шосе между м. Тешел и с. Триград, в землище на с. Гьоврен . Горната му граница излиза по билото над с. Гьоврен, от където е достъпен с високопроходима техника. Разположен е върху изключително стръмни терени с наклон от 36 до 45 градуса. Насажденията в резервата са съставени предимно от бяла ела, бял и черен бор, смърч и единично бук на възраст от 80 до 100 г. с голяма пълнота и гъстота. Площ - 154. 802 ха. Най-висока точка -1521 м.; най -ниска точка - 890 м. Типове местообитания - 4 типа горски, 1 тип тревно и 1 тип скално, преобладава бяла ела на варовикови терени. Растения - 279 вида, 7% от флората на Бъбгария, от които 16 вида консервационно значими и 143 лечебни растения (Asteraceae – 19 вида, Rosaceae – 15 вида, Fabaceae – 11 вида и Lamiaceae – 8 вида). Дървета - черен и бял бор, ела, смърч, бук, трепетлика, елша, върба. Птици - 83 вида - лухар, лещарка, планински кеклик, голям ястреб, обикновена ветрушка и др. Бозайници - 49 вида - мечка, дива коза, благороден елен, златка, дива котка, видра и др.

Поддържан резерват "Шабаница"

Обявен със Заповед № 2245/30.12.1956г. на ГУГ прекатегоризиран със Заповед № РД-370/15.10.1999г. Актуализиран със Заповед № РД-174/23.02.2012 г. на МОСВ.

Резерват “Шабаница“се намира се на границата ни с Гърция. Обитава се от благородния елен и глухара. Включва насаждения, предимно от иглолистни видове със средна възраст 250 – 300 г., разположени върху стръмни терени. Единственият път, по който се стига до него, започва от разклона под с. Триград за ЗМ “ Чаирски езера“, дълъг около 15 км, е труднопроходим в горната си част за обикновен транспорт. Най- близките до него водоеми са езерата в м. Чаирите. Площ - 22,084 ха. Най-високата точка - 1883 м. н.в., най-ниска - 1659 м. н.в. Типове местообитания - Смърчови и смърчово-букови гори. Един тип природно местообитание е включено в Директива 92/43/ЕИО – 9410, Ацидофилни гори от смърч от планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea). Растения - около 76 вида, което е около 2 % от флората на България. От тях консервационно значими са 6 вида и подвида,1 вид е включен в Червената книга на България с категория "рядък", 5 вида са балкански ендемити. Установените лечебни растения са 40 вида. Установените растителни съобщества са 2 и са формирани с идентификаторната роля на дървесните видове. Птици - 56 вида: соколоподобни (3 вида), кокошеви (2 вида), гълъбоподобни (1 вид), кукувицоподобни ( 1 вид), кълвачоподобни (3 вида), врабчоподобни ( 46 вида). Бозайници - 49 вида: насекомоядни (6 вида), прилепи (17 вида), зайцевидни (1 вид), гризачи (11 вида), хищници (10 вида), чифтокопитни (4 вида), включени в Директива 92/43/ЕИО – 23 вида.

Резерват "Кастракли"

Обявен със Заповед №508/28.03.1968г. на МГГП. Актуализиран със Заповед № РД-191 от 28.02.2013 г. на МОСВ.

Резерват “Кастраклий “ е създаден е с цел да се запази вековната черборова гора, скални групи и характерен природен пейзаж. По – голямата част от насажденията са на средна възраст повече от 200 г., западно, югозападно, югоизточно и източно изложение, надморска височина 1000 – 1100 м. и са разположени върху изключително стръмни терени. Подходи към резервата има от към с. Борино и с. Грохотно. През него минава шосе, което свързва м.Тешел с м.Топлия извор и намиращата се там хижа “Орфей“. В момента пътя е непроходим. Площ - 129,176 ха. Най-висока точка - 1291,3м.н.в., най-ниска - 911 м. н.в. Типовеместообитания - 4 типа (неутрофилни букови гори, букови гори с воден габър, черборови гори, хазмофитни тревни съобщества на варовикови скали).

РАСТЕНИЯ - 314 вида, от които 25 вида с природозащитен статус, 7 вида защитени по ЗБР, в Червената книга са 12 вида, от които 1 с категория „застрашен” и 11 с категория „рядък”. От установените растителни видове, балкански ендемита са 17 вида, а български са 6 вида. Птици - 73 вида, от които щъркелоподобни (1 вид), соколоподобни (6 вида), кокошеви (4 вида), гълъбоподобни (2 вида), кукувицоподобни (1 вид),кълвачоподобни (4 вида),врабчоподобни (49 вида), в Директива 79/409/ЕИО - 10 вида. Бозайници - 48 вида, от които насекомоядни (6 вида), прилепи (17 вида) зайцевидни (1 вид), гризачи (11 вида), хищници (10 вида), чифтокопитни (4 вида). Защитени по ЗБР-26 вида.

Резерват "Червената стена"

Обявен със Заповед № 2631/21.09.1962 г. на ГУГ, разширен със Заповед №176/09.08.1983 г. на територията на РИОСВ – Смолян включва 801,066 ха. Актуализиран със Заповед № РД-363/28.06.2016 г. на МОСВ.

Резерват “Червената стена” е обявен на мястото на заличения през 1956 г. резерват "Бачковски манастир". По своя характер резерватът е ботанически. Коренната растителност по тези места, представена в миналото от ксеротермни дъбови и черноборови гори, е унищожена. Впоследствие се е формирала по-богата ксеротермна флора от субмедитерански тип. В днешно време първостепенна роля в изграждането на растителната покривка на района играят реликтните съобщества от черен бор (210 ха). Елемент на естествената растителност са и ценозите на балканския ендемит остролистна (борисова) ела. Значително присъствие в първичната (коренна) растителност на резервата имат и съобществата на обикновен габър, горун, обикновен бук и воден габър. Има и интересна скална растителност. Богат и разнообразен животински свят, представен от видове, характерни за предпланинския и среднопланинския пояс на Родопите. Тук се срещат мечка, благороден елен, сърна, дива свиня, див заек, лисица, дива котка, вълк, дива коза, скален орел, ловен сокол, лещарка, глухар, бухал и черен кълвач. Успешно са интродуцирани муфлон и елен лопатар.

Поддържан резерват "Конски дол"

Обявен със Заповед №2079/04.09.1962 г. на ГУГ и прекатегоризиран със Заповед № РД – 380/15.10.1999 г. на МОСВ.

Поддържан резерват "Конски дол" се намира на североизток от село Плетена и се стига по път свързащ с. Плетена със с. Сърница, като се отклонява на около 2 км от асфалтовия път в източна посока. Релефа е изключително пресечен и стръмен. Района е с голяма водоносност и с резки колебания на водния отток. Средната възраст на гората е 200 години, средната височина на дървостоя е 35-40 м, като някои дървета имат височина до 50 м. Площ - 34,387 ха. Най - висока точка - 1668 м. н.в. най -ниска - 1485 м. н.в. Местообитания - Смърчови и буково-смърчови гори, Ацидофилни гори от смърч от планинския до алпийския пояс. Растения - 83 вида. От тях 9 вида са с природо защитен статус, с категория „рядък” - 2 вида. Балкански ендемити - 4 вида и 1 вид български ендемит. Установените лечебни растения са 41 вида. Птици - 63 вида. От тях щъркелоподобни (1 вид), соколоподобни (5 вида), дъждосвирцоподобни (1 вид), кокошеви (2 вида), гълъбоподобни (2 вид), совоподобни (4 вида), бързолетоподобни ( 1 вид), кълвачоподобни (3 вида), врабчоподобни (50 вида). Бозайници - 33 вида. От тях насекомоядни (7 вида), прилепи (6 вида), зайцевидни (1 вид), гризачи (9 вида), хищници (7 вида), чифтокопитни (3 вида).

 Схема за оповестяване при възникване на пожар в Защитените територии - изключетелна държавна собственост.

ЗМ "Калето"

ЗМ "Падала"

ЗМ "Ливадите"

ЗМ "Рожен"

ЗМ "Момина вода-Ахматица"

ЗМ "Връх Средногорец"

ЗМ "Крепоста Градището"

ЗМ "Лятната гора"

ЗМ "Дълбок дол"

ЗМ "Врача"

ЗМ "Чернока"

ЗМ "Турлата"

ЗМ "Средните ливади"

ЗМ "Куцинско блато"

ЗМ "Поречието на р. Девинска"

ЗМ "Света неделя"

ЗМ "Триградско ждрело"

ЗМ "Чаирите"

ЗМ "Караджа дере"

ЗМ "Старата гора"

ЗМ "Борино"

ЗМ "Хубча"

ЗМ "Соскучански дол"

ЗМ "Годумска дупка"

ЗМ „Манастирището”

ЗМ „Дяволски мост”

ЗМ "Храстево"

ЗМ "Калето"

 

За повече информация за защитените местности тук

ПЗ "Бориковска пещера"

ПЗ "Улцата"

ПЗ "Невястата"

ПЗ "Ледницата"

ПЗ "Момата"

ПЗ "Сарийска чука-Главата"

ПЗ "Смолянски езера"

ПЗ "Чудните мостове"

ПЗ "Скакалото"

ПЗ "Дуплево"

ПЗ "Костен камък"

ПЗ "Настанска могила"

ПЗ "Струилски дол"

ПЗ "Буйновско ждрело"

ПЗ "Дяволски мост"

ПЗ "Гюмберджията"

ПЗ "Скален мост - Шапран дупка"

ПЗ "Свети дух"

ПЗ "Градище"

ПЗ "Сливодолско падало"

ПЗ"Смолянски водопад"

ПЗ "Родопски силивряк - с. Любено"

ПЗ "Родопски силивряк - с. Дядовци"

ПЗ „Хладилната пещера”

ПЗ „Калето”

ПЗ ”Казанджи дере”