Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

В териториалния обхват на РИОСВ Смолян, с цел опазването и съхраняването на забележителни скални форми, водопади, пещери, исторически места, вековни гори и опазване на ендемични и защитени растителни и животински видове, са обявени общо 63 защитени територии, обявени по реда на Закона за защитените територии, уреждащ тяхната категоризация,  предназначение, режим на опазване и ползване, обявяване и управление.

Първата обявена защитена територия в област Смолян е резерват „Шабаница“ през 1956 година, който в към настоящия момент попада в  землищата на село Триград и село Кестен, община Девин. Предмета на защита са вековни буково-смърчови гори по границата ни с Република Гърция.  Резервата е прекатегоризиран в поддържан резерват през 1999 г., с което в границите на защитената територия се разрешава минимална антропогенна намеса с цел поддържане на благоприятно екологично и фитосанитарно състояние на горите. 

Със заповеди № РД-850 и РД-851 от 23 октомври 2023 година на Министерството на околната среда и водите са обявени последните към момента защитени територии в РИОСВ – Смолян –защитена местност „Съдилището“, с. Пловдивци за опазване на популацията на растителния вид родопски крем и природна забележителност „Конската глава“, с. Митовска опазваща скално образувание, наподобяващо "конска глава", място за размножаване (гнездо) на Черен щъркел.

Най-голямата по площ защитена територия в обхвата на РИОСВ - Смолян е защитена местност „Караджа дере“, обхващаща 10287.257 дка от землищата на град Доспат и село Късак, община Доспат, опазваща местообитания на редки и защитени растителни и животински видове по поречието на р. Сърнена и прилежащите й територии. 

Защитена територия с най-малка площ в териториалния обхват на РИОСВ – Смолян е  ПЗ „Родопски Силивряк“  село  Дядовци. Въпреки малката си площ от едва 0,763 дка, защитената територия опазва едно от находищата на уникалният за Родопите балкански ендемит и терциерен реликтен вид - Родопският силивряк.  

Като образци от естествени екосистеми, включващи характерни и забележителни диви растителни и животински видове и местообитанията им, на територията на инспекцията са обявени 4 резервата и 4 поддържани резервата, обявени в периода от 1956 до 1968 година. 

За опазване на характерни и забележителни обекти на неживата природа, като скални форми, скални разкрития с научна стойност, пещери, водопади, находища на защитени и ендемични видове и други природни богатства с изключителна стойност и значение за науката и културата, на територията на РИОСВ – Смолян са обявени 27 природни забележителности, голяма част от които са предпочитани туристически дестинации с принос за развитието на екологосъобразния туризъм в Родопите. В тази категория защитени територии попадат пещерите Леденицата (село Гела), Улцата (село Могилица), Бориковска (село Бориково), община Смолян и Хладилната пещера в землището на село Любино, община Ардино, забележителни водопади като „Скакалото“, „Дуплево“ и „Костен камък“ в село Орехово, община Чепеларе, „Водопад Гюмберджията“, „Сливодолското падало“  и „Свети дух“ в община Лъки, област Пловдив и „Смолянски водопад“ и „Казанджи дере“ в община Смолян. 

В обявените 28 защитени местности, в териториалния обхват на РИОСВ – Смолян се опазват територии с характерни или забележителни ландшафти, включително такива, които са резултат на хармонично съжителство на човека и природата. Такива кътчета на природата, отличаващи се със уникални скални образувания; богатство на защитени  и ендемични растителни и животински видове, силно развит туризъм и запазени природни дадености са защитена местност „Триградското“ и Природна забележителност "Буйновското ждрело", обхващащи територии от землищата на селата Борино, Чала и Ягодина, община Борино и село Триград, община Девин. 

Освен ценни местообитания на застрашени, редки или уязвими растителни и животински видове и съобщества, в тази категория попадат голяма част от историческите места като „Калето“, „Момина вода-Ахматица“, „Връх Средногорец“ и „Крепостта Градището“ в община Смолян, защитена местност „Света Неделя“ в землищата на село Старцево и град Неделино и защитена местност „Дяволски мост“, край град Ардино. В териториите с различни режими на защита се опазват уникалните за Родопите гори с висока консервационна стойност - вековни черборови гори в защитени местности „Рожен“, „Чернока“, „Борино“, „Хубча“  и „Средните ливади“ и вековни смърчови гори в защитените местности „ „Манастирището“, Турлата“, „Соскучански дол“, „Старата гора“, и други. 

Освен горски площи, в границите на защитените територии попадат земеделски земи, опазващи находища на редки за страната защитени растителни видове като Родопския крем (Lilium rhodopaeum Delip.). С цел ограничаване на антропогенното въздействие, оказващо се основен лимитиращ фактор за естественото разпространение на вида, находищата на изключително рядкият балкански ендемит са включени в границите на защитена местност "Ливадите" в землището на  село Сивино, община Смолян  и защитена местност "Куцинско блато" в землището на село Проглед, община Чепеларе. 

Като жизнено важен компонент на околната среда, изискващ особено внимание и защита, в границите на защитените територии са включени водни територии със значение за опазване на природни местообитания и ендемични растителни и животински видове. Пример за такава територия е Защитена местност "Поречието на река Девинска", която освен предпочитана туристическа дестинация в непосредствено близост до град Девин, е дом на ендемични растителни видове, като: Haberlea rhodopensis - Родопски силивряк, Seseli rhodopeum - Родопски скален копър, Galanthus nivalis L. - Снежно кокиче, Sedum kostovi - Костова тлъстига, Campanula lanata - Вълнеста камбанка, Lathrea rhodopea - Родопска горска майка, Genista rumelica - Румелийска жълтуга и ендемични животински видове, като: Lutra lutra - Видра, Rupicapra rupicapra balcanica – Балканска дива коза, Ursus arctos - Кафява мечка, Lucanus cervus - Бръмбър рогач и други. Други приоритетни за опазване, както на регионално, така и на национално нива са естествените свлачищни езера попадащи в границите на  Природна забележителност Смолянските езера  и Защитена местност Чаирите – важни местообитания за редица консервационно значими видове като Блатен плаун, Тинеста острица,  Кръглолистна росянка и други.

Актуална информация, относно местоположението, площите, обектите и режимите на защита на защитените територии в обхвата на РИОСВ – Смолян, може да откриете на адрес https://eea.government.bg/zpo/bg/result2.jsp