Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Издадени преценки за необходимостта от извършване на екологична оценка на планове и програми


 • 12.04.2024 Съобщение за Решение СМ-04-ЕО/2024г. „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имот с идентификатор 23950.188.172 м. „Старо село“, по КК и КР на с. Дряново, община Лъки, обл. Пловдив, целящ урегулиране и обособяване на нов урегулиран поземлен имот с предназначение за фотоволтаична централа за производство на електроенергия с мощност до 1 MW
 • 21.02.2024 Съобщение за Решение СМ-03-ЕО/2024г. „Изменение на ОУПО Златоград в обхват: зона в кв. 57, 58, 59 и кв.60 (в района на Стопански двор, Топливо и Хладилника) и зона в кв.3 и кв.6 (терена около дърводелския цех и бензиностанция на Петрол) и кв.1 (района на бившия хлебозавод) и обособяване на зона в с. Старцево – в кв.45 и кв.46.
 • 14.02.2024 Съобщение за Решение СМ-02-ЕО/2024г. „Изменение на ОУПО Доспат в обхват: ПИ № 23025.159.25 и ПИ № 23025.159.26, м.“Махалата“, землище на гр. Доспат, общ. Доспат, обл. Смолян
 • 05.01.2024 Съобщение за Решение СМ-01-ЕО/2024г. ПУП-ПРЗ за ПИ №37695.16.91 и ПИ №37695.16.93, м. „Черешката“, в землището на с. Козарка, общ. Неделино, обл. Смолян и ПУП - Парцеларен план за кабелна линия ниско напрежение и трафопост в ПИ №37695.888.9901 до ПИ №37695.16.91, 37695.16.92, 37695.16.93, м. „Черешката“, с. Козарка, общ. Неделино
 • 22.10.2020 Съобщение за Решение №СМ-05-ЕО/2020г. „План за интегрирано развитие на община Ардино (2021-2027г.)“
 • 14.10.2020 Съобщение за Решение №СМ-04-ЕО/2020г. „План за действие за устойчива енергия и климат на община Смолян (2021-2030 г.)”
 • 01.10.2020 Съобщение за Решение №СМ-03-ЕО/2020г. „План за интегрирано развитие на община Лъки (2021-2027г.)“
 • 22.07.2020 Съобщение за Решение №СМ-02-ЕО/2020г. „Изменение на Общ устройствен план на Община Ардино в обхват: ПИ с идентификатори: 00607.11.38, 00607.11.39, 00607.11.40, 00607.11.981, с цел разширение на съществуващ гробищен парк в ПИ №00607.11.37 по КККР на гр. Ардино; ПИ № 24788.12.524 по КККР на с. Дядовци, с цел урегулиране за обществено обслужващи дейности; ПИ №48756.2.961 по КККР на с. Млечино, с цел обособяване на площадка за загробване на умрели животни
 • 28.05.2020 Съобщение за Решение №СМ-01-ЕО/2020г. „Изменение на ОУП на община Доспат, в обхват ПИ №23025.50.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат, местност „Ирийте“, община Доспат, област Смолян
 • 01.03.2019 Съобщение за Решение № СМ-01-ЕО/2019г. „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ №013119, в м. „Пичерово“, землището на с. Осиково, общ. Девин, обл. Смолян
 • 20.05.2015 СМ-02-ЕО/2015г. „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр.Девин за периода до 2020г.”
 • 27.02.2015 СМ-01-ЕО/2015г. „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр.Златоград за периода 2014-2020г.”
 • 21.10.2014 СМ-07-ЕО/2014г. „Подробно устройствен план ПУП-ПРЗ за поземлени имоти 12533, 12587, 12535 и 12537“ находящи се в землище на с.Дядовци, общ. Ардино, обл. Кърджали
 • 09.10.2014 СМ-06-ЕО/2014г. „Подробно устройствен план ПУП-ПРЗ за „База за отдих“ в поземлени имоти с № 011492 и 011498 в м. „Имарет дере“, землището на с. Кутела, общ. Смолян, обл. Смолян
 • 05.08.2014 СМ-05-ЕО/2014г. „Общински план за развитие 2014-2020г“. на община Смолян
 • 04.08.2014 СМ-04-ЕО/2014г. „Общински план за развитие на община Лъки за периода 2014-2020г“
 • 30.07.2014 СМ-03-ЕО/2014г. „Общински план за развитие“ на община Чепеларе за периода 2014-2020г.
 • 25.06.2014 СМ-02-ЕО/2014г. „Общински план за развитие на община Мадан 2014-2020г“
 • 27.03.2014 СМ-01-ЕО/2014г. „Програма за управление на отпадъците на Община Борино 2013-2015г.”
 • 03.10.2013 СМ-04-ЕО/2013 г. Подробният устройствен план /План за регулация и застрояване/ (ПУП/ПРЗ) за „База за отдих”, в ПИ 69345.10.316, в м. „Малакова падина“ в землището на с.Стойките, общ.Смолян, обл. Смолян
 • 03.07.2013 СМ-03-ЕО/2013 „ПУП-План за улична регулация за ядро „Долна лифтова станция Мечи чал” на Ски център Чепеларе“
 • 17.06.2013 СМ-02-ЕО/2013 „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Смолян”
 • 12.04.2013 СМ-01-ЕО/2013 ПУП – План за регулация и застрояване в м. „Павалче”, землище на с.Осиково, община Девин, област Смолян”
 • 05.03.2012 СМ-01-ЕО/2012 „Програма за управление на отпадъците на общ.Чепеларе, обл.Смолян“
 • 19.12.2011 СМ-12-ЕО/2011 ”Изменение на Общ устройствен план на ски център Чепеларе за ядро „Долна лифтова станция Мечи чал”, намиращ се в землището на гр.Чепеларе, общ.Чепеларе, обл.Смолян
 • 02.08.2011 СМ-11-ЕО/2011 ”Програма за управление на отпадъците на територията на община Баните”
 • 27.07.2011 СМ-10-ЕО/2011 „Вилно застрояване”, в ПИ № 23025.39.37 и 23025.39.38, в м. „Келебека”, в землището на гр.Доспат, общ.Доспат, обл.Смолян
 • 17.06.2011 СМ-09-ЕО/2011 „Проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на ПИ № 69345.11.15, м. «Барема», в землището на с.Стойките, общ.Смолян, обл.Смолян
 • 08.06.2011 СМ-08-ЕО/2011 „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ І -198 – за фотоволтаичен парк, кв.3, по плана на с.Поляна, общ.Рудозем, обл.Смолян
 • 04.05.2011 СМ-07-ЕО/2011 „Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ І, кв.1, м. «Киречница», в землището на с.Чуреково, общ.Девин, обл.Смолян
 • 22.02.2011 СМ-06-ЕО/2011 ПУП за изграждане на: „Фотоволтаична електроинсталация”, в ПИ № 80371.57.35 и 80371.57.63, в м. „Баркаловото”, в землището на гр.Чепеларе, общ.Чепеларе, обл.Смолян
 • 22.02.2011 СМ-05-ЕО/2011 ПУП за изграждане на: „Фотоволтаична електроинсталация”, в ПИ № 061024, в м. „Ломе”, в землището на с.Средногорци, общ.Мадан, обл.Смолян
 • 22.02.2011 СМ-04-ЕО/2011 „Фотоволтаична централа”, в ПИ № 011027, в м. „Ширинето”, в землището на с.Црънча, общ.Доспат, обл.Смолян
 • 10.02.2011 СМ-03-ЕО/2011 „Фотоволтаична електроинсталация”, в ПИ № 80371.35.32, 80371.35.52, 80371.80.16 и 80371.80.19, в м. „Метилевица” и „Лещевица”, в землището на гр.Чепеларе, общ.Чепеларе, обл.Смолян
 • 09.02.2011 СМ-02-ЕО/2011 „Фотоволтаична електроинсталация”, в ПИ № 010091, в м. „Борцето”, в землището на с.Соколовци, общ.Смолян, обл.Смолян
 • 06.01.2011 СМ-01-ЕО/2011 ”Програма за управление на отпадъците на територията на община Лъки”, гр.Лъки, обл.Пловдив
 • 04.08.2010 СМ-10-ЕО/2010 ПУП за изграждане на „Изграждане на фотоволтаична електроинсталация“, ПИ № 80371.35.33 и 80371.35.80, в м. „Метилевица”, в землището на гр.Чепеларе, общ.Чепеларе, обл.Смолян
 • 04.08.2010 СМ-09-ЕО/2010 ПУП за изграждане на „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала, ПИ №№ 80371.57.34 и 80371.57.65, в местност „Баркаловото”, в землище на гр.Чепеларе, общ.Чепеларе, обл.Смолян”
 • 14.05.2010 СМ-08-ЕО/2010 ПУП за изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала”, местоположение: ПИ № 000546 и 000585, в местността „Черешите”, землището на с.Тънкото, общ.Мадан, обл.Смолянска
 • 04.05.2010 СМ-07-ЕО/2010 „Фотоволтаична инстала-ция за производство на електроенергия” в ПИ № 58517.18.40, в местността „Аладжика”, землището на с.Проглед, общ.Чепеларе, обл.Смолян
 • 08.04.2010 СМ-06-ЕО/2010 „Общинска програма за управление на отпадъците на община Неделино, обл.Смолянска.
 • 01.04.2010 СМ-05-ЕО/2010 „Фотоволтаична централа за производство на електроенергия”, в ПИ № 026158, в местността „Потока”, землището на с.Сатовча с ЕКАТТЕ 65440, общ.Сатовча, обл.Благоевград
 • 24.03.2010 СМ-04-ЕО/2010 „Жилищни сгради”, намиращи се в ПИ № 010415, в м. „Орта Бурун”, в землището на с.Ябълковец, общ.Ардино, обл.Кърджали,
 • 10.03.2010 СМ-03-ЕО/2010 „Фотоволтаична централа за производство на електроенергия”, с.Црънча, общ.Доспат, обл.Смолянска
 • 17.02.2010 СМ-02-ЕО/2010 „Общинска програма за управление на отпадъците на община Златоград, обл.Смолянска.
 • 20.01.2010 СМ-01-ЕО/2010 „Програма за управление на отпадъците на община Мадан”, гр.Мадан, обл.Смолянска.
 • 08.12.2009 СМ-11-ЕО/2009 „Фотоволтаична централа за производство на електроенергия”, намираща се в ПИ № 084023, в м. „Горния Кададжик”, в землището на гр.Доспат, общ.Доспат, обл.Смолянска, с обща площ 1,426 дка.
 • 04.12.2009 СМ-10-ЕО/2009 „Фотоволтаична централа за производство на електроенергия”, намираща се в ПИ № 189044, 189046 в м. „Равна нива”, в землището на с.Малево, общ.Чепеларе, обл.Смолянска, с обща площ 6,517 дка.
 • 28.09.2009 СМ-09-ЕО/2009 „Фотоволтаична централа за производство на електроенергия”, намиращо се в ПИ № 80371.70.52 и 70.64, в м. „ Таванчека”, в землището на гр.Чепеларе, общ.Чепеларе, обл.Смолянска, с обща площ 5,703 дка.
 • 28.09.2009 СМ-08-ЕО/2009 „Фотоволтаична централа за производство на електроенергия”, намиращо се в ПИ № 80371.72.54, в м. „Срещна махала”, в землището на гр.Чепеларе, общ.Чепеларе, обл.Смолянска, с обща площ 3,799 дка.
 • 17.04.2009 № СМ-07-ЕО/2009 Изграждане на фотоволтаична централа за производство на електроенергия”, намираща се в ПИ № 119133 и 119134, в м. „Дългата бърчина”, землище на гр.Доспат, обл.Смолянска, с обща площ 6273 кв.м.
 • 08.04.2009 № СМ-06-ЕО/2009 “Общинска програма за опазване на околната среда 2009-2013” на Община Смолян
 • 25.03.2009 № СМ-05-ЕО/2009 „Подробно устройствен план на курортно ядро „Смолянски езера”, землището на гр.Смолян, обл.Смолянска
 • 23.03.2009 № СМ-04-ЕО/2009 „Общинска програма за опазване на околната среда на община Лъки”, землището на гр.Лъки, обл.Пловдивска
 • 18.03.2009 № СМ-03-ЕО/2009 „Подробно устройствен план на курортно ядро „Райковски ливади” в землището на гр.Смолян, обл.Смолянска
 • 05.03.2009 № СМ-02-ЕО/2009 „Програма за опазване на околната среда с част Програма за лечебните растения на община Чепеларе” в Община Чепеларе, обл.Смолянска
 • 13.01.2009 № СМ-01-ЕО/2009 „Програма за опазване на околната среда на община Мадан”, гр.Мадан, обл.Смолянска.