Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

 • 02.05.2024 Съобщение за Решение СМ-009-ПР/2024г. „Добавяне на нови отпадъци и дейности на съществуваща площадка, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.923.245, Промишлена зона „Трандевица“, УПИ IV по плана на гр. Смолян, община Смолян, област Смолян
 • 12.04.2024 Съобщение за Решение СМ-008-ПР/2024г. „Детска градина“, в поземлен имот с планоснимачен номер №196 по действащия план на с. Боголин, общ. Сатовча, обл. Благоевград
 • 11.04.2024 Съобщение за Решение СМ-007-ПР/2024г. „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в м. „Ракида“ – актуализация в ПИ 04801.1.128 и 04801.1.214, землище на с Богутево, общ. Чепеларе, обл. Смолян
 • 25.03.2024 Съобщение за Решение СМ-006-ПР/2024г. „Рибарник за отглеждане на пъстървови видове риби“, в ПИ с идентификатор: 67547.501.472, в землището на с. Смилян, общ. Смолян, обл. Смолян
 • 19.03.2024 Съобщение за Решение СМ-005-ПР/2024г. „Ваканционно селище“, в поземлен имот с идентификатор 14605.9.264 в м. „Барема“, землище на с. Гела, общ. Смолян, обл. Смолян
 • 07.02.2024 Съобщение за Решение СМ-004-ПР/2024г. „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води“, в ПИ с идентификатор 20465.116.2, м. „Яза“, землище на гр. Девин, обл. Смолян
 • 02.02.2024 Съобщение за Решение СМ-003-ПР/2024г. „Добив и първична преработка на скалнооблицовъчни материали – гнайси и амфибиолити“ от находище „Звезда“, землище на с. Плетена, общ. Сатовча, обл. Благоевград
 • 24.01.2024 Съобщение за Решение СМ-002-ПР/2024г. „Автогара, паркинг и техническа инфраструктура“, в ПИ № 69345.6.80, част от ПИ №69345.6.308, и част от ПИ №69345.6.1139 по кадастралната карта на с. Стойките, общ. Смолян, обл. Смолян
 • 12.01.2024 Съобщение за Решение СМ-001-ПР/2023г. „Кабинков лифт“ от с. Стар читак до Късноантична и Средновековна крепост при устието на река Боровица, землище на с. Дойранци, община Ардино, област Кърджали
 • 30.11.2023 Съобщение за Решение СМ-026-ПР/2023г. „Разширение на фотоволтаична централа, находяща се в ПИ №05462.236.64 по КККР на село Борино, местност „Таслак“, община Борино, обл. Смолян, чрез присъединяване на част от ПИ №05462.236.67 на с. Борино, местност „Таслак“, община Борино, обл. Смолян“
 • 23.11.2023 Съобщение за Решение СМ-025-ПР/2022г. „Кемпер зона“, в УПИ II-133.58; 133.59 и 240.1945, кв. 92 по плана на гр. Чепеларе, област Смолян
 • 23.11.2023 Съобщение за Решение СМ-024-ПР/2023г. „Семейно еко селище“, в поземлен имот с идентификатор 49014.16.7 в м. „Езерото“, землище на с. Момчиловци, общ. Смолян, обл. Смолян
 • 22.11.2023 Съобщение за Решение СМ-023-ПР/2023г. „Пречиствателна станция за отпадъчни води“ в поземлени имоти с пл.№138 и пл. №145, попадащи в УПИ ІІ, кв.1 по плана на с. Бърчево, общ. Рудозем, обл. Смолян
 • 21.11.2023 Съобщение за Решение СМ-022-ПР/2022г. „Цех за преработка на дървесна и производство на пелети“, в УПИ IV-912.640, кв.9, по регулационния план на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян
 • 21.11.2023 Съобщение за Решение СМ-021-ПР/2023г. „Модулна мандра за преработка на мляко“, в ПИ №51319.10.187 в м. „Азмаците“, землище на гр. Неделино, общ. Неделино
 • 09.11.2023 Съобщение за Решение СМ-020-ПР/2023г. „Добив и първична преработка на скалнооблицовъчни материали – гнайси от находище „Слатина“, землища на с. Фъргово и с. Жижево, община Сатовча, област Благоевград” ►
 • 26.10.2023 Съобщение за Решение СМ-019-ПР/2023г. „Цех за производство на дървесни пелети“, в УПИ 525, кв. 92, по регулационния план на с. Павелско, общ. Чепеларе, обл. Смолян
 • 20.09.2023 Съобщение за Решение СМ-018-ПР/2023г. „Водоем – рибарник за отглеждане на пъстървови видове риби“, в ПИ №73777.2.611 в м. „Лъките“, землище на с. Търън, общ. Смолян, обл. Смолян
 • 08.09.2023 Съобщение за Решение СМ-017-ПР/2023г. „Стрелкови комплекс и спортен център за биатлон и ски бягане“, в ПИ с идентификатор 80371.130.11 м. „Имамско“, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чепеларе, обл. Смолян
 • 29.08.2023 Съобщение за Решение СМ-016-ПР/2023г. „Производство на рециклиран пух“, в УПИ I-536, кв.46 по плана на с. Старцево, общ. Златоград, обл. Смолян
 • 19.07.2023 Съобщение за Решение СМ-015-ПР/2023г. „Разширение на гробищен парк“, в ПИ №11377.9.269, землище на с. Вишнево, общ. Баните, обл. Смолян
 • 19.07.2023 Съобщение за Решение СМ-014-ПР/2022г. „Разширение на гробищен парк“, в ПИ №44402.12.578, кв. Поглед по КККР на с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян
 • 18.07.2023 Съобщение за Решение СМ-013-ПР/2023г. „Производство на пелети“, в УПИ-I-043008, 043030, кв.43, землище на с. Сатовча, общ. Сатовча, обл. Благоевград
 • 08.06.2023 Съобщение за Решение СМ-012-ПР/2023г. „Производство на пелети от дървесина“, в ПИ №05462.9.27.13, землище на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян
 • 25.05.2023 Съобщение за Решение СМ-011-ПР/2023г. „Стопанска сграда – кравеферма“, м. „Драганица“, ПИ №002064, землище на с. Хвойна, общ. Чепеларе, обл. Смолян
 • 21.04.2023 Съобщение за Решение СМ-010-ПР/2023г. „Изграждане на къмпинг за каравани и фотоволтаична инсталация за собствени нужди“ в поземлен имот №05623.22.59, местност „Коритото”, землището на село Борово, община Лъки, област Пловдив
 • 21.04.2023 Съобщение за Решение СМ-009-ПР/2023г. „Преработка на мляко и търговия с млечни продукти”, находяща се в ПИ №67270.35.25, м. „Чичова бърчина“, с. Слащен, общ. Сатовча, обл. Благоевград
 • 21.03.2023 Съобщение за Решение СМ-008-ПР/2023г. „Цех за месопреработка“ в УПИ I-1237, кв.35 по плана на с. Слащен, общ. Сатовча, обл.Благоевград
 • 28.02.2023 Съобщение за Решение СМ-007-ПР/2023г. „Площадка за третиране на отпадъци“, в УПИ II, кв.1 – 80371.243.54, Сграда №13, Площадка Север, по плана на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян
 • 24.02.2023 Съобщение за Решение СМ-006-ПР/2023г. „Цех за производство и опаковане на хранителни добавки“, в ПИ с идентификатор 63207.506.7.16, в землището на гр. Рудозем, обл. Смолян
 • 06.02.2023 Съобщение за Решение СМ-005-ПР/2023г. „Обособяване на основна площадка за събиране, временно съхранение, подготовка за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци (СО)“, находяща се в ПИ с идентификатор 63653.744.4, местност „Спилак”, гр. Смолян
 • 19.01.2023 Съобщение за Решение СМ-004-ПР/2023г. „Цех за производство на пелети, търговски обект, склад офиси и гаражни площи“, в ПИ с идентификатор №21868.73.69, м. „Банян“, по КККР на с. Долен, общ. Сатовча, обл. Благоевград
 • 19.01.2023 Съобщение за Решение СМ-003-ПР/2022г. „Ваканционно селище”, в ПИ с идентификатор 31111.25.27, местност Ю. КОЛИБА /ШУФРАН/ по КК на гр. Златоград, общ. Златоград
 • 16.01.2023 Съобщение за Решение СМ-002-ПР/2023г. „Енергиен обект – Фотоволтаичен парк“ в ПИ с идентификатор 24788.12.440 по КККР на с.Дядовци, м. „Кара борун“, общ. Ардино, обл. Кърджали
 • 06.01.2023 Съобщение за Решение СМ-001-ПР/2023г. "Пътническа въжена линия (ПВЛ) - 5 "Ардашлъ - връх Снежанка" и ПУП парцеларен план за трасето на съоръжението, находящо се в поземлени имоти: 69345.6.208, 69345.6.115, 69345.0.160, 69345.6.112, 69345.6.500, 69345.6.501 69345.0.162, 69345.6.1152, 69345.6.156, землище на с. Стойките, общ. Смолян и поземлен имот 67653.447.705, землище на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян
 • 30.12.2022 Съобщение за Решение СМ-031-ПР/2022г. „Фотоволтаична електроцентрала 1 МWh“ в ПИ с идентификатор 20465.593.3, м. "Добросте", гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян
 • 19.12.2022 Съобщение за Решение СМ-030-ПР/2022г. „Частично почистване на земеделски земи от увредена от биотични и абиотични фактори дървесна растителност“, в ПИ № 05737.1.811, м. „Картар дере“, землище на с. Босилково, общ. Баните, обл. Смолян
 • 15.12.2022 Съобщение за Решение СМ-029-ПР/2022г. „Фотоволтаична електроцентрала“, в ПИ с идентификатор 44848.7.91, м. "Бърце", землище на с. Лясково, община Девин, обл. Смолян
 • 13.12.2022 Съобщение за Решение СМ-028-ПР/2022г. „Почистване на земеделски земи от дървесна растителност“, в ПИ № 17052.3.62, землище на с. Горово, общ. Смолян, обл. Смолян
 • 07.12.2022 Съобщение за Решение СМ-027-ПР/2022г. „Цех за производство на пелети“, в ПИ с идентификатор №07747.17.310 по КККР на с. Бял Извор, общ. Ардино, обл. Кърджали
 • 06.12.2022 Съобщение за Решение СМ-026-ПР/2022г. „Изграждане на животновъдно стопанство за отглеждане на говеда от автохтонна порода „Българско родопско говедо“, в ПИ 73105.21.18, по плана на с. Триград, общ. Девин, обл. Смолян
 • 06.12.2022 Съобщение за Решение СМ-025-ПР/2022г. „Соларен парк за производство на ел. енергия, склад, гараж, битова сграда и навеси“, в ПИ с идентификатор 65440.45.55, м. „Бели бряг“, землище на с. Сатовча, обл. Благоевград
 • 01.12.2022 Съобщение за Решение СМ-024-ПР/2022г. „Модулна кланица за добив и транжиране на месо от собствени преживни животни“, в ПИ №61193.1.703, м. „Колибището“, землище на с. Равнината, общ. Рудозем, обл. Смолян
 • 28.10.2022 Съобщение за Решение СМ-023-ПР/2022г. „Преустройство на съществуващи халета и пристройка в цех за производство и опаковане на фармацевтични продукти“, в ПИ №63207.506.7, землище на гр. Рудозем, общ. Рудозем, обл. Смолян
 • 10.10.2022 Съобщение за Решение СМ-022-ПР/2022г. „Частично почистване и усвояване на увредена от абиотично и биотично въздействие дървесна растителност, обезопасяване на местна пътна инфраструктура – превантивно премахване на дървесна растителност в сервитутната ивица на общинска пътна мрежа в земеделска земя“, в ПИ с идентификатор: 30209.16.7, землище на с. Загражден, общ. Баните, обл. Смолян
 • 19.09.2022 Съобщение за Решение СМ-021-ПР/2022г. „Почистване на земеделски земи от дървесна и храстова растителност“, в ПИ № 80371.110.26, м. „Кепенека“, землище на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян
 • 08.09.2022 Съобщение за Решение СМ-020-ПР/2022г. „Почистване на земеделски земи от дървесна растителност“, в ПИ № 032001 и ПИ № 031005, землище на с. Виево, общ. Смолян, обл. Смолян
 • 07.09.2022 Съобщение за Решение СМ-019-ПР/2022г. „Изграждане на фотоволтаична инсталация”, в ПИ с идентификатор 31111.10.137, м. „Рег./Лингалка“, землище на гр. Златоград, обл. Смолян
 • 02.09.2022 Съобщение за Решение СМ-018-ПР/2022г. „Модернизиране и ефективно използване на ресурсите за подобряване на жизнеспособността на стопанството“, в ПИ 73105.10.28 с. Триград, община Девин“; ПИ 73105.28.471; ПИ 87223.152.8 по КККР на село Ягодина, м. „Башиш“, община Борино“, област Смолян.
 • 23.08.2022 Съобщение за Решение СМ-017-ПР/2022г. „Цех за преработка на млечни продукти“, в ПИ 69105.3.455, м. „Гюрово“, землище на с. Старцево, общ. Златоград, обл. Смолян
 • 15.08.2022 Съобщение за Решение СМ-016-ПР/2022г. „Почистване на дървесна и храстова растителност в ПИ №05737.2.22, ПИ №05737.2.23, ПИ №05737.2.13, ПИ №05737.2.12, землище на с. Босилково, общ. Баните, обл. Смолян
 • 15.08.2022 Съобщение за Решение СМ-015-ПР/2022г. „Почистване и разреждане на дървесна растителност в земеделска земя“, находящо се в ПИ с идентификатори: 05414.2.12, 05414.2.14, 05414.2.111, 05414.2.110 и 05414.2.157, землище на с. Бориково, общ. Смолян, обл. Смолян
 • 08.08.2022 Съобщение за Решение СМ-014-ПР/2022г. "Усвояване на суха и повредена от биотични и абиотични фактори дървесина, почистване на пасища, ливади и ниви в земеделски земи или части от тях“, находящо се в землище на с. Давидково, общ. Баните, обл. Смолян
 • 29.07.2022 Съобщение за Решение СМ-013-ПР/2021г. „Предприятие за преработка на бели и червени меса, магазин за хранителни стоки, ресторант с дейност кетъринг“, в УПИ IX- за обществено обслужване, кв.133 по ПУП на гр. Мадан, общ. Мадан, обл. Смолян
 • 29.07.2022 Съобщение за Решение СМ-012-ПР/2022г. „Фотоволтаична централа“, в ПИ с идентификатор №49014.16.80 и 49014.16.81, местност „Св. Дух“, землището на с. Момчиловци, общ. Смолян, обл. Смолян
 • 21.07.2022 Съобщение за Решение СМ-011-ПР/2022г. „Въздушно електропроводно отклонение 20 kV за РРС Печинско и изграждане на Мачтов трафопост (МТП)”, на територията на с. Върли дол, община Неделино, обл. Смолянска и с. Бориново, общ. Мадан, обл. Смолянска
 • 14.07.2022 Съобщение за Решение СМ-010-ПР/2022г. „Вилно селище” находящо се в ПИ №23025.160.410, м. „Новото“, землище на гр. Доспат, общ. Доспат, обл. Смолян.
 • 13.07.2022 Съобщение за Решение СМ-009-ПР/2022г. „Фотоволтаична централа“, в ПИ № 05462.236.64 по КККР на село Борино, местност „Таслак“, община Борино, обл. Смолян
 • 12.07.2022 Съобщение за Решение СМ-008-ПР/2022г. „Цех за пелети и база за селекция и семепроизводство на култури, според сезона и нуждите на пазара“, в ПИ с идентификатор №87223.61.270 и УПИ С К №226, кв.7, с. Ягодина, общ. Борино, обл. Смолян
 • 03.05.2022 Съобщение за Решение СМ-007-ПР/2022г. „Седем броя къщи за гости и уелнес център с ресторант“, в ПИ с идентификатори: №23025.45.406 и №23025.45.388, м. „Чинлий“, землище на гр. Доспат, обл. Смолян.
 • 27.04.2022 Съобщение за Решение за поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение №СМ-006-ПР/2022г. „Бензиностанция с автомивка“ в УПИ I, 79, 80, кв.35 по плана на с. Хвойна, общ. Чепеларе, обл. Смолян
 • 19.04.2022 Съобщение за Решение СМ-006-ПР/2022г. „Бензиностанция с автомивка“ в УПИ I, 79, 80, кв.35 по плана на с. Хвойна, общ. Чепеларе, обл. Смолян
 • 14.04.2022 Съобщение за Решение СМ-005-ПР/2022г. „Търговски комплекс с магазини и допълващо застрояване – трафопост“ в УПИ ХХХVIII – за търговски и обслужващи дейности, кв.11, централна част, гр. Смолян, обл. Смолян
 • 12.04.2022 Съобщение за Решение СМ-004-ПР/2022г. „Изграждане на фотоволтаични електроцентрали с обща инсталирана мощност 2,2 МW, в ПИ № 20465.501.1000 и ПИ № 20465.501.115 по плана на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян
 • 01.02.2022 Съобщение за Решение СМ-003-ПР/2022г. „Разширение на гробищен парк в кв. Райково“ в ПИ 67653.4.386 и 67653.4.375, землище на гр. Смолян, обл. Смолян
 • 01.02.2022 Съобщение за Решение СМ-002-ПР/2022г. „Изграждане на участък за стабилизиране на подситова фракция към Инсталация за сепариране на отпадъци към Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Смолян, Чепеларе и Баните'*, в ПИ 67653.564.3, м. „Теклен дол“, землище на гр.Смолян, обл. Смолян.
 • 25.01.2022 Съобщение за Решение СМ-001-ПР/2022г. „Цех за производство на сладкарски изделия и печива“, находящо се в имот с идентификатор 31111.10.185, по КК на гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян
 • 31.12.2021 Съобщение за Решение СМ-037-ПР/2021г. „Ваканционно селище” в ПИ с идентификатор 67653.1.64, м. „Караманджа“, гр. Смолян, обл. Смолян
 • 31.12.2021 Съобщение за Решение СМ-036-ПР/2021г. „База за отдих – курортно селище”, находящо се в ПИ № 12718.1.1202, м. „Курбанище“, землище на с. Върбина, общ. Мадан, обл. Смолян и ПИ №12718.1.1028, м. „Сюндюковци“, землище на с. Върбина, общ. Мадан, обл. Смолян
 • 23.12.2021 Съобщение за Решение СМ-035-ПР/2021г. "Интегрирано използване на термо-минералните води, натрупани в геотермалната система - Ерма река - Елидже" в гр. Златоград, обл. Смолян
 • 07.12.2021 Съобщение за Решение СМ-034-ПР/2021г. „Комплексно предприятие за рециклиране на неопрен и за производство на крайна продукция от стандартен и рециклиран неопрен“, находящи се в имот с идентификатор 67547.501.1397, с. Смилян, ул. „Васил Димитров“ №56 и имот с идентификатор 67547.501.1398, с. Смилян, ул. „Васил Димитров“ №60а
 • 09.11.2021 Съобщение за Решение СМ-033-ПР/2021г. „Цех за пелети“, находящ се в УПИ IX-933, кв.2, с.Кочан, общ.Сатовча, обл. Благоевград
 • 01.11.2021 Съобщение за Решение СМ-032-ПР/2021г. „Площадка за събиране, временно съхранение, подготовка за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци (СО)“, находяща се в ПИ 63207.504.272, промишлена зона на гр. Рудозем, ул. Хан Аспарух, общ. Рудозем, обл. Смолян
 • 15.10.2021 Съобщение за Решение СМ-031-ПР/2021г. „Изграждане на мобилна мандра“ в ПИ № 002103, м. „Канарата“, с. Сливка, общ. Баните, обл. Смолян
 • 15.10.2021 Съобщение за Решение СМ-030-ПР/2021г. „Производство на пелети“ в ПИ с идентификатор 67547.501.1701, землище на с. Смилян, обл. Смолян
 • 21.09.2021 Съобщение за Решение СМ-029-ПР/2021г. “Кравеферма“ в ПИ 06879.111.5, местност „Бриндов овес“, село Буйново, община Борино
 • 13.09.2021 Съобщение за Решение СМ-028-ПР/2021г. „Кравеферма“ в ПИ с идентификатори: 46286.12.6 и 46286.12.24 по КККР на село Малево, местност „Власова черква“, община Чепеларе, област Смолян
 • 27.08.2021 Съобщение за Решение СМ-027-ПР/2021г. „Изграждане на крайпътен къмпинг с обслужваща сграда и четири бунгала за отдих“, в ПИ №17957.1.101 и ПИ №17957.4.90, м. „Дълга лъка“, землище на с. Грохотно, общ. Девин, обл. Смолян
 • 25.08.2021 Съобщение за Решение СМ-026-ПР/2021г. “Млекопреработвателно предприятие за производство на млечни продукти и модул за производство на сочен зелен фураж към съществуваща животновъдна ферма” в ПИ с идентификатор 266, 270 и 271, с. Богутево, общ. Чепеларе, обл. Смолян
 • 10.08.2021 Съобщение за Решение СМ-025-ПР/2021г. „Път, свързващ комплекс „Чилингира“ в УПИ I, кв.1, м. „Старото лозе“ и преминаващ през ПИ 54198.15.34, 54198.15.15, 54198.15.38, землище на с. Осиково, община Девин, с язовир „Въча“
 • 03.08.2021 Съобщение за Решение СМ-024-ПР/2021г. „Балнеолечебен комплекс, в ПИ №03112.132.25, местността ”КАРАДЖОВА НИВА”, землище на с. Беден, община Девин“
 • 23.07.2021 Съобщение за Решение СМ-023-ПР/2021г. "Разширение на гробищен парк" в ПИ с идентификатор 67653.200.20, м. „Узуновото“, землище на гр. Смолян, обл. Смолян
 • 30.06.2021 Съобщение за Решение СМ-022-ПР/2021г. „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на село Гела“, община Смолян, област Смолян
 • 04.06.2021 Съобщение за Решение СМ-021-ПР/2021г. „Хотел и къщи за гости“, в ПИ № 23025.57.43; 23025.57.53; 23025.57.54, 23025.57.55 и ПИ 23025.57.75, м. „Каркъма“ по КККР на гр. Доспат, обл. Смолян.
 • 02.06.2021 Съобщение за Решение СМ-020-ПР/2021г. „Производство на пелети“ в ПИ с идентификатор 67653.912.453, землище на гр. Смолян, обл. Смолян
 • 10.05.2021 Съобщение за Решение СМ-019-ПР/2021г. „Основен ремонт и реконструкция на Път III-861 „(II-86) – Югово – Лъки – Здравец“ от км 0+000 до км 31+014.30“, в землищата на с. Югово, гр. Лъки, с. Дряново, с. Джурково, с. Здравец, община Лъки, област Пловдив, село Богутево, община Чепеларе и село Момчиловци, община Смолян, област Смолян
 • 10.05.2021 Съобщение за Решение СМ-018-ПР/2021г. „Хотел, реконструкция на съществуващи и изграждане на нови водни атракциони“ в ПИ 44402.500.504 по КК на с. Баните, обл. Смолян
 • 23.04.2021 Съобщение за Решение СМ-017-ПР/2021г. "Вилно селище с обслужващи сгради /магазин и ресторант/" в ПИ № 00607.13.186, м. Далджа, гр. Ардино, обл. Кърджали
 • 21.04.2021 Съобщение за Решение СМ-016-ПР/2021г. „Водоем - 1000 куб.м“, в ПИ 17957.3.129, м. Преслоп, землище на с. Грохотно, общ. Девин, обл. Смолян
 • 16.04.2021 Съобщение за Решение СМ-015-ПР/2021г. „Водоем за питейно-битови и противопожарни нужди“, в ПИ с идентификатор 69345.19.160, землище на с. Стойките, общ. Смолян
 • 08.04.2021 Съобщение за Решение СМ-014-ПР/2021г. „Обект за обществено обслужващи дейности, търговия, обществено хранене и административно-битови услуги“ в ПИ № 24788.12.524, м. „Куля Янъ“, с.Дядовци, общ. Ардино, обл. Кърджали
 • 07.04.2021 Съобщение за Решение СМ-013-ПР/2021г. "Площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, хартия, пластмаси, стъкло, ИУМПС", находяща се в ПИ 63207.504.211, УПИ VIII, кв. 11 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем, обл. Смолян
 • 31.03.2021 Съобщение за Решение СМ-012-ПР/2021г. „Фабрика за емулсионни взривни вещества“, разположена на територия на бивша фабрика в ПИ № 2,3,5,6,9,10, 10.16, 10.17, 10.4, 10.8 и водоем за промишлени цели в ПИ №009115, кадастрален район №10, с. Фабрика, общ. Златоград, обл. Смолян
 • 17.03.2021 Съобщение за Решение СМ-011-ПР/2021г. "Отглеждане на риба" в ПИ № 001567, местност „Ровино“, землище на с.Подвис, обл. Смолян
 • 12.03.2021 Съобщение за Решение СМ-010-ПР/2021г. „Мобилна мандра" в ПИ № 80371.243.1555, землище на гр. Чепеларе, обл. Смолян
 • 05.03.2021 Съобщение за Решение СМ-009-ПР/2021г. „Вилни сгради“, в ПИ с идентификатор 23025.45.192, м. „Чинлий“, община Доспат, област Смолян
 • 04.03.2021 Съобщение за Решение СМ-008-ПР/2021г. "Ваканционно селище“, в ПИ №49014.2.215, в м. „Момина вода“, землище на с. Момчиловци, общ. Смолян, обл. Смолян.
 • 26.02.2021 Съобщение за Решение СМ-007-ПР/2021г. „Ваканционно селище“, в ПИ №67653.1.140, в м. „Караманджа“, землище на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян
 • 26.02.2021 Съобщение за Решение СМ-006-ПР/2021г. „Тръбен кладенец“ в ПИ с идентификатор63207.506.418, в землището на гр. Рудозем, обл. Смолян.
 • 17.02.2021 Съобщение за Решение СМ-005-ПР/2021г. „Преработване на отпадъчен продукт от пирометалургия на мед с кодове 10 06 01 и 10 06 02“, в поземлен имот с идентификатор №63207.133.12, землище на гр. Рудозем, обл. Смолян
 • 09.02.2021 Съобщение за Решение СМ-004-ПР/2021г. "Пункт за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, хартия, пластмаса, стъкло, ИУМПС, НУБА" в УПИ III и УПИ IV, кв.136 по плана на гр. Мадан, обл. Смолян
 • 04.02.2021 Съобщение за Решение СМ-003-ПР/2021г. „Шест броя къщи за гости, паркинг и обществено - обслужващи дейности, в ПИ №69345.13.638 и ПИ №69345.13.639, в м. „Мушкин Хазмак“, землище на с. Стойките, общ. Смолян, обл. Смолян
 • 02.02.2021 Съобщение за Решение СМ-002-ПР/2021г. "База за отдих – десет броя къщи с леглова база за около 100 човека" в ПИ №0534, урбанизирана територия, в м. „Чала“, землище на община Чепеларе, обл. Смолян.
 • 04.01.2021 Съобщение за Решение СМ-001-ПР/2021г. „Цех за производство на захарни изделия, хляб, хлебни изделия, офиси, складове, гаражи и навеси“ разположен в ПИ с идентификатор 65440.045.142, м. „Батала“, в землището на с. Сатовча, обл. Благоевград
 • 15.12.2020 Съобщение за Решение СМ-035-ПР/2020г. "Сграда за обществено обслужване", в УПИ ХХХVII-910, кв.1, в регулационните граници на гр. Смолян
 • 09.12.2020 Съобщение за Решение СМ-034-ПР/2020г. "Цех за месопреработка" в ПИ 31111.35.197 в регулационните граници на гр.Златоград, обл. Смолян
 • 30.11.2020 Съобщение за Решение СМ-033-ПР/2020г. "Кланичен пункт за ДПЖ и търговия с месо", в ПИ №155025, в землището на с. Хвойна, общ. Чепеларе, обл.Смолян
 • 12.11.2020 Съобщение за Решение СМ-032-ПР/2020г. „Разширение и изместване на съществуващ ски път (ПИ№ 80371.0.555) и обособяване на детска ски-писта с влек, в ПИ 80371.144.16; 80371.144.17; 80371.144.18; 80371.144.19“, в землището на гр.Чепеларе, обл. Смолян
 • 19.10.2020 Съобщение за Решение СМ-031-ПР/2020г. "Животновъден обект за отглеждане на крави, овце и кокошки", в УПИ II, кв.6, по плана на с. Стърница, общ. Баните, обл. Смолян
 • 09.10.2020 Съобщение за Решение СМ-030-ПР/2020г. „Строителство на открит рудник за добив на скално-облицовъчни материали – гнайси и гнайсошисти в находище „Ерковище“, участък „Вриза“, с.Плетена, общ.Сатовча, област Благоевград
 • 28.09.2020 Съобщение за Решение СМ-029-ПР/2020г. „Мобилна мандра“, намираща се в поземлен имот с идентификатор 80371.241.3078, гр. Чепеларе, обл. Смолян
 • 24.09.2020 Съобщение за Решение СМ-028-ПР/2020г. „Кравеферма“, в ПИ № ПИ №07747.11.426, с. Бял извор, общ. Ардино, обл. Кърджали
 • 24.09.2020 Съобщение за Решение СМ-027-ПР/2020г. „Събиране, временно съхранение и предварително третиране на строителни, биоразградими и обемни отпадъци“, в поземлен имот 67653.923.245, промишлена зона "Трандевица", гр. Смолян, обл. Смолян
 • 14.09.2020 Съобщение за Решение СМ-026-ПР/2020г. „Производство на дървени пелети“, в ПИ с идентификатор 67653.926.52, землище на гр. Смолян
 • 01.09.2020 Съобщение за Решение СМ-025-ПР/2020г. „Кравеферма“, в ПИ 31111.5.133, в м. „Овчарника“, в землището на гр.Златоград, обл. Смолян
 • 27.08.2020 Съобщение за Решение СМ-024-ПР/2020г. „Животновъден обект за отглеждане на 250 бр. телета“, в УПИ I, кв.46, в урбанизираната територия на с. Могилица, общ. Смолян“
 • 31.07.2020 Съобщение за Решение СМ-023-ПР/2020г. „Отглеждане на крави и телета в съществуваща сграда“ в ПИ с идентификатор 48814.1.65 в м. "Хатипски колиби", землище на с.Могилица, общ. Смолян, обл. Смолян
 • 29.07.2020 Съобщение за Решение СМ-022-ПР/2020г. „Разширение обхвата на дейността на съществуваща площадка за третиране на отпадъци“, разположена в УПИ III, в кв. 95а, (ПИ с идентификатори №926.414; 926.99; 926.98; 926.455), УПИ V (ПИ с идентификатори № 926.187 и 926.189), част от УПИ VI (ПИ с идентификатори 926.187 и 926.188) и УПИ VII (ПИ с идентификатори 926.187; 926.190) по кадастралната карта на гр. Смолян
 • 21.07.2020 Съобщение за Решение СМ-021-ПР/2020г. „Овцеферма“, в поземлен имот с номер 155025, местност „Свети Иван“, землище на село Хвойна, община Чепеларе, област Смолян
 • 13.07.2020 Съобщение за Решение СМ-020-ПР/2020г. „Реконструкция на улична мрежа и съпътстваща инфраструктура", в кв. Батанци, общ. Мадан, обл. Смолян
 • 13.07.2020 Съобщение за Решение СМ-019-ПР/2020г. „Курортно строителство“ в поземлен имот с идентификатор: 73777.2.611, землище на с. Търън, общ. Смолян, обл. Смолян
 • 08.07.2020 Съобщение за Решение СМ-018-ПР/2020г. „Животновъден обект за отглеждане на 25 броя коне“, находящ се в УПИ XL-462, кв.1 по действащия устройствен план на село Левочево, община Смолян
 • 01.07.2020 Съобщение за Решение СМ-017-ПР/2020г. „Отглеждане на 350 броя овце майки в стопанска сграда – овчарник“, предвидена за изграждане в УПИ XІ-овчарник, кв.23 по плана на с. Орехово, общ. Чепеларе, област Смолян
 • 26.06.2020 Съобщение за Решение СМ-016-ПР/2020г. „Гробищен парк“, разположен в ПИ с идентификатор №10910.2.640, м. „Пожара“, землище на с. Вехтино, общ. Мадан, обл. Смолян
 • 19.06.2020 Съобщение за Решение СМ-015-ПР/2020г. „Животновъден обект за отглеждане на 50 броя говеда“, в ПИ №18 и №24 по плана на с.Чуруково, общ. Девин, обл. Смолян
 • 16.06.2020 Съобщение за Решение СМ-014-ПР/2020г. „Разширение обхвата на дейността на съществуваща площадка за третиране на отпадъци“, находяща се в ПИ №67653.923.556 по действащия устройствен план на гр. Смолян, обл. Смолян
 • 16.06.2020 Съобщение за Решение СМ-013-ПР/2020г. „Облагородяване на централна част и паркинг в с. Елховец", в УПИ V, кв.42, с.Елховец, общ. Рудозем, обл. Смолян
 • 15.06.2020 Съобщение за Решение СМ-012-ПР/2020г. „Производство на дървени пелети“, в съществуващ дървообработващ цех, находящ се в ПИ с идентификатори 13106, землище на с. Бял извор, общ. Ардино, обл. Кърджали
 • 09.06.2020 Съобщение за Решение СМ-011-ПР/2020г. „Ферма за отглеждане на овце – месодайна порода“ в ПИ с идентификатори 67653.86.18, 67653.86.31, 67653.86.38, 67653.86.39 и 67653.86.40, м.“Дългото блато“, землище на гр. Смолян, обл. Смолян
 • 28.05.2020 Съобщение за Решение СМ-010-ПР/2020г. „Отглеждане до 100 бр. каракачански коне“, в ПИ №46, УПИ 1 в урбанизираната територия на с. Могилица, общ. Смолян, обл. Смолянска
 • 28.05.2020 Съобщение за Решение СМ-009-ПР/2020г. „Изграждане на пречиствателна станция за руднични отпадъчни води от рудник „Джурково“ в землището на с. Дряново, общ. Лъки, обл. Пловдив
 • 19.05.2020 Съобщение за Решение СМ-008-ПР/2020г. „Изграждане на къмпинг, сгради за отдих и обслужваща сграда“, в ПИ №43219.2.516, м. „Горно Кременово“, землище на с. Левочево, общ. Смолян, обл. Смолян
 • 12.05.2020 Съобщение за Решение СМ-007-ПР/2020г. „Къщи за гости и обществено обслужваща сграда“, разположени в ПИ с идентификатор №67965.8.48, м. „Дупката“, землище на с. Соколовци, общ. Смолян, обл. Смолян
 • 24.04.2020 Съобщение за Решение СМ-006-ПР/2020г. „Изграждане на екоселище „Сейкред ленд“, разположено в УПИ - 022062, в м. „Коритото“, землище на с. Борово, община Лъки, обл. Пловдив
 • 21.04.2020 Съобщение за Решение СМ-005-ПР/2020г. „Животновъден обект за отглеждане на овце и крави“, в ПИ 002077, землище на с.Чуруково, общ. Девин, обл. Смолян
 • 13.02.2020 Съобщение за Решение СМ-004-ПР/2020г. „Изграждане на тематичен парк за организиране на фестивали и спортно развлекателни мероприятия" в ПИ с идентификатори 44402.20.193 и 44402.20.196, м. „Еливарник", по КК на с. Баните, обш. Баните, обл. Смолян
 • 30.01.2020 Съобщение за Решение СМ-003-ПР/2020г. „Изграждане на къщи за гости“ в поземлен имот с идентификатор: 23025.44.108 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат, местност „Чинлий“, община Доспат, област Смолян
 • 24.01.2020 Съобщение за Решение СМ-002-ПР/2020г. „Изграждане на къщи за гости“ в ПИ с идентификатори: 23025.45.280, 23025.45.281, 23025.45.282, 23025.45.302 м. „Чинлий“, гр.Доспат, общ.Доспат, обл. Смолян
 • 07.01.2020 Съобщение за Решение СМ-001-ПР/2020г. „Реализиране на къмпинг и обслужваща сграда към него“, в ПИ с идентификатор: 20465.161.12, м. „Вадата“, землище на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян
 • 12.12.2019 Съобщение за Решение СМ-020-ПР/2019г. „Животновъден обект за отглеждане на овце“, в ПИ №80371.94.21, м. „Палчикутевско“, землище на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолянска
 • 19.09.2019 Съобщение за Решение СМ-019-ПР/2019г. „Животновъден обект за отглеждане на овце“, в ПИ 001298, м. Мугла, с. Сивино, общ. Смолян, област Смолян
 • 02.09.2019 Съобщение за Решение СМ-018-ПР/2019г. „Преустройство и разширение – пристройка на съществуваща сграда за предприятие за производство на мляно месо и месни заготовки“, в УПИ VІІ-923.46, кв.6 по плана на гр. Смолян“
 • 09.08.2019 Съобщение за Решение СМ-017-ПР/2019г. „Разширение на съществуващ гробищен парк”, в ПИ с идентификатори: 016027, 016028, 016029 и 016030, м. „Алана“, землище на с. Гьоврен, общ. Девин, обл. Смолян
 • 31.07.2019 Съобщение за Решение СМ-016-ПР/2019г. „Животновъден обект за отглеждане на крави“, в имот №001700, землището на с.Равнината, общ. Рудозем обл. Смолян
 • 23.07.2019 Съобщение за Решение СМ-015-ПР/2019г. „Животновъден обект за отглеждане на 300 броя овце с техните приплоди и 70 броя кози майки и техните приплоди“, в имот №038093, м. „Петкова пещера“, землището на с. Павелско , общ. Чепеларе, обл. Смолян
 • 18.07.2019 Съобщение за Решение СМ-014-ПР/2019г. „Гробищен парк“ в ПИ 073030, м. „Радва ливада“, в землището на с.Беден, общ. Девин, обл. Смолян
 • 12.07.2019 Съобщение за Решение СМ-013-ПР/2019г. „Отглеждане на крави за месо“, в ПИ №023059, в землището на с. Богутево, община Чепеларе, обл. Смолян
 • 03.07.2019 Съобщение за Решение СМ-012-ПР/2019г. „Допълнително водоснабдяване на с. Проглед, Община Чепеларе“, в землищата на гр.Чепеларе и с.Проглед, общ. Чепеларе, обл. Смолян,
 • 17.06.2019 Съобщение за Решение СМ-011-ПР/2019г. „Отглеждане на овце, коне и говеда“, в ПИ №017872, в землището на с. Лясково, община Девин, обл. Смолян
 • 22.05.2019 Съобщение за Решение СМ-010-ПР/2019г. „Акваферма за отглеждане на риба в отрасни и угоителни басейни“, в ПИ № 012283, м.“Кемера“, в землището на с. Змеица, общ. Доспат, обл. Смолян
 • 15.05.2019 Съобщение за Решение СМ-009-ПР/2019г. „Мандра, стопански сгради за отглеждане на овце и екокъщи“, с. Осиково, общ. Девин, област Смолян в ПИ 012184, ПИ 012091 и ПИ 012086 м. „Гагови ниви – Петвар“, землище с. Осиково, общ. Девин, обл. Смолян
 • 14.05.2019 Съобщение за Решение СМ-008-ПР/2019г. „Градоустройствено решение – нов градски център на гр. Доспат“
 • 01.04.2019 Съобщение за Решение СМ-007-ПР/2019г. „Площадка за събиране, временно съхраняване и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали, ИУЕЕО, НУБА, хартия, пластмаса и стъкло”, в ПИ с пл. №168 по ПУП – с. Средногорци, община Мадан
 • 28.02.2019 Съобщение за Решение СМ-006-ПР/2019г. „Сондаж“, намиращо се в кв.64, на гр. Девин обл. Смолян
 • 26.02.2019 Съобщение за Решение СМ-005-ПР/2019г. „Животновъден обект за отглеждане на крави“, в ПИ № 0132151, м. „Аметкова лъка“, в землището на с. Барутни, общ. Доспат, обл. Смолян
 • 26.02.2019 Съобщение за Решение СМ-004-ПР/2019г. „Животновъден обект за отглеждане на говеда с капацитет 80-100 броя“, в сграда с идентификатор 63207.1.197, местност „Рупското“, село Кокорци, община Рудозем, обл. Смолян
 • 21.02.2019 Съобщение за Решение СМ-003-ПР/2019г. „Изграждане на стопанска сграда за отглеждане на овце и съхранение на животинска и растителна продукция“, в ПИ 69585.1.747, в землището на с. Стража, общ. Смолян, обл. Смолянска
 • 21.01.2019 Съобщение за Решение СМ-002-ПР/2019г. „Разширение на вилно селище“ в ПИ с идентификатор 67965.3.36, в м. „Разсадьов чучур“, землището на с. Соколовци, община Смолян, обл. Смолянска
 • 11.01.2019 Съобщение за Решение СМ-001-ПР/2019г. „Изграждане на въздушно електропроводно отклонение 20kV и метално табло трансформатор (МТТ)“, в землището на с.Кочан, община Неделино, област Смолян
 • 31.12.2018 Съобщение за Решение СМ-027-ПР/2018г. „Кравеферма“, в ПИ 65440.30.68, м. Дренов дол, землище на с. Сатовча, общ. Сатовча, обл. Благоевград
 • 27.12.2018 Съобщение за Решение СМ-026-ПР/2018г. "Фабрика за производство на шоколадови изделия" в ПИ №004011 в землището на с.Осина, общ. Сатовча, обл. Благоевград
 • 18.12.2018 Съобщение за Решение СМ-025-ПР/2018г. „Път II-86 „Асеновград - Смолян“ - Изграждане на трета лента в участъци: Участък от км 68+800 до км 73+650, Участък от км 80+800 до км 86+100 и Участък от км 90+530 до км 94+300“
 • 18.12.2018 Съобщение за Решение СМ-024-ПР/2018г. Кравеферма за вързано отглеждане на 80 броя крави за мляко и обслужващи съоръжение към нея“, в ПИ 24788.14.4, в регулационните граници на с.Дядовци, общ. Ардино, обл. Кърджали
 • 12.12.2018 Съобщение за Решение СМ-023-ПР/2018г. „Помпена станция и черпателен резервоар на сондаж 3хг – съоръжение на техническата инфраструктура“, в ПИ 44402.500.500, в регулационните граници на с.Баните, обл. Смолян.
 • 11.12.2018 Съобщение за Решение СМ-022-ПР/2018г. „Кравеферма“, в ПИ №030030, м. „Дренов дол“, землище на с. Сатовча, общ. Сатовча, обл. Благоевград
 • 21.11.2018 Съобщение за Решение СМ-021-ПР/2018г. „Малка семейна мандра за преработка на мляко“, в ПИ с идентификатор 23025.501.235 по плана на гр. Доспат, обл. Смолян
 • 21.11.2018 Съобщение за Решение СМ-020-ПР/2018г. „Модулна мандра за преработка на мляко с капацитет 500 литра на ден“, в поземлен имот с идентификатор 010340 в землището на с. Еньовче, общ. Ардино, обл. Кърджали
 • 01.11.2018 Съобщение за Решение СМ-019-ПР/2018г. „Работилница за производство на овкусителни, пасти, емулсии, декорации, еликсири с демонстрационно-изпитвателен център“ гр. Рудозем, намираща се в УПИ VI, кв. 12 по плана на гр. Рудозем, представляващ имот с идентификатор 63207.504.266
 • 26.09.2018 Съобщение за Решение СМ-018-ПР/2018г. „Пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Ардино“, находящо се в поземлен имот с идентификатор 24788.12.530, в землището на с. Дядовци, община Ардино, обл. Кърджали
 • 10.09.2018 Съобщение за Решение СМ-017-ПР/2018г. „Оборудване на цех за производство на разредители за мебелната промишленост и авторепаратурния сектор“, находящ се в ПИ 63207.504.277.1 с адрес ул. „Хан Аспарух“ №1, гр. Рудозем, обл. Смолян
 • 10.09.2018 Съобщение за Решение СМ-016-ПР/2018г. „Цех за преработка на собствено мляко“, в УПИ XIV, кв.81 по плана на с. Хвойна, общ. Чепеларе, обл. Смолян
 • 08.08.2018 Съобщение за Решение СМ-015-ПР/2018г. „Оглеждане на риба в четири броя басейни“, в ПИ с идентификатор 44402.500.54 по КК и КР на с.Баните, общ. Баните, обл. Смолян
 • 25.07.2018 Съобщение за Решение СМ-014-ПР/2018г. „Пет броя къщи за гости със зони и сгради за обществено-обслужващи дейности и кътове за отдих и рекреация“, в ПИ с идентификатор 73105.12.515 по КК и КР на с. Триград, местност „Хорлог“, общ. Девин, обл. Смолян
 • 19.07.2018 Съобщение за Решение СМ-013-ПР/2018г. „Цех за пелети“, в УПИ І-20,229, кв.4 по плана на с. Вълчан дол, общ. Баните, обл. Смолян
 • 06.07.2018 Съобщение за Решение СМ-012-ПР/2018г. „Автосервиз и площадка за третиране на отпадъци от хартия, пластмаси, стъкло, ИУМПС, НУБА“, в УПИ 1559, кв. 35 по плана на с. Лещак, общ. Мадан, обл. Смолян
 • 25.06.2018 Съобщение за Решение СМ-011-ПР/2018г. „Площадка за събиране, сортиране, разглобяване и окрупняване на отпадъци“, в ПИ67653.923.32, гр. Смолян, община Смолян, област Смолян.
 • 22.06.2018 Съобщение за Решение СМ-010-ПР/2018г. „Разширение на съществуващ гробищен парк в част от ПИ №122013, част нов ПИ №122145 и част от ПИ №122002, местност „Калявища“, землище на с.Брезе, община Девин, обл. Смолян
 • 22.06.2018 Съобщение за Решение СМ-009-ПР/2018г. „Модернизация на съществуваща кравеферма – увеличаване на капацитета на отглежданите животни“, в УПИ ХVІІ, кв.8, с. Змеица, общ. Доспат, обл. Смолян
 • 04.06.2018 Съобщение за Решение СМ-008-ПР/2018г. „Водовземане от повърхностен воден обект „Перелик-4“, „Водоем № 4” и „Водоем № 5”, в местността „Карлък“ в землището на с. Стойките, общ. Смолян
 • 04.04.2018 Съобщение за Решение СМ-007-ПР/2018г. „Кравеферма за вързано отглеждане на 30бр. крави за мляко“ в имот с кадастрален № 001239, в местността „Юте юз“ с обща площ 4,03дка по КВС на с. Боровица, община Ардино, обл. Кърджали
 • 02.04.2018 Съобщение за Решение СМ-006-ПР/2018г. „Строителство на открит рудник за добив на скално-облицовъчни материали в находище „Фъргово“, участъци „Брезите“, „Кърпово“ и „Тиклата“, с. Фъргово, община Сатовча, област Благоевград
 • 27.03.2018 Съобщение за Решение СМ-005-ПР/2018г. „Кланичен пункт с транжорна към съществуващ овчарник“, в УПИ Х – Овчарник и УПИ ХI – Овчарник 016099, в кв.23 по плана на с Орехово, общ. Чепеларе, обл. Смолян
 • 20.03.2018 Съобщение за Решение СМ-004-ПР/2018г. „Животновъдна ферма“, в ПИ №016099, м. „Чил дере“, землище на с.Змеица, общ. Доспат, обл. Смолян
 • 27.02.2018 Съобщение за Решение СМ-003-ПР/2018г. „Хотел с ресторант и външен басейн“, в ПИ № 003064, м.„Чеирът“, в землище на с. Старцево, общ. Златоград, обл. Смолян
 • 31.01.2018 Съобщение за Решение СМ-002-ПР/2018г. „Предприятие за добив и преработка на мляко“, предвидено за реализация в ПИ с идентификатор 49014.16.406, местността ”Общината”, в землището на с.Момчиловци, община Смолян, обл. Смолян
 • 12.01.2018 Съобщение за Решение СМ-001-ПР/2018г. "Изграждане на водоем V= 400 м3“ в имот 118928 в землището на с. Чепинци, Община Рудозем, обл.Смолян
 • 29.12.2017 Съобщение за Решение СМ-041-ПР/2017г. „Предприятие за пастьоризирано прясно мляко“ в ПИ с идентификатор 05462.5.1, м. „Долна Сабурча“, с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян
 • 20.11.2017 Съобщение за Решение СМ-040-ПР/2017г. „Отглеждане на едър рогат добитък“, в ПИ 57282.4.391 м.Ючура, в землището на с.Полковник Серафимово, общ. Смолян
 • 31.10.2017 Съобщение за Решение СМ-039-ПР/2017г. „Външно водоснабдяване и външно електрозахранване на млечна еко ферма за овце“ в ПИ с идентификатор 31111.27.118 по КК на гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян
 • 31.10.2017 Съобщение за Решение СМ-038-ПР/2017г. „Предприятие за преработка на мляко (мандра)“, в ПИ УПИ V-673, кв.48 по плана на с.Елховец, община Рудозем, обл. Смолян
 • 17.10.2017 Съобщение за Решение СМ-037-ПР/2017г. „Полуинтензивно отглеждане на пъстървови видове риби“ в изграждащ се микроязовир в м. „Узунджалъ“, землището на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян с код по ЕКАТТЕ 05462
 • 16.10.2017 Съобщение за Решение СМ-036-ПР/2017г. „Спортно-възстановителен и учебен комплекс“, находящ се в УПИ VIII-за профилакториум, кв.30 по плана на с. Триград, община Девин, област Смолян
 • 29.09.2017 Съобщение за Решение СМ-035-ПР/2017г. "Водовземане на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение - проучвателно експлоатационен сондаж ПЕС -1ХГ, Рудозем“
 • 25.09.2017 Съобщение за Решение СМ-034-ПР/2017г. „Цех за производство на пелети“ в производствената зона на кв. Устово, в ПИ 67653.926.299 с адрес на имота ул. „Димитър Македонски“ №8, гр. Смолян, обл. Смолян
 • 25.09.2017 Съобщение за Решение СМ-033-ПР/2017г. "Водовземане на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжения - проучвателно експлоатационен сондаж ПЕС-1ХГ (Яновска)“, в имот с идентификатор 46045.502.636, землище на гр.Мадан
 • 18.09.2017 Съобщение за Решение СМ-032-ПР/2017г. „Площадка за депониране на изкопни земни маси, отпадъци от разрушаване на сгради и други неопасни строителни отпадъци“ в ПИ № 011955, м. „Мектеб янъ“, землище на гр. Ардино, обл. Кърджали
 • 07.09.2017 Съобщение за Решение СМ-031-ПР/2017г. „Цех за производство на пелети“ в УПИ XVII, кв. 76 в регулационните граници на с.Сатовча, обл. Благоевград
 • 29.08.2017 Съобщение за Решение СМ-030-ПР/2017г. „Отглеждане на риба в съществуващ рибарник“, разположен в ПИ № 06879.106.66; 06879.106.67; 06879.106.68 и 06879.106.57, местността „Полянето – Ушеви къщи“, в землището на с. Буйново и в ПИ № 37592.51.25, в местността „Ушеви къщи“, в землището на с. Кожаре, община Борино, обл. Смолян
 • 23.08.2017 Съобщение за Решение СМ-029-ПР/2017г. „Предприятие за пастьоризирано прясно мляко“ в ПИ с идентификатори 05462.2.17, 05462.2.18, 05462.2.19, м. „Долна Сабурча“, землище на с. Борино, обл. Смолян
 • 22.08.2017 Съобщение за Решение СМ-028-ПР/2017г. „Производство на пелети“ в УПИ III - „За дървопреработване и пелетна фабрика“ (ПИ 928.80, ПИ 928.81и ПИ 928.82), кв.200 по плана на гр.Смолян, кв.Устово, община Смолян
 • 16.08.2017 Съобщение за Решение СМ-027-ПР/2017г. „Мандра за производство на млечни продукти“, ПИ 69345.6.31, м. Кочорите в землището на с. Стойките, общ. Смолян, обл. Смолян
 • 16.08.2017 Съобщение за Решение СМ-026-ПР/2017г. „Изграждане на водоем“ в ПИ с идентификатор 010546, м. „Кисьови говедарници“, землище на с. Късак, общ. Доспат, обл. Смолян
 • 08.08.2017 Съобщение за Решение СМ-025-ПР/2017г. „Почистване на участъци от р.Арда, в границите на урбанизираната територия на гр.Рудозем“ в землището на гр.Рудозем, обл. Смолян
 • 08.08.2017 Съобщение за Решение СМ-024-ПР/2017г. „Почистване на р.Чепинска, в границите на урбанизираната територия на гр.Рудозем, от началото на гр. Рудозем до вливането ѝ в р.Елховска“, землището на гр.Рудозем, обл. Смолян
 • 07.08.2017 Съобщение за Решение СМ-023-ПР/2017г. „Почистване чрез изземване на натрупания динамичен твърд оток на участък от р.Неделинска” в землището на с.Долен, общ.Златоград, обл. Смолян
 • 01.08.2017 Съобщение за Решение СМ-022-ПР/2017г. „Търговски комплекс, ресторант, изложбена зала и стаи за настаняване на туристи“, в УПИ IV с кадастрален № 649 от кв. 26 по ПУП на гр. Ардино, общ. Ардино, обл. Кърджали“
 • 19.07.2017 Съобщение за Решение СМ-021-ПР/2017г. „Мини мандра“, разположена в УПИ І- кравеферма, ПИ №80371.57.62, гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян
 • 19.07.2017 Съобщение за Решение СМ-020-ПР/2017г. „Водоеми“, в ПИ 67653.169.16, 67653.169.15, 67653.169.6, землище гр. Смолян обл. Смолян
 • 13.07.2017 Съобщение за Решение СМ-019-ПР/2017г. „Почистване на два участъка в речното легло на р.Въча от наносни отложения с цел осигуряване на нормална хидравлична проводимост“, намиращи се в землището на кв.Настан, гр. Девин, обл. Смолян
 • 12.07.2017 Съобщение за Решение СМ-018-ПР/2017г. „Изземване на наносни отложения от руслото на р.Маданска и нейните притоци – Малка река, Мъглищенско дере и Митовско дере, в участъци, попадащи в урбанизираната територия на гр.Мадан
 • 12.07.2017 Съобщение за Решение СМ-017-ПР/2017г. „Поддържане проводимостта на речното легло чрез изземване на наносни отложения на р.Елховска“
 • 28.06.2017 Съобщение за Решение СМ-016-ПР/2017г. „Почистване чрез изземване на натрупания динамичен твърд оток на участък от р.Триградска” в землището на с.Гьоврен, общ.Девин, обл. Смолян
 • 28.06.2017 Съобщение за Решение СМ-015-ПР/2017г. „Почистване чрез изземване на натрупания динамичен твърд оток на участък от р.Черешовска (Киселчовска)” в землището на с.Могилица и с.Буката, общ.Смолян, обл. Смолян
 • 27.06.2017 Съобщение за Решение СМ-014-ПР/2017г. „Почистване чрез изземване на натрупания динамичен твърд оток на участък от р. Киселчовска (Полянска)”, в землището на с.Киселчево, общ. Смолян, обл. Смолян
 • 15.06.2017 Съобщение за Решение СМ-013-ПР/2017г. „Мандра и кланица“ в ПИ №31111.27.125, местност „Юрукова Колиба /Въпа/“ по КК на гр. Златоград
 • 01.06.2017 Съобщение за Решение СМ-012-ПР/2017г. „Компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РТБО „Мадан“ за общините Мадан, Златоград и Неделино
 • 30.05.2017 Съобщение за Решение СМ-011-ПР/2017г. „Почистване чрез изземване на натрупания динамичен твърд оток от принадлежащите земи на водохранилището към водовземането на р.Мугленска (Тенес дере) за ВЕЦ „Девин“, в землището на с.Гьоврен, общ. Девин, обл. Смолян
 • 29.05.2017 Съобщение за Решение СМ-010-ПР/2017г. “Преустройство на промишлена сграда в цех за производство на екопродукти в УПИ VІ, кв. 91б, гр. Смолян
 • 04.05.2017 Съобщение за Решение СМ-009-ПР/2017г. „Почистване с цел поддържане проводимостта на участък от река Арда, намиращ се срещу моста за с. Киселчово и зад контра баража на МВЕЦ „Ухловица“ в м. „Лучево“, в землищата на с. Могилица и с.Буката, общ. Смолян обл. Смолян
 • 04.04.2017 Съобщение за Решение СМ-008-ПР/2017г. „Овцеферма“, в УПИ II-876, кв.69, в землището на с.Борино, общ. Борино, обл. Смолян
 • 02.03.2017 Съобщение за Решение СМ-007-ПР/2017г. „Цех за преработка на мляко“, в УПИ ХVІІ, кв.8, с. Змеица, общ. Доспат, обл. Смолян
 • 27.02.2017 Съобщение за Решение СМ-006-ПР/2017г. „Преустройство и пристройка на животновъдна ферма“, в ПИ 266 по кадастралния план на с. Богутево, общ. Чепеларе, обл. Смолян
 • 16.02.2017 Съобщение за Решение СМ-005-ПР/2017г. “Преустройство на сграда от цех за търговия в сграда за преработка на месо“ в УПИ VI-700, кв.43 (ПИ с идентификатор 23025.502.700), град Доспат, община Доспат, област Смолян
 • 15.02.2017 Съобщение за Решение СМ-004-ПР/2017г. „Ваканционно селище“, разположено в ПИ 67547.5.40, м.„Бяла Река“, землището на с.Смилян, общ. Смолян, обл. Смолян
 • 14.02.2017 Съобщение за Решение СМ-003-ПР/2017г. „Жилищна и стопанска сгради“, за поземлени имоти с номера 001508 и 001510, местност „Барев дол“, землище на град Неделино, община Неделино, област Смолян
 • 24.01.2017 Съобщение за Решение СМ-002-ПР/2017г. „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в м. „Ракида“, землище на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян
 • 17.01.2017 Съобщение за Решение СМ-001-ПР/2017г. „Пункт за разкомплектоване на стари автомобили и работилница за дърводелски услуги“, в УПИ VI, кв. 43 по ЧЗРП на с. Средногорци, общ. Мадан, обл. Смолян
 • 22.12.2016 Съобщение за Решение СМ-027-ПР/2016г. „Компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци“ в ПИ с идентификатор 016209, м. „Гайтанина", землище на с. Барутин, общ. Доспат, обл. Смолян
 • 20.12.2016 Съобщение за Решение СМ-026-ПР/2016г. „Ваканционно селище“ в ПИ 002106 и 002110, в м. „Горно Кременово“, землището на с. Левочево, общ. Смолян, обл. Смолян
 • 16.12.2016 Съобщение за Решение СМ-025-ПР/2016г. „Допълнително водоснабдяване от м. „Заставата“ на с. Бръщен, общ. Доспат, обл. Смолян, в землището на с.Бръщен, общ. Доспат, обл. Смолян
 • 14.12.2016 Съобщение за Решение СМ-024-ПР/2016г. „Поставяне на мобилна мандра за преработка на краве мляко“, в ПИ 006043 в землището на с.Любча, ЕКАТТЕ 44642, общ. Доспат, обл. Смолян
 • 08.12.2016 Съобщение за Решение СМ-023-ПР/2016г. „Площадка за разкомплектоване на ИУМПС и събиране и третиране на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, ИУЕЕО, НУБА“, в ПИ с идентификатор 80371.243.4.3, ул. „Чая“ №1, гр.Чепеларе
 • 07.12.2016 Съобщение за Решение СМ-022-ПР/2016г. „Кравеферма и фотоволтаична инсталация за собствени нужди“, в ПИ № 005455 и ПИ № 005456, в землището на с. Старцево, общ. Златоград, обл. Смолян
 • 17.11.2016 Съобщение за Решение СМ-021-ПР/2016г. „Проект за сондажно хидрогеоложко проучване“ в участък „Яновска“, кв. Яновска махала, гр. Мадан обл. Смолянска
 • 14.11.2016 Съобщение за Решение СМ-020-ПР/2016г. „Автокомплекс и площадка за събиране и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и третиране на неопасни отпадъци“
 • 04.11.2016 Съобщение за Решение СМ-019-ПР/2016г. „Външен водопровод за водоснабдяване на с. Чурка и с. Ловци, община Мадан“
 • 03.11.2016 Съобщение за Решение СМ-018-ПР/2016г. „Водоснабдяване на с. Бориново, община Мадан – ремонт и реконструкция на довеждащ водопровод и разпределителна водопроводна мрежа в с. Бориново, община Мадан“
 • 03.11.2016 Съобщение за Решение СМ-017-ПР/2016г. „Площадка за третиране на отпадъци“, в ПИ с пл. № 269, кв.39 по плана на с. Средногорци, общ. Мадан, обл. Смоля
 • 03.11.2016 Съобщение за Решение СМ-016-ПР/2016г. „Овцеферма“, в ПИ 008033, м. „Атьов гроб“, землището на с. Фъргово, общ. Сатовча, обл. Благоевград
 • 17.10.2016 Съобщение за Решение СМ-015-ПР/2016г. „Изграждане на водоем“, в ПИ №096008 в землището на с. Ягодина, ЕКАТТЕ 87223, общ. Борино обл. Смолян
 • 04.10.2016 Съобщение за Решение СМ-014-ПР/2016г. „Млечна еко ферма за овце“ в ПИ с идентификатор 31111.27.118, гр. Златоград, обл. Смолян
 • 26.09.2016 Съобщение за Решение СМ-013-ПР/2016г. „Строителство на рудник за добив на скално-облицивъчни материали - гнайси“ в находище „Скрибин“, в землището на с. Крибул, общ. Сатовча, обл. Благоевград
 • 12.09.2016 Съобщение за Решение СМ-012-ПР/2016г. „Пълносистемно стопанство за производство на зарибителен материал от дъгова пъстърва“, в ПИ №00017, м. „Поленки“, землището на с. Горово, общ. Смолян
 • 30.08.2016 Съобщение за Решение СМ-011-ПР/2016г. за „Път ІІ-86 „Асеновград-Чепеларе-Смолян-Рудозем“: участък 1 от км.125+757.46 до км.129+660 – реконструкция; участък 2 от км.129+660 до км.132+920 – рехабилитация; участък 3 от км.132+920 до км.135+530 – обходен път на гр.Рудозем по съществуващи улици и ново трасе
 • 15.08.2016 Съобщение за Решение № СМ-10-ПР/2016г. „Депониране на отпадъка на Обогатителна фабрика на „Лъки Инвест“ АД на хвостохранилище „Лъки – 2 - временно“
 • 25.07.2016 Съобщение за Решение № СМ-09-ПР/2016г. за „Туристическо селище „Водоема““, разположено в ПИ с идентификатор 80371.71.62, м. „Блатата“ в землището на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян
 • 09.05.2016 Съобщение за Решение № СМ-08-ПР/2016г. „Кравеферма за 150 дойни крави”, в ПИ 021034, м. „Дерето-Белишка река“, землище на с.Борово, община Лъки, обл. Пловдив
 • 23.03.2016 Съобщение за Решение СМ-007-ПР/2016г. „База за спортен риболов и екотуризъм“, в ПИ 67547.2.13 и 67547.2.49 в м. „Мерханово“ с. Смилян, общ. Смолян
 • 11.03.2016 Съобщение за Решение № СМ-006-ПР/2016г. за инвестиционно предложение „Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Млечино” - находище Китница“, в участъци „Чернигово“ и „Мировец“ в землищата на с. Китница, с. Боровица, с. Търна, с. Дедино, с. Чернигово, с. Долно Прахово, общ. Ардино, обл. Кърджали
 • 09.03.2016 СМ-005-ПР/2016г. “Цех за производство на млечни продукти с капацитет 3 т/ден сурово мляко в ПИ №05462.9.27, м. „Долна Сабурча“, землище с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян
 • 24.02.2016 СМ-004-ПР/2016г. „Вилно селище”, предвидено за реализация в ПИ с идентификатор 004561, в м. „Бърчина“, землището на гр. Неделино, обл. Смолян
 • 05.02.2016 СМ-003-ПР/2016г. „Инсталация за пречистване на производствени води“, в ПИ с идентификатор 67653.923.517 и 67653.923.208, кв. Устово, гр. Смолян, обл. Смолян
 • 02.02.2016 СМ-002-ПР/2016г. „Млекопреработвателно предприятие с капацитет 2000 литра“, в УПИ ІІ, кв.56 по плана на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян
 • 07.01.2016 СМ-001-ПР/2016г. „База за отдих и риболов“, в ПИ с идентификатор 80371.52.34 в м. „Селището“, землището на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян
 • 30.12.2015 СМ-029-ПР/2015г. "Почистване на участък с натрупан твърд отток от речното легло на р. Черна, приток на р.Арда в задбаражното пространство на бараж срещу ТПО "Герзовица", намиращо се в землището на с. Кремене, общ. Смолян
 • 30.12.2015 СМ-028-ПР/2015г. „Укрепване на устой №4 на мост над река Неделинска и направа на бент при с. Долен, общ. Златоград, обл. Смолян”
 • 07.12.2015 СМ-027-ПР/2015г. „Укрепване на бреговете на общински дерета в кв.49, кв.45 и кв.23, чрез изграждане на подпорни стени“, в регулационните граници на с.Борино, общ. Борино, обл. Смолян
 • 11.11.2015 СМ-026-ПР/2015г. „Ферма за отглеждане на 50 крави“, разположена в имот с идентификатор 003031, м. „Блатото“, землище на с. Бориково, общ. Смолян, обл. Смолян
 • 09.11.2015 СМ-025-ПР/2015г. „Кравеферма“ в ПИ с идентификатор 000686, в м. Дюзенлик“, в землището на с. Хромица, общ. Ардино, обл. Кърджали
 • 19.10.2015 СМ-024-ПР/2015г. "Ферма за отглеждане на 50 крави" в имот с идентификатор 001300, м."Узун чеир", землище на с. Грохотно, общ.Девин, обл. Смолян
 • 12.10.2015 СМ-023-ПР/2015г. „Изграждане на сондаж за питейно-битови нужди“ в ПИ № 23025.184.8, за обслужване на ПИ № 23025.184.7, м. „Казанлий“, в землището на гр. Доспат, общ. Доспат, обл. Смолян
 • 12.10.2015 СМ-022-ПР/2015г. „Цех за преработка на плодове - плодови пълнежи и конфитюри", намиращо се в УПИ VІ, кв.12 по плана на гр. Рудозем
 • 02.09.2015 СМ-021-ПР/2015г. „Ферма за отглеждане на 150 крави“, разположена в имот с идентификатор 05462.129.184, м. „Кастракли“, землище на с. Борино, общ. Борино, обл. Смолян
 • 02.09.2015 СМ-020-ПР/2015г. „Ферма за отглеждане на 100 крави“, разположена в имоти пл.№138 и пл. №145, попадащи в УПИ ІІ, кв.1 по плана на с. Бърчево, общ. Рудозем, обл. Смолян
 • 05.08.2015 СМ-019-ПР/2015г. „Почистване на натрупания динамичен твърд отток, чрез механизираното му отнемане и изваждане от три обособени участъка в р. Малка Арда, в землищата на с. Баните, с ЕКАТТЕ 44402, с.Оряховец, с ЕКАТТЕ 54002 и с. Малка Арда, с ЕКАТТЕ 46406, общ. Баните, обл. Смолян
 • 24.07.2015 СМ-018-ПР/2015г. „Добив на скално облицовъчни материали (гнайс, амфиболити) от находище „Бистрица“, намиращо се в землището на с. Плетена, общ Сатовча, обл. Благоевград”
 • 24.07.2015 СМ-017-ПР/2015г. „Ферма за отглеждане на животни“, в имот № 000099, землището на с. Забърдо, община Чепеларе, обл. Смолян
 • 21.07.2015 СМ-016-ПР/2015г. „Отреждане на площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ); излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС); рециклируеми отпадъци в т.ч. (хартия, картон, пластмаси и стъкло); излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО); негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)“, разположена в ПИ №021003, кв.21, по плана на село Дядовци, община Ардино, обл. Кърджали
 • 03.07.2015 СМ-015-ПР/2015г. „Изграждане на сондажен кладенец в кв.59 на гр. Лъки“, в землището на гр. Лъки, община Лъки, обл. Пловдив
 • 25.05.2015 СМ-014-ПР/2015г. „Почистване и поддържане проводимостта на участък от некоригираното речно легло на р. Черна“ в участък от речното корито на р. Черна, на около 500м от с. Търън, землище на с Търън, общ Смолян, обл. Смолян
 • 13.05.2015 СМ-013-ПР/2015г. „Мини ВЕЦ СОКОЛ“ на р. Бяла, в землището на с. Соколовци, ЕКАТТЕ 67965, общ. Смолян
 • 23.04.2015 СМ-012-ПР/2015г. „Изграждане на подпорна стена в УПИ І, кв.75 по ПУП на гр. Девин”
 • 23.04.2015 СМ-011-ПР/2015г. „Изграждане на подпорна стена укрепваща ул. „В.Левски” през О.Т.1629, О.Т.1374, О.Т.98, кв.59 и частично укрепване на градски парк в УПИ ІІ, кв.155 по ПУП на гр. Девин”
 • 23.04.2015 СМ-010-ПР/2015г. „Изграждане на подпорна стена в с. Триград, укрепваща улица от О.Т. 6 и О.Т. 24 по ПУП на с. Триград, общ. Девин”
 • 21.04.2015 СМ-009-ПР/2015г. Реконструкция и ремонт на съществуващо речно съоръжение на р. Голяма (р.Тенес дере), обслужващо изоставен рибарник в землището на с. Мугла, общ. Смолян с цел изграждане на „Изравнител на МВЕЦ „Мугла“, намиращ се в ПИ 022060, с обща площ 1902 кв.м в м.„Касъка“, землището на с.Мугла, общ. Смолян
 • 31.03.2015 СМ-008-ПР/2015г. „Изграждане на кравеферма за свободно отглеждане в индивидуални боксове на 40 броя крави за мляко и техните приплоди“ в имот № 012639, м.„Узун Тарла“, землището на с.Дядовци, общ. Ардино, обл. Кърджали
 • 30.03.2015 СМ-007-ПР/2015г. "База за рибопроизводство и екотуризъм" в ПИ 127002 и 127003, намиращи се в землището на с.Беден, общ.Девин
 • 23.03.2015 СМ-006-ПР/2015г. „Хотел“ в ПИ с идентификатор 80371.133.21 в м. „Керечменица“, в землището на гр. Чепеларе, обл. Смолян
 • 18.03.2015 СМ-005-ПР/2015г. „Локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ), в ПИ 20465.501.1, в регулационните граници на гр. Девин, обл. Смолян
 • 16.03.2015 СМ-004-ПР/2015г. „Изграждане на гробищен парк на гр.Девин в м.Забрал, община Девин”
 • 04.03.2015 СМ-003-ПР/2015г. „База за отдих“ в ПИ с идентификатор 69345.6.66 в м. „Мандолско“, в землището на с. Стойките, общ. Смолян
 • 17.02.2015 СМ-002-ПР/2015г. „Семеен хотел“, предвиден за реализация в ПИ с идентификатори 80371.94.1 и 80371.240.3297 в землището на гр. Чепеларе, обл. Смолян
 • 05.02.2015 СМ-001-ПР/2015г. „Модулен комплекс за термична газификация на биомаса с комбинирано производство” в ПИ с идентификатор 20465.505.1150 УПИ XII (ПИ 505.1150), кв.92 в землището на гр. Девин, обл. Смолян
 • 16.12.2014 СМ-030-ПР/2014г. „Изграждане на туристически къщи и сгради свързани с тяхното обслужване” в ПИ 58517.100.228 – УПИ I-172, кв.16 - урбанизирана територия по плана на с.Проглед, общ. Чепеларе, обл. Смолян, ПИ 58517.26.6 – земеделска територия и ПИ 58517.24.73 – земеделска територия в землището на с.Проглед, общ. Чепеларе, обл. Смолян
 • 24.10.2014 СМ-029-ПР/2014г. „Предприятие за изкупуване, преработка и съхранение на диворастящи билки, плодове и гъби и за извлек на етерични масла“, намиращо се в поземлен имот с идентификатор 20465.504.1138 по плана на гр.Девин
 • 20.10.2014 СМ-028-ПР/2014г. „Фирмен магазин и цех за преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, билки и гъби“, с. Хвойна, общ. Чепеларе, обл. Смолян
 • 09.10.2014 СМ-027-ПР/2014г. Повишаване конкурентоспособността на земеделското стопанство чрез създаване на „Модулна мандра" в с. Борино, намираща се в ПИ с идентификатор 05462.501.158 в регулационните граници на с. Борино, обл. Смолян
 • 06.10.2014 СМ-026-ПР/2014г. „Изземване на речни наносни отложения (инертни материали) с цел почистване на участъци от коритото на р. Маданска“ в регулационните граници на гр. Мадан, общ. Мадан, обл. Смолян
 • 17.09.2014 СМ-025-ПР/2014г. „Захранващ газопровод от площадката на ГЗРТ до производствени площадки 1 и 2 на „Амер спортс България" ЕООД - втори и трети етапи по трасета в уличната регулация на гр. Чепеларе, Община Чепеларе
 • 12.09.2014 СМ-024-ПР/2014г. „Пречиствателна станция за отпадъчни води – ПСОВ“ с.Триград, общ. Девин
 • 06.08.2014 СМ-023-ПР/2014г. „Сграда за обществено обслужване“ в УПИ ІІ, кв. 110, с. Чепинци, общ. Рудозем, обл. Смолян
 • 04.08.2014 СМ-022-ПР/2014г. Урегулиране на поземлен имот №001852, в местността „Падалата” в землището на с.Река, общ.Смолян, обл. Смолян за „База за отдих“
 • 04.08.2014 СМ-021-ПР/2014г. Урегулиране на поземлен имот №001853, в местността „Падалата” в землището на с.Река, общ.Смолян, обл. Смолян за „База за отдих“
 • 04.08.2014 СМ-020-ПР/2014г. „Урегулиране на ПИ с № 011512 и част от ПИ с № 011375 – за ваканционно селище, спорт и рекреация, намиращи се в м. „Имарет дере“, землище на с. Кутела, общ. Смолян, обл. Смолян
 • 29.07.2014 СМ-019-ПР/2014г. „Кравеферма за вързано отглеждане на 10бр. крави за мляко”, в ПИ 000029, м. „Юрен“ с. Стар читак, общ. Ардино, обл. Кърджали
 • 24.07.2014 СМ-018-ПР/2014г. „База за отдих“ в местност „Падалото“, ПИ 67653.136.35, землището на гр. Смолян, обл. Смолян
 • 22.07.2014 СМ-017-ПР/2014г. „Търговски център” в УПИ X – Търговски център, кв.26, по плана на гр. Смолян, ПИ с идентификатор 67653.925.467 с обща площ 1249кв.м по КК на гр. Смолян, общ. Смолян
 • 01.07.2014 СМ-016-ПР/2014г. „Почистване на опашката на язовир „Цанков камък”, в землището на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян”
 • 11.06.2014 СМ-015-ПР/2014г. „Работилница за преработка на диворастящи суровини в село Ягодина” в УПИ I-32, кв. 61, с. Ягодина, община Борино
 • 26.05.2014 СМ-014-ПР/2014г. „Изграждане на мобилна инсталация за обогатяване на оловно цинкови руди, чрез внедряване на нов иновативен – безцианиден, високоефективен процес” предвидена за реализация в поземлен имот с идентификатор 63207.133.12 по КККР на гр. Рудозем, обл. Смолян
 • 26.05.2014 СМ-013-ПР/2014г. „Екокъмпинг с места за каравани и палатки в поземлен имот с идентификатор 20465.116.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян, УПИ І-за отдих и кей, кв.6, община Девин, област Смолян – комплексен проект за инвестиционна инициатива”
 • 20.05.2014 СМ-012-ПР/2014г. „Изграждане на напорна МВЕЦ „Чинара” на река Куртьов лом в землището на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян”
 • 14.05.2014 СМ-011-ПР/2014г. Подмяна оборудването на съществуваща топлоцентрала на мазут с модул за термична газификация с инсталирана мощност 500 kW”
 • 29.04.2014 СМ-010-ПР/2014г. „Повишаване на ефективността на съществуваща овцеферма, чрез създаване на мини мандра в село Борино” в поземлен имот с идентификатор 05462.116.748 по КККР на с.Борино, общ. Борино, в местността „Чатак”
 • 14.04.2014 СМ-009-ПР/2014г. „ПУП – ПРЗ за застрояване на част от поземлен имот с идентификатор 67653.300.445 и за част от поземлен имот с идентификатор 67653.300.436 в нов проектен имот с идентификатор 67653.300.1036 в м „Селище“, землище на гр. Смолян
 • 21.03.2014 СМ-008-ПР/2014г. „Създаване на малка мандра за преработка на мляко” в УПИ VІ-31, кв.2 по плана на с. Ягодина, общ. Борино, обл. Смолян
 • 07.03.2014 СМ-007-ПР/2014г. „Изграждане на целодневна детска градина в имот с пл. № 168 по плана на с. Войкова лъка, община Рудозем, обл. Смолян”
 • 07.02.2014 СМ-006-ПР/2014г. „База за отдих от 6 дървени къщи със собствен сондаж за питейно битови нужди”, в ПИ 69345.3.70 в м. „Тузлата“, и в ПИ 69345.3.62 в м. „Картола” в землището на с. Стойките, общ. Смолян, обл. Смолян и ПИ 80371.0.1004 в м. „Чала“ в землището на гр. Чепеларе., обл. Смолян
 • 05.02.2014 СМ-005-ПР/2014г. "Пречиствателна станция за отпадни води на село Оряховец, община Баните", обл.Смолян
 • 28.01.2014 СМ-004-ПР/2014г. „Почистване на натрупания динамичен твърд отток на инертни материали, чрез механизираното им отнемане и изваждане от опашката на яз. Цанков камък в участък с площ от 4 дка, разположен под ЦРП-Забрал, в землището на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян”
 • 16.01.2014 СМ-003-ПР/2014г. "Вилна зона" в поземлен имот с идентификатор 67653.70.27 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Смолян в м."Пясъка"
 • 10.01.2014 СМ-002-ПР/2014г. „Изграждане на тръбен кладенец (сондаж)” в поземлен имот с идентификатор 20465.501.576 в регулационните граници на гр. Девин, обл. Смолян
 • 06.01.2014 СМ-001-ПР/2014г. „База за отдих, паркинг и технически съоръжения” в поземлени имоти 67653.1.156 и 67653.1.180 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Смолян, община Смолян, в местността „Караманджа”
 • 09.12.2013 СМ-043-ПР/2013г. „База за отдих” в поземлени имоти с идентификатори 00597.3.331 и 00597.3.332 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Арда, общ.Смолян, местност „Хармана”
 • 04.12.2013 СМ-042-ПР/2013г. „Площадка за събиране и временно съхранение на ИУМПС”, намираща се в ПИ с идентификатори 46045.501.955 и 46045.501.957 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Мадан, обл.Смолян
 • 29.11.2013 СМ-041-ПР/2013г. „Рехабилитация на довеждащ канал и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в с.Фъргово” намиращо се в ПИ 189 с площ 467кв.м по плана на с. Фъргово, общ. Сатовча, обл. Благоевград
 • 29.11.2013 СМ-040-ПР/2013г. „Рехабилитация на довеждащ канал и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в с. Туховища ” намиращо се в ПИ 382 с площ 666 кв.м по плана на с. Туховища, общ. Сатовча, обл. Благоевград
 • 29.11.2013 СМ-039-ПР/2013г. „Рехабилитация на довеждащ канал и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в с.Осина” намиращо се в ПИ 285 с площ 512 кв.м по плана на с. Осина, общ. Сатовча, обл. Благоевград
 • 29.11.2013 СМ-038-ПР/2013г. „Рехабилитация на довеждащ канал и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в с.Крибул” намиращо се в ПИ 262 с площ 479 кв.м по плана на с. Крибул, общ. Сатовча, обл. Благоевград
 • 29.11.2013 СМ-037-ПР/2013г. „Рехабилитация на довеждащ канал и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в с.Жижево” намиращо се в ПИ 273 с площ 462кв.м по плана на с. Жижево, общ. Сатовча, обл. Благоевград
 • 29.11.2013 СМ-036-ПР/2013г. „Рехабилитация на довеждащ канал и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води в с. Долен” в ПИ № 1 с площ 2079 кв.м по плана на с. Долен, общ. Сатовча, обл. Благоевград
 • 29.11.2013 СМ-035-ПР/2013г. „Рехабилитация на довеждащ канал и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води в с.Годешево” в ПИ № 509 с площ 517 кв.м по плана на с. Годешево, общ. Сатовча, обл. Благоевград
 • 29.11.2013 СМ-034-ПР/2013г. „Рехабилитация на довеждащ канал и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води в с.Ваклиново” в ПИ № 124 с площ 1864 кв.м по плана на с. Ваклиново, общ. Сатовча, обл. Благоевград
 • 29.11.2013 СМ-033-ПР/2013г. „Рехабилитация на довеждащ канал и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в с.Боголин” в ПИ № 253 с площ 591 кв.м по плана на с. Боголин, общ. Сатовча, обл. Благоевград
 • 27.11.2013 СМ-032-ПР/2013г. „Вилно селище” в ПИ 67653.44.30, местност „Къшлите” по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Смолян
 • 26.11.2013 СМ-031-ПР/2013г. „База за отдих” в ПИ 67653.1.188, местност „Караманджа” по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Смолян
 • 04.11.2013 СМ-030-ПР/2013г. „Изготвяне на работен проект за корекция на река Сивковска и река Камбурска, притоци на река Чепеларска в рамките на град Чепеларе и проектиране на подпорни стени”
 • 11.10.2013 СМ-029-ПР/2013г. „Почистване на участък от речното корито на р. Черна от наноси и добив на инертен материал” в землището на с. Подвис, общ. Смолян, обл. Смолян
 • 07.10.2013 СМ-028-ПР/2013г. „Създаване и развитие на производствено микропредприятие за тръби от полиетилен в с. Загражден, общ. Баните, обл. Смолян”
 • 07.10.2013 СМ-027-ПР/2013г. „Изграждане на микропредприятие за производство на сезал от полипропилен в с. Загражден, общ. Баните, област Смолян”
 • 12.09.2013 СМ-026-ПР/2013 „Създаване на овощна градина в с.Любча, общ.Доспат, обл.Смолян с прилагане на водоспестяваща технология чрез ефективно оползотворяване на дъждовни води”
 • 05.09.2013 СМ-025-ПР/2013 „Кравеферма за вързано отглеждане на 10бр. крави за мляко” в ПИ 010170, м. „Карамисирово“ землището на с .Главник, общ.Ардино, обл.Кърджали
 • 20.08.2013 СМ-024-ПР/2013 „Площадка за събиране и временно съхранение на ИУМПС и ИУЕЕО и склад за изкупуване на ОЧЦМ” в ПИ с идентификатор 67653.934.319 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Смолян, общ.Смолян, обл.Смолян
 • 15.08.2013 СМ-023-ПР/2013 „Открит плувен басейн - кв. 96, кв. Устово на гр.Смолян, общ.Смолян, обл.Смолян
 • 08.08.2013 СМ-022-ПР/2013 Път II-86 „Обходен път на гр.Чепеларе от км.0+000 до км. 3+996,94“ в землището на гр.Чепеларе, общ.Чепеларе, обл.Смолян
 • 07.08.2013 СМ-021-ПР/2013 Изграждане на кравеферма за 30бр. крави” в землището на с.Барутин, община Доспат, обл.Смолян
 • 06.08.2013 СМ-020-ПР/2013 „Изграждане на дънен праг от бутобетон с дължина 39,00 м. и 3 броя напречни прагове на р.Триградска в с.Триград”, общ.Девин, обл.Смолян
 • 05.08.2013 СМ-019-ПР/2013 „Къмпинг”, в поземлен имот с идентификатор 23025.159.13 в м.„Махалата“ в землището на гр.Доспат, общ.Доспат, обл.Смолян
 • 05.08.2013 СМ-018-ПР/2013 „Газификация на гр.Смолян”, общ.Смолян, обл.Смолян
 • 03.07.2013 СМ-017-ПР/2013 „Въздушно електропроводно отклонение 20kV от ТП „Крайна” за с.Върба, общ.Мадан” в землищата на с.Крайна и с.Върба, общ.Мадан, обл.Смолян
 • 06.06.2013 СМ-016-ПР/2013 „Модулна пиролизна инсталация за безотпадъчна преработка на отпадна биомаса, в земл. на гр.Девин с ЕКАТТЕ 20465, общ.Девин”
 • 15.05.2013 СМ-015-ПР/2013 „Почистване на участък от речното корито на р.Неделинска от км.6+670 до км.6+320, с дължина 350 м. от натрупания динамичен твърд отток на инертни материали, чрез механизираното им отнемане и изваждане от руслото на реката, в земл. на с.Долен с ЕКАТТЕ 21871, общ.Златоград”
 • 19.04.2013 СМ-014-ПР/2013 „Реконструкция и модернизация на спортен комплекс в гр.Лъки“, гр.Лъки, общ.Лъки, обл.Пловдив
 • 10.04.2013 СМ-013-ПР/2013 „Рециркулационна система за интензивно отглеждане на риба” на територията на промишлено хале, изградено за целта в района на яз.Златоград върху поземлен имот с идентификатор №31111.25.163 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Златоград, общ.Златоград
 • 10.04.2013 СМ-012-ПР/2013 „Садково стопанство за интензивно отглеждане на риба” на територията на яз. „Златоград“, гр.Златоград, общ.Златоград”
 • 09.04.2013 СМ-011-ПР/2013 „Площадка за третиране на отпадъци от черни и цветни метали” в ПИ с идентификатор 67653.918.162 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Смолян, обл.Смолян
 • 26.03.2013 СМ-010-ПР/2013 „Строителство на открит рудник за добив на скално-облицовъчни материали - амфиболити в находище „Екровище”, участък „Бистрица”, с.Плетена, общ.Сатовча, обл.Благоевград
 • 26.03.2013 СМ-009-ПР/2013 „Изграждане на газопреносна мрежа и ГЗРП в КК Пампорово” в землището на гр.Чепеларе, и гр.Смолян, обл.Смолян
 • 27.02.2013 СМ-008-ПР/2013 „Изготвяне на ПУП-ПРЗ на Гробищен парк 2“ в ПИ 80371.35.75, м. „Метилевица“, в землището на гр.Чепеларе, обл.Смолян
 • 18.02.2013 СМ-007-ПР/2013 Изграждане на паркинг в кв. 21 по плана на с.Широка лъка“, община Смолян, област Смолян
 • 06.02.2013 СМ-006-ПР/2013 „Изграждане на кариера за добив на мрамори в концесия „Трите калета”, разположена в землището на с.Орешец, община Смолян, област Смолян.
 • 06.02.2013 СМ-005-ПР/2013 „Комплексен проект за бензиностанция, газстанция, автомивка, авторемонтна работилница, пункт за периодични технически прегледи на моторни превозни средства, складове, зона за озеленяване и спортни дейности” в УПИ - парцел 1-812 (първи) от квартал 64 (шестдесет и четвърти), с обща площ от 6900 кв.м по действащия план на село Вълкосел, община Сатовча, област Благоевград
 • 31.01.2013 СМ-004-ПР/2013 „Частична надстройка и преустройство на съществуваща масивна сграда в предприятие за преработка на месо от дивеч с капацитет 500кг. на ден“ в УПИ III, кв.39 от кадастралния план на с.Забърдо, общ.Чепеларе, обл.Смолянска
 • 30.01.2013 СМ-003-ПР/2013 „Туристически комплекс”, намиращ се в поземлен имот № 018020, с обща площ 2,498дка в м. „Голямо бърде” в землището на с.Борово, общ.Лъки, обл.Пловдив
 • 30.01.2013 СМ-002-ПР/2013 „Добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.1 от ЗПБ – метални полезни изкопаеми-оловни цинкови руди от находище „Върба – Батанци“, в землището на с.Върба и на гр.Мадан, община Мадан, обл.Смолян
 • 30.01.2013 СМ-001-ПР/2013 „Изграждане на кариера за добив на мрамори в концесия „Шиковското“, разположено в землището на с.Турян, общ.Смолян, обл.Смолян
 • 27.12.2012 СМ-021-ПР/2012  „Изграждане на кравеферма” в поземлен имот с №029033, местност „Равнището”, в землището на с.Средногорци с ЕКАТТЕ 68451, общ.Мадан
 • 18.12.2012 СМ-020-ПР/2012  „Въздушно електропроводно отклонение 20KV и МТП“ в землище на с.Чурка ЕКАТТЕ 81801 и с.Ловци, ЕКАТТЕ 93983, община Мадан, обл.Смолян
 • 25.10.2012 СМ-019-ПР/2012  „Създаване на Спортен комплекс „Неделино”, чрез изграждане на спортни обекти: Футболен стадион и спортна зала „Алада”, Спортна площадка „Емовци” в гр.Неделино и Спортна площадка „Средец” в с.Средец”, намиращи се в град Неделино с ЕКАТТЕ 51319 и село Средец с ЕКАТТЕ 68309, общ.Неделино
 • 18.10.2012 СМ-018-ПР/2012  „Изграждане на мандра и търговски обекти”в имот №020062, местност „Нерезе” в землището на с.Вълкосел с ЕКАТТЕ 12499, община Сатовча, област Благоевград
 • 05.10.2012 СМ-017-ПР/2012  МВЕЦ „Гълъбово” на р. Давидковска Малка Арда, разположено в землището на село Любино, общ.Ардино, обл.Кърджали
 • 23.08.2012 СМ-016-ПР/2012  „Площадка за събиране, временно съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и отпадъци от черни и цветни метали“, намиращо се в гр.Девин, обл.Смолян
 • 15.08.2012 СМ-015-ПР/2012  „Спорт за всички” – Спортен комплекс, намиращ се в гр.Мадан, община Мадан, обл.Смолян
 • 13.08.2012 СМ-014-ПР/2012  „Спортно-тренировъчна зала на Община Рудозем”, намираща се в УПИ VІІ - 94,99 на кв. 39 по плана на гр.Рудозем с обща площ 6 190 кв. м, обл.Смолян
 • 13.08.2012 СМ-013-ПР/2012  „Изграждане на мини ТЕЦ за производство на електрическа и топлинна енергия от биомаса, чрез термична газификация с мощност до 1 000 kW“с.Сатовча, обл.Благоевград
 • 23.07.2012 СМ-012-ПР/2012  „Курортен хотел – почивен дом“, намиращ се в ПИ 31111.8.12, м. „Балали / Дренът” в землището на гр.Златоград, обл.Смолян
 • 11.06.2012 СМ-011-ПР/2012  „База за отдих” намиращо се в ПИ 011482, част от ПИ 011266 и ПИ 11503 в м.“Хайдушки поляни“ в землището на с.Кутела, Община Смолян, обл.Смолян
 • 08.06.2012 СМ-010-ПР/2012  „Площадка за събиране, временно съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства”, намираща се в гр.Девин, община Девин, област Смолян, УПИ ХХХІІ-1137, кв.66 по ПУП на гр.Девин
 • 21.05.2012 СМ-009-ПР/2012  „Въздушна линия НН 0,4кV с.Ерма река и метално табло трансформатор (МТТ) на ЖР стълб №96 от ВСН Ерма“, в ПИ 11003, с.Ерма река, ЕКАТЕ 27588, общ.Златоград, обл.Смолян
 • 09.05.2012 СМ-008-ПР/2012  „Газификация и когенерация на биомаса от дървесина” в УПИ І, ПИ № 918.284 и 918.187, кв.279, местност „Момчовица“, землище на гр.Смолян, обл.Смолян
 • 21.04.2012 СМ-007-ПР/2012  „Синтез и производство на кубични наноструктури /нанодиаманти/“, намиращо се в гр.Рудозем, общ.Рудозем, обл.Смолян, в Рудоземската част от щолна „Върба” и площадка в с.Полковник Серафимово, общ.Смолян, обл.Смолян, намираща се в имот УПИ III-РКС, кв. 51 по плана на с.Полковник Серафимово, обл.Смолян
 • 18.04.2012 СМ-006-ПР/2012  „Изграждане на електропроводно отклонение 20 КV“ и метално табло - трансформатор, за пренос и разпределение на електрическа енергия, в землището на с.Кочани, ЕКАТТЕ 39092, община Неделино, обл.Смолян
 • 19.03.2012 СМ-005-ПР/2012  „Площадка за събиране, временно съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и склад за изкупуване на черни и цветни метали”, намиращо се в поземлен имот с идентификатор 67653.926.189, УПИ-ІV, кв.95 а, по плана на гр.Смолян, кв. Устово, обл.Смолян
 • 03.02.2012 СМ-004-ПР/2012  „Изграждане на спортно – развлекателен комплекс с хотел и СПА център”, намиращо се в ПИ № 44402.13.744, в м. „Упаре”, землището на с.Баните, общ.Баните, обл.Смолян
 • 30.01.2012 СМ-003-ПР/2012  „Изграждане на подпорна стена в УПИ V, кв.20 по ПУП на с.Ерма река – корекция на р. Ерма река, секции V, VI, VII и VIII, с обща дължина от 44 м.”, с.Ерма река, общ.Златоград, обл.Смолян
 • 20.01.2012 СМ-002-ПР/2012  „Изграждане на електрическа централа чрез индиректно използване на биомаса с комбиниран цикъл“ в нов УПИ ХIII, ХІV, ХV, ХVІ, кв. 76, /Стопански двор/ от ПУП на с.Сатовча, община Сатовча, обл.Благоевград
 • 10.01.2012 СМ-001-ПР/2012  „Електроцентрала Биомаса – Мечи чал” с топлинна мощност 18MW и електрическа 5MW в УПИ ХIII - 167.4 в местност „Вакъфа“, землище на гр.Чепеларе, общ.Чепеларе, обл.Смолян
 • 22.12.2011 СМ-019-ПР/2011 „База за отдих”, намиращо се в ПИ 002103, в м. Канара, с.Сливка, общ.Баните, обл.Смолян
 • 21.11.2011 СМ-018-ПР/2011 „Вилно застрояване”, намиращо се в ПИ № 005218 и 005017, в м. „Бараклий”, землище на гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян
 • 13.10.2011 СМ-017-ПР/2011 „Изграждане на сграда за промишлени нужди” намиращо се в ПИ №20465.209.1 с обща площ 9.369 дка и част от ПИ 20465.589.12 около 0,200 дка за път в м.Добросте, землище на гр.Девин, кв. Настан, обл.Смолян
 • 11.10.2011 СМ-016-ПР/2011 „Площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и временно съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване”, намиращо се в УПИ ІV, кв.12, по плана на гр.Рудозем, общ.Рудозем, обл.Смолян
 • 27.09.2011 СМ-015-ПР/2011 „Кариера за добив на мрамори в концесия „Трите калета“, разположена в землището на с.Орешец, община Смолян, област Смолян”
 • 26.09.2011 СМ-014-ПР/2011 „Реконструкция на път PDV2134 (ІІІ-861, Лъки - Джурково) – Дряново от км 18+660 до км 24+160”
 • 13.09.2011 СМ-013-ПР/2011 „Предприятие за преработка и съхранение на гъби и диворастящи плодове”, намиращо се в УПИ ХVІІІ, кв.8, по плана на с.Змеица, общ.Доспат
 • 15.08.2011 СМ-012-ПР/2011 МВЕЦ „Подвис“, предвидено за реализация в ПИ 01625 и 001626, в землище на с.Подвис, община Смолян, област Смолян и ПИ 1361 в землището на с.Лъка, общ.Смолян, обл.Смолян
 • 28.07.2011 СМ-011-ПР/2011  Изграждане на кариера за добив на мрамори в концесия „Дядовци“, разположена в землището на с.Дядовци, община Ардино, област Кърджали
 • 26.07.2011 СМ-010-ПР/2011  Изграждане на бараж и укрепващи мостови съоръжения на р.Кочанска в .Раевица“ в землището на с.Кочани общ.Неделино, обл.Смолян
 • 06.07.2011 СМ-009-ПР/2011  Изкуствено езеро за охлаждане на водите от оборотния цикъл на инсталацията за газифициране на биомаса на „Биоенергиен комплекс - Барутин
 • 30.06.2011 СМ-008-ПР/2011  Оформяне на част от речното корито на р. Елховска, граничещо с хотелски комплекс „Викторио”
 • 15.06.2011 СМ-007-ПР/2011  „Комуникационно трасе - град Златоград - ГП „Златоград - Термес - Ксанти” - ІІ етап - „Изграждане, рехабилитация и реконструкция на техническата инфраструктура за: ул. „Крайречна”, ул. „Ерма”, ул. „Беловидово” и прилежащите съоръжения и мрежи към тях по схемата за градоустройственото трасе на гр.Златоград
 • 13.06.2011 СМ-006-ПР/2011  „Реконструкция на рибно стопанство и изграждане на цех за преработка на риба“, намиращо се в ПИ № 126016, УПИ І, кв.1, в м. „Реката” и ПИ № 127004, в м. „Реката”, землището на с.Беден, общ.Девин, обл.Смолян
 • 24.03.2011 СМ-005-ПР/2011  „Рибовъдна ферма за интензивно отглеждане на дъгова пъстърва“, намиращо се в ПИ № 073010, в м. „Банян”, по поречието на р. Сатовчанска Бистрица”, земл. на с.Долен, общ.Сатовча, обл.Благоевград
 • 28.02.2011 СМ-004-ПР/2011  „Гробищен парк”, в ПИ № 018153, м. „Стоката” в земл. на с.Чепинци, общ.Рудозем, обл.Смолян
 • 28.02.2011 СМ-003-ПР/2011  „Рехабилитация на общински път IV-86835 Михалково-Селча, участък от км.0+450 до км.4+592,22”, общ Девин обл.Смолян
 • 27.01.2011 СМ-002-ПР/2011  „Централа за производство на електрическа енергия от биомаса“ в УПИ XVIII, ПИ 62 в кв.34 по плана на кв. Устово гр.Смолян /Товарни превози/
 • 12.01.2011 СМ-001-ПР/2011  „Почистване на речното корито на р. Черна от наноси и изземване на инертни материали”, намиращо се в землище на с.Подвис, общ.Смолян, обл.Смолян (на около 150 м. югоизточно от населеното място).
 • 13.12.2010 СМ-051-ПР/2010 „Площадка за приемане и предварително третиране на ИУМПС”, намиращо се в ПИ № 67653.934.319 по кадастрална карта на гр.Смолян, обл.Смолян
 • 29.11.2010 СМ-050-ПР/2010 Изграждане на руслова МВЕЦ „Оряховец”, намиращо се на р. Малка Арда, в участъка след с.Малка Арда до с.Оряховец, общ.Баните, обл.Смолян
 • 24.11.2010 СМ-049-ПР/2010 „База за разкомплектоване на ИУМПС - автоморга”, намиращо се в УПИ V, кв.78 по плана на стопански двор, с.Сатовча, общ.Сатовча, обл.Благоевград
 • 11.11.2010 СМ-048-ПР/2010 „Крайбрежни стени по двата бряга на р.Въча в кв. Настан” - гр.Девин, обл.Смолян
 • 09.11.2010 СМ-047-ПР/2010 „Хотелски комплекс”, намиращо се в ПИ № 20465.605.19, 20465.605.20, 20465.605.21, 20465.605.22, 20465.605.23, 20465.605.26, в м. „Лучище”, землище на гр.Девин, кв. Настан, обл.Смолян
 • 26.10.2010 СМ-046-ПР/2010 „Превантивни мерки за защита от наводнения по поречието на р. Неделинска и ограничаване на щетите от тях, чрез изграждане на крайбрежна стена по ул. „Крайречна”, корекция на дере и почистване на речното корито в обхвата на новоизграденото съоръжение”, в регулацията на гр.Неделино, обл.Смолян.
 • 25.10.2010 СМ-045-ПР/2010 „Укрепване и оформяне коритото на река „Малка арда” в чертите на с.Баните” с.Баните, обл.Смолян.
 • 25.10.2010 СМ-044-ПР/2010 „Кравеферма за 40 дойни крави – свободно боксово отглеждане, затворен цикъл”,
 • 25.10.2010 СМ-043-ПР/2010 „Подготовка и изготвяне на инвестиционни работни проекти за предпазване на населени места от Община Доспат от наводнения – необходими за кандидатстване за финансиране по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010 - Подкрепа за дребно мащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини ” на р. “Доспатска” в рамките на населеното място с.Барутин и притоците на р.”Доспатска”, р. “Караджа дере”, р. “Сухото дере” и р. “Малката река”.
 • 20.10.2010 СМ-042-ПР/2010 „Създаване на условия за устойчиво развитие чрез подобряване на жизнената работна среда, включително предприемане на мерки за защита от наводнения в Община Чепеларе”.
 • 20.10.2010 СМ-041-ПР/2010 „Проектиране корекциите на р. Манастирска и р. Лъкинска, в участъка им в урбанизираната територия на гр.Лъки, общ.Лъки, обл.Пловдив”
 • 20.10.2010 СМ-040-ПР/2010 „Изграждане на крайбрежна стена – корекция на левия бряг на р.Върбица, от О.Т. 970 до О.Т. 977 по бул. „България” и почистване на речното корито”, в регулацията на гр.Златоград, обл.Смолян
 • 20.10.2010 СМ-039-ПР/2010 „Укрепване на бреговете на р. Ардинска и възстановяване на речни прагове с цел предотвратяване на наводнения”, в гр.Ардино, обл.Кърджали
 • 15.10.2010 СМ-038-ПР/2010 ”Изместване на съществуващ път ІІІ-868 (866) Девин – Михалково” – от км 41+780 до км 59+408 (км61+735 по новото трасе) – разширение „втори етап”, в землищата на с.Лясково, с.Михалково, гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян
 • 05.10.2010 СМ-037-ПР/2010 „Изграждане на център за отдих, свободно време и спорт, ремонт и модернизация на стадион, изграждане на мултифункционално игрище „Диамандово”, намиращо се в с.Бял извор, общ.Ардино, обл.Кърджали
 • 05.10.2010 СМ-036-ПР/2010 Изграждане на „МВЕЦ Чая”, намиращо се на р. Чепеларска, в ПИ №; 77219.530; 77219.529; 77219.406; в землището на с.Хвойна и ПИ №55035.234; 55035.235; 55035.236; 55035.237; 55035.238; 55035.241; 55035.264 в землището на с.Павелско, общ.Чепеларе, обл.Смолян
 • 27.09.2010 СМ-035-ПР/2010 „Складова база за черни и цветни метали” местоположение: ПИ № 67653.926.79 и 926.188, кв.95а по плана на гр.Смолян, кв. Устово, обл.Смолян
 • 20.09.2010 СМ-034-ПР/2010 „Водоем за спортен риболов”, намиращо се в ПИ 142005, в землището на с.Михалково, общ Девин, с подобект „Масивно водохващане – изграждане на праг на р. Чурековска”, в землището на с.Михалково, общ.Девин, обл.Смолян
 • 20.09.2010 СМ-033-ПР/2010 „Корекция на река Черна в района на гр.Смолян, кв. Устово”, обл.Смолян
 • 03.09.2010 СМ-032-ПР/2010 „Реконструкция кръстовище на ул. „Катя Ванчева и ул. „Орфей”, гр.Чепеларе (в т.ч. корекция на р. Камбурска, плочест водосток и стени)”, в гр.Чепеларе, обл.Смолян
 • 30.08.2010 СМ-031-ПР/2010 „Проектиране на нова бетонова гравитачна подпорна стена за корекция на река Сивковска в четири участъка”, в гр.Чепеларе, обл.Смолян
 • 23.08.2010 СМ-030-ПР/2010 „Изграждане на електропровод 20 kV, мачтов трафопост и кабелни линии НН”, в землището на общ.Баните, обл.Смолян
 • 12.08.2010 СМ-029-ПР/2010 „Площадка за изкупуване на черни и цветни метали”, УПИ ІІІ, кв.11, РПК „Изгрев”, гр.Рудозем, обл.Смолян
 • 05.08.2010 СМ-028-ПР/2010 Кариера „Девин”. Засегнатата територия от дейността се намира в държавен горски фонд ПИ № 500667, 500668, 500714 в землището на гр.Девин ЕКАТТЕ 20465
 • 15.07.2010 СМ-027-ПР/2010 „База за отдих”, намиращо се в ПИ № 67653.642.4, м. „Пазлачище”, землище на гр.Смолян, обл.Смолян
 • 14.07.2010 СМ-026-ПР/2010 „База за отдих”, намиращо се в ПИ № 042017, м. „Далоското”, землище на гр.Доспат, обл.Смолян
 • 09.07.2010 СМ-025-ПР/2010 „Малко предприятие за производство на родопски чипс и замразени картофи”, в с.Бял Извор, общ.Ардино, обл.Смолянска
 • 21.06.2010 СМ-024-ПР/2010 „Ваканционно селище”, намиращо се в ПИ № 045029, в м. „Имарет дере”, в землището на с.Момчиловци, общ.Смолян, обл.Смолян
 • 21.06.2010 СМ-023-ПР/2010 „Спортен комплекс”, намиращо се в УПИ І – озеленяване и спорт, кв.93 и 118 по плана на с.Баните, общ.Баните обл.Смолян
 • 21.06.2010 СМ-022-ПР/2010 „Екоенергиен комплекс „Барутин”, намиращ се в ПИ 9501, с обща площ 22.347дка в м. „Долчето” в землището на с.Барутин, общ.Доспат, обл.Смолян
 • 14.06.2010 СМ-021-ПР/2010 „МВЕЦ „ШИКО”, намиращо се на р. Чепеларска, в землището на с.Богутево, общ.Чепеларе
 • 21.05.2010 СМ-020-ПР/2010 „Спортен център гр.Доспат – многофункционална спортна зала и покрит басейн и открити спортни игрища”, намиращо се в УПИ ХІІ, кв.8 по плана на гр.Доспат, обл.Смолян
 • 20.05.2010 СМ-019-ПР/2010 „База за отдих”, намиращо се в ПИ № 046024, м. „Чинлий”, землище на гр.Доспат, обл.Смолян
 • 18.05.2010 СМ-018-ПР/2010 „Изграждане на мултифункционална спортна площадка за: волейбол, футбол на малки вратички, хокей на трева, хандбал и тенис на корт; детска площадка със съоръжения за игра, кът за отдих със запазване на съществуващата чешма”, намиращо се в ПИ № 31111.18.129, м. „Гребенът”, общ.Златоград обл.Смолян и ПИ № 31111.36.336 (с начин на трайно предназначение – урбанизирана територия, гр.Златоград и начин на трайно ползване – обществен селищен парк, градина)
 • 17.05.2010 СМ-017-ПР/2010 „Изграждане на подпорна стена с цел укрепване на имот”, граничещ с р. Елховска, намиращо се в УПИ VІ, VІІ, кв.25 по ЗРП на гр.Рудозем, обл.Смолян
 • 14.05.2010 СМ-016-ПР/2010 „Ваканционно селище”, намиращо се в ПИ 196017 в местността „Разсадника” в землището на с.Борино, обл.Смолян, с обща площ 5.419 дка
 • 26.04.2010 СМ-015-ПР/2010 „Разширение на кафе – аператив с.Падина”, намиращо се в с.Падина, ЕКАТТЕ 55124, кв. Бойчева река, общ.Ардино, обл.Кърджали
 • 22.04.2010 СМ-014-ПР/2010 „Изземване на инертни материали”, от речното корито на р. Арда, в обособен участък от км. 190+100 до км. 190+450, намиращ се в землището на с.Средногорци, общ.Мадан, обл.Смолян
 • 12.04.2010 СМ-013-ПР/2010 „Ваканционно селище”, местоположение: намиращо се в ПИ 196016 в местността „Разсадника” в землището на с.Борино, обл.Смолян, с обща площ 6.029 дка
 • 12.04.2010 СМ-012-ПР/2010 „База за отдих”, местоположение: ПИ № 033047, в местността „Голям Борун” в земл.на гр.Доспат, обл.Смолян, с обща площ 7,823 дка
 • 08.04.2010 СМ-011-ПР/2010 „Промишлено отглеждане на кокошки – носачки и изграждане на офиси”, местоположение: ПИ № 006107, местност „Кацаровото”, землище на с.Ваклиново, общ.Сатовча, обл.Благоевград
 • 08.04.2010 СМ-010-ПР/2010 „Изграждане на претоварна станция за битови отпадъци”, местоположение: в непосредствена близост до гр.Неделино на специално отредена за целта площадка „Старо сметище”, в ПИ № 007108, 007109 и 007111, землище на гр.Неделино, обл.Смолян
 • 29.03.2010 СМ-009-ПР/2010 „Изграждане на довеждащ колектор и пречиствателна станция за отпадъчни води на гр.Лъки”, местоположение: ПИ № 111005, в местността „Боровски мост”, землище на гр.Лъки, общ.Лъки, обл.Пловдивска
 • 29.03.2010 СМ-008-ПР/2010 „Електропроводни отклонения 20 kV, НН, МТП “Настан-Център”, местоположение: намиращо се в кв. Настан, в м.Банята общ.Девин, обл.Смолян
 • 16.03.2010 СМ-007-ПР/2010 „Автоморга”местоположение: УПИ ХХІХ - 7, кв.27 по кадастрален и регулационен план на гр.Девин, обл.Смолян
 • 10.03.2010 СМ-006-ПР/2010 „База за отдих”, предвидена за реализация в ПИ № 000382 в м. „Новото” в земл. на гр.Доспат, обл.Смолян, с обща площ 3230 м2
 • 02.03.2010 СМ-005-ПР/2010 Биоенергиен комплекс „Барутин”, намиращ се в ПИ 9501 /УПИ І, ІІ, ІІІ, ІV, V/, с обща площ 16.137дка в м. „Долчето” в землището на с.Барутин, общ.Доспат, обл.Смолян
 • 05.02.2010 СМ-004-ПР/2010 „Изземване на инертни материали”, от речното корито на р. Арда, в обособен участък от км. 177+840 до км. 178+100, намиращ се в землището на с.Цирка, общ.Мадан, обл.Смолян
 • 04.02.2010 СМ-003-ПР/2010 Изменение на парцеларен план за обект: ”Изместване на съществуващ път ІІІ-868 (866)Девин – Михалково” – от км 41+780 до км 59+408 (км61+735 по новото трасе) в землищата на гр.Девин, с.Лясково и с.Михалково
 • 02.02.2010 СМ-002-ПР/2010 „Изграждане на претоварна с линия за сепариране на твърди битови отпадъци и площадка за компостиране на биоразградими отпадъци, намиращо се в м. „Иване”
 • 26.01.2010 СМ-001-ПР/2010 „Изграждане на МВЕЦ „Бъзето” и МВЕЦ „Воденицата”, р.Джурковска и нейните притоци, в участък от кота 1220,00 до кота 1014,00, в землището на с.Здравец и с.Джурково, общ.Лъки, обл.Пловдивска
 • 22.12.2009 СМ-063-ПР/2009 „Арт-галерия”, гр.Чепеларе, обл.Смолянска, ул. „Васил Дечев” №33А
 • 27.11.2009 СМ-062-ПР/2009 „Каскада Доспат” с местоположение: р.Доспат в участъка между кота 1005 и 578.8, в землището на с.Бръщен и с.Црънча, общ.Доспат, обл.Смолянска
 • 27.11.2009 СМ-061-ПР/2009 „МВЕЦ Малка Арда”, намиращо се на р. Малка Арда, в землищата на с.Малка Арда и с.Кръстатица, общ.Баните, обл.Смолянска
 • 27.11.2009 СМ-060-ПР/2009 „МВЕЦ Орловица”, намиращо се на р. Малка Арда, в землищата на с.Малка Арда и с.Петково, общ.Баните, обл.Смолянска
 • 19.11.2009 СМ-059-ПР/2009 „Разкриване на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и събиране и временно съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване”, намиращо се в УПИ ІV по плана на гр.Рудозем, обл.Смолянска
 • 19.11.2009 СМ-058-ПР/2009 „Електропровод - присъединяване 20 kV за МВЕЦ „Осика”, намиращо се в части от ПИ № 132002 и 133015, в местността „Ряка”, землището на с.Брезе, общ.Девин
 • 13.11.2009 СМ-057-ПР/2009 „Гробищен парк”, намиращо се в ПИ № 056002, в местността „Мутьовското”, землището на гр.Лъки, обл.Пловдив
 • 13.11.2009 СМ-056-ПР/2009 „Хотел”, намиращо се в ПИ 80371.71.27, 71.28 и 71.29, м. „Блатево”, в землището на гр.Чепеларе, общ.Чепеларе, обл.Смолянска
 • 13.11.2009 СМ-055-ПР/2009 „База за отдих” в ПИ № 80371.2.29, в местността „Карабалкан - Саята”, землище на гр.Чепеларе, общ.Чепеларе, обл.Смолянска
 • 30.10.2009 СМ-054-ПР/2009 „База за отдих” намираща се в ПИ № 80159.4.99, в местността „П.Соват/Подмолата”, землище на с.Чала, общ.Борино, обл.Смолянска
 • 30.10.2009 СМ-053-ПР/2009 „База за отдих” намираща се в ПИ № 80159.4.94, в местността „П.Соват/Подмолата”, землище на с.Чала, общ.Борино, обл.Смолянска
 • 30.10.2009 СМ-052-ПР/2009 „База за отдих” намираща се в ПИ № 80159.7.6, в местността „Ливадите/Ст.къщи”, землище на с.Чала, общ.Борино, обл.Смолянска
 • 30.10.2009 СМ-051-ПР/2009 „База за отдих” намираща се в ПИ № 80159.4.113, в местността „П.Соват/Подмолата”, землище на с.Чала, общ.Борино, обл.Смолянска
 • 30.10.2009 СМ-050-ПР/2009 „База за отдих” намираща се в ПИ № 80159.4.112, в местността „П.Соват/Подмолата”, землище на с.Чала, общ.Борино, обл.Смолянска
 • 27.10.2009 СМ-049-ПР/2009 „Изземване на инертни материали – пясък и баластра” от коритото на р. Въча, намиращо се между селата Грохотно и Тешел, в местността „Чанлъка”, землище на гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолянска
 • 21.10.2009 СМ-048-ПР/2009 „Възстановяване на подпорни стени и водостоци”, намиращо се в кв.10, кв.48 и кв.59 от о.т. 50 до о.т. 56, с.Борино, обл. Смолянска по проект „Съвместни усилия за управление на риска от наводнения”,Предложението предвижда корекция на р.Боринска в регулационните граници на с.Борино
 • 21.10.2009 СМ-047-ПР/2009 „Изграждане на претоварна станция за община Златоград”, обл.Смолянскаразположена на площадка „Ерма река”, разположена на около 400 м. след разклона за с.Ерма река
 • 19.10.2009 СМ-046-ПР/2009 „Ваканционно селище”, намиращо се в ПИ 011187, м. „Имарет дере”, в землището на с.Кутела, общ.Смолян, обл.Смолянска
 • 29.09.2009 СМ-045-ПР/2009 „Изграждане на трансграничен бизнес център за обмен на добри практики и насърчаване на икономическото сътрудничество в региона”, намиращо се вУПИ ІІІ – Кооперативен пазар, гр.Златоград, обл.Смолянска.
 • 26.09.2009 СМ-044-ПР/2009 „Корекция и покриване на речно корито”, намиращо се на река „Тикълско дере” в землището на гр.Смолян и землището на с.Подвис обл. Смолянска, обхваща двата бряга на р.Тикълско дере и малка част от земи попадащи в имоти №873.4 – ДГФ и №1.481 за производствени нужди на Асфалтова база „Тикале”.
 • 23.09.2009 СМ-043-ПР/2009 „Автоморга, автосервиз и автомивка”, намиращо се в ПИ № 095101, в местността „Под Калнътепе”, землището на гр.Доспат, община Доспат, обл.Смолянска
 • 23.09.2009 СМ-042-ПР/2009 „Разкриване на площадка за събиране на вторични суровини и черни и цветни метали”, намиращо се в имот с пл.№778, кв.12 по плана на с.Смилян, общ.Смолян, обл.Смолянска
 • 31.08.2009 СМ-041-ПР/2009 „Въздушно електропроводно отклонение 20 kV за РРС Печинско”, намиращо се в ПИ № 007017, 007018, 007019 и 007020, в землището на с.Върли дол, община Неделино, обл.Смолянска и ПИ № 025033, 025034, 025037, 025039 и 025040, в землището на с.Бориново, общ.Мадан, обл.Смолянска.
 • 07.08.2009 СМ-040-ПР/2009 „Изграждане на горски път „Свинарево – Лесът” с дължина 904 м. и габарит 5м.”, разположен в държавен горски фонд, в землището на с.Смилян, общ.Смолян, обл.Смолянска.
 • 13.07.2009 СМ-039-ПР/2009 „Курортен хотел – почивен дом”, намиращо се в ПИ № 31111.8.99, в местността „Балали/Тютюнлика”, землището на гр.Златоград, община Златоград, обл.Смолянска
 • 07.07.2009 СМ-038-ПР/2009 „Предприятие за преработка на картофи”, намиращо се в УПИ VІІ, кв.40, Промишлена зона на с.Борино, общ.Борино, обл.Смолянска
 • 03.07.2009 СМ-037-ПР/2009 „Ваканционно селище”, намиращо се в ПИ № 155002, 155003, 155006, в местността „Хисаря”, землището на община Доспат, обл.Смолянска и имот с пл.сн. № 1214, кв.66 по плана на гр.Доспат, обл.Смолянска
 • 26.06.2009 СМ-036-ПР/2009 „Модулна пречиствателна станция за отпадъчни води на с.Триград, община Девин”
 • 25.06.2009 СМ-035-ПР/2009 „Производствена база и кариера за добив на инертни материали”, в ПИ № 53792.15.62, в м. „Будевица”, землището на с.Орешец, община Смолян, обл.Смолянска
 • 23.06.2009 СМ-034-ПР/2009 „Ваканционно селище” намиращо се в ПИ № 057106, в местността „Каркъма”, землището на община Доспат, обл.Смолянска
 • 23.06.2009 СМ-033-ПР/2009 „За курорт”, намиращо се в ПИ № 057097, в местността „Каркъма”, землището на община Доспат, обл.Смолянска
 • 23.06.2009 СМ-032-ПР/2009 „Ваканционно селище”, намиращо се в ПИ № 055032 и ПИ № 056001, в местността „Добролий”, землището на община Доспат, обл.Смолянска
 • 22.06.2009 СМ-031-ПР/2009 „Интензивно риборазвъждане в съществуващо рибно стопанство Девин-4”, в ПИ № 140006, в м. „Дворище” /Кирова ливада/, землището на гр.Девин ЕКАТТЕ 20465, община Девин, обл.Смолянска
 • 11.06.2009 СМ-030-ПР/2009 „Гробищен парк”, в ПИ № 67653.4.375 в м.”Тиболци” и ПИ № 67653.4.386, в м. „Падала”, в землището на гр.Смолян, обл.Смолянска
 • 09.06.2009 СМ-029-ПР/2009 „Изграждане на стационарен ски-влек в обхвата на СТЦ „Перелик”, в община Смолян, област Смолянска.
 • 04.06.2009 СМ-028-ПР/2009 МВЕЦ „Подвис”, намиращо се на р. Черна, в землището на с.Подвис, община Смолян, обл.Смолянска.
 • 03.06.2009 СМ-027-ПР/2009 „Разкриване на площадка за изкупуване, временно съхранение и предаване за преработка на отпадъци от черни и цветни метали”, намиращо се в УПИ ХХХІІ – 1137, кв.66 по плана на гр.Девин, обл.Смолянска.
 • 27.05.2009 СМ-026-ПР/2009 „ІІІ – ХТС – Праг на река Чепеларска”, в землището на община Чепеларе, обл.Смолянска”
 • 27.05.2009 СМ-025-ПР/2009 „Изземване на инертни материали от речното корито на р. Триградска, в участък от реката с дължина 250м., намиращи се зад масивното водохващане за МВЕЦ „Гьоврен”, в землището на с.Гьоврен, община Девин, обл.Смолянска”
 • 26.05.2009 СМ-024-ПР/2009 „Изземване на инертен материал – пясък и баластра от речното корито на р. Триградска, в землището на с.Гьоврен, община Девин, обл.Смолянска”
 • 14.04.2009 СМ-023-ПР/2009 „Изграждане на интегрирана ВиК система и Пречиствателна станция за отпадни води в с.Борино, общ.Борино, обл.Смолянска”
 • 07.04.2009 СМ-022-ПР/2009 „Многофункционална сграда със смесено предназначение”, УПИ І, кв.11 по плана на гр.Смолян, обл.Смолянска
 • 07.04.2009 СМ-021-ПР/2009 „Градоустройствено и комуникационно трасе и подходи към пътя за Република Гърция”, гр.Златоград, общ.Златоград, обл.Смолянска
 • 03.04.2009 СМ-020-ПР/2009 „Реконструкция и рехабилитация на ВиК система на с.Буйново”, общ.Борино, обл.Смолянска
 • 03.04.2009 СМ-019-ПР/2009 „Реконструкция и рехабилитация на ВиК система на с.Ягодина”, общ.Борино, обл.Смолянска
 • 31.03.2009 СМ-018-ПР/2009 „Изграждане на мост над „Голяма река” и бул. „България”, свързващ централен площад с УПИ ІІ – градски парк, гр.Златоград, община Златоград в гр.Златоград, община Златоград, обл.Смолянска
 • 30.03.2009 СМ-017-ПР/2009 „Изграждане на покрит пешеходен мост между ул. „Стефан Стамболов” от О.Т.129 към бул. „България” над река „Голяма река” гр.Златоград, община Златоград в гр.Златоград, община Златоград, обл.Смолянска
 • 30.03.2009 СМ-016-ПР/2009 „Реконструкция на спортен център, изграждане на обслужваща сграда и универсална сграда за спорт на закрито” в гр.Златоград, община Златоград, обл.Смолянска
 • 17.03.2009 СМ-015-ПР/2009 „Ваканционно селище ” в ПИ № 045188, м. „Чинлий”, в землището на гр.Доспат, общ.Доспат, обл.Смолянска
 • 09.03.2009 СМ-014-ПР/2009 „Ваканционно селище ” в ПИ № 010151, 010153 , 010155, в м. „Бориката”, в землището на с.Полковник Серафимово, общ.Смолян, обл.Смолянска
 • 09.03.2009 СМ-013-ПР/2009 „Ваканционно селище” намиращо се в ПИ № 012018, в м. „Горно Поляне”, землището на с.Смилян, общ.Смолян, обл.Смолянска,
 • 06.03.2009 СМ-012-ПР/2009 „Ваканционно селище ”в ПИ № 041040, 041043, м. „Далоското”, в землището на гр.Доспат, общ.Доспат, обл.Смолянска
 • 05.03.2009 СМ-011-ПР/2009 „Разширение на мюсюлманско гробище” в ПИ № 80371.35.75 и ПИ № 80371.35.76, в м. „Метилевица”, в землището на гр.Чепеларе, обл.Смолянска
 • 27.02.2009 СМ-010-ПР/2009 „Хидровъзел Барутин” намиращо се в землището на община Доспат, обл.Смолянска
 • 25.02.2009 СМ-009-ПР/2009 „Интегриран воден проект и ПСОВ – с.Момчиловци” в с.Момчиловци и землището на с.Момчиловци, общ.Смолян
 • 20.02.2009 СМ-008-ПР/2009 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр.Доспат” гр.Доспат, общ.Доспат, обл.Смолянска
 • 20.02.2009 СМ-007-ПР/2009 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в с.Барутин, общ.Доспат”, с.Барутин, общ.Доспат, обл.Смолянска
 • 20.02.2009 СМ-006-ПР/2009 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в с.Змеица, общ.Доспат” с.Змеица, общ.Доспат, обл.Смолянска
 • 12.02.2009 СМ-005-ПР/2009 „Находище - Брезе” за добив на трошен камък за пътно строителство намиращо се в землището на с.Брезе, общ.Девин, обл.Смолян
 • 05.02.2009 СМ-004-ПР/2009 „Ваканционно селище” намиращо се в ПИ № 012061 и 012062, в м. „Горно Поляне”, землището на с.Смилян, общ.Смолян, обл.Смолянска
 • 30.01.2009 СМ-003-ПР/2009 „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа в с.Баните и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води с.Баните и с.Оряховец по ПУП Баните – Оряховец”, местност “Лъката”, землище с.Баните, ЕКАТТЕ 44402
 • 23.01.2009 СМ-002-ПР/2009 „Ваканционно селище и жилищна сграда” в ПИ № 69345.10.80, 69345.10.81 и 69345.10.82, кв.62, м. „Малкия поток”, в землището на с.Стойките, общ.Смолян, обл.Смолянска
 • 16.01.2009 СМ-001-ПР/2009 „Сгради за обществено обслужване”в ПИ № 003373 и 003376 м. „Котлина”, в землището на с.Селча, общ.Девин, обл.Смолянска