Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СТАНДАРТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ В РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ГР. СМОЛЯН ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

НОРМАТИВНО ОПРЕДЕЛЕНИ СТАНДАРТИ

Директорът на Регионална инспекция по околната среда и водите издава:


 

СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ

 

 

ОВОС  И  ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

 

Наименование на административната услуга

Правно основание

Необходими документи

Такса

Технически срок за изпълнение

Издаване на писмо за преценяване на приложимата процедура по глава шеста на ЗООС

Чл.95, ал.1 от ЗООС

Уведомление по образец, актуална скица на имотите (срок на валидност 6 месеца), документ за собственост или договор за наем. Информацията да бъде представена на хартиен и електронен носител.

 

Няма

14 дни

Издаване на решение за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

 

 

Чл.93, ал.1, т. 1 и 2 от ЗООС

Съгл.чл.93, ал.4 от ЗООС, искане по образец

500 лв., съгл. чл.1, ал.1 от ПМС №136/2011г.

30 дни

Издаване на решение за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Чл.99, ал.2 от ЗООС

Съгл. Раздел ІІІ от ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС; искане по образец

1500 лв. за инвестиционни предложения попадащи в Приложение 1(чл.1, ал.1 от ПМС №136/2011г.);

700 лв. за инвестиционни предложения попадащи в Приложение 2 (чл.1, ал.2 от  ПМС №136/2011г.)

 

 

45 дни след провеждане на общественото обсъждане

Издаване на решение за преценяване необходимостта от екологична оценка (ЕО) на планове и програми

 

Чл.81, ал.1 от ЗООС

Искане по образец

400 лв., съгл.чл.1, ал.4 от ПМС №136/2011г.

30 дни, съгл.чл.13, ал.1 от Наредбата за ЕО

Издаване на становище по ЕО на планове и програми

Глава пета от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми по чл.23, ал.1 от Наредбата за ЕО

 

Искане за издаване на становище по ЕО

600 лв., съгл.чл.1, ал.3 от ПМС №136/2011г.

30 дни

Чл.85, ал.5 от ЗООС

 

БИОЛОГИЧНО РАЗООБРАЗИЕ, ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И НАТУРА 2000

 

Наименование на административната услуга

Правно основание

Необходими документи

Такса

Технически срок за изпълнение

Издаване на Решение по оценка на съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения по чл.31, ал.6 от ЗБР, с предмета и целите на опазване на защитените зони

Чл.31 от ЗБР

Уведомление по чл.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ 73/2007г.)

 

280 лв., съгл.чл.22, ал.1 от ПМС №136/2011г.

30 дни

Издаване на Регистрационни карти на основание чл.91, за екземпляри от видове по чл.70, ал.1,т.2 от ЗБР

Чл.91 от ЗБР

Заявление по чл.91 от ЗБР

няма

До 5 дни от постъпване на заявлението или до 20 дни при нужда за уточняване на обстоятелствата

 

Регистрация на книги за изкупени, реализирани и налични количества билки по чл.12 от Наредба №5 от 19.07.2004г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складове за билки

 

 

Чл.31, ал.2, т.4 от ЗЛР (ДВ бр.29/2000г.), Наредба №5 от 19.07.2004г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складове за билки на МОСВ

Чл.31, ал.2, т.4 от ЗЛР (ДВ бр.29/2000г.) и чл.6 и чл.8 от Наредба №5 от 19.07.2004г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складове за билки на МОСВ

10 лв., съгл. Чл.26 от ПМС №136/2011г.

До 14 дни от постъпване на уведомлението

Издаване на Заповед за разпределение на количества билки под специален режим на опазване и ползване по чл.10 от Закона за опазване на лечебните растения

Чл.10 от Закона за опазване на лечебните растения (ДВ 29/2000г.) и Заповед № РД-88/16.02.2001г. на Министъра на околната среда и води (ДВ 18/2001г.)

 

 

Т.2 от Заповед № РД-88/16.02.2001г. на Министъра на околната среда и води (ДВ 18/2001г.) на Министъра на околната среда и води

няма

Не по-късно от 28 февруари на текущата година

Регистрация на  организиран пункт за изкупуване на охлюви

 

Чл.42, ал.2 и чл.41, ал.2 от ЗБР и Заповед № РД-361/2004г. на

 

 

Заявление по образец

няма

До 5 дни от постъпване на заявлението

Регистрация на диви животни

Чл.22, ал.1 и чл.22а от ЗЗЖ

Заявление по образец

няма

До 14 дни от постъпване на заявлението

 

 

 

ОТПАДЪЦИ

 

Наименование на административната услуга

Правно основание

Необходими документи

Такса

Технически срок за изпълнение

І.Издаване на Разрешение за извършване на дейности по третиране  на отпадъци  по чл. 35, ал.1, т. 1 от ЗУО

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО (ДВ бр.53/2012)

Заявление по образец, съгл.чл.68, ал.1 от ЗУО

Документи по чл.69 от ЗУО

200 лв. за

всяка  площадка поотделно, съгл.чл.12, ал.1, т.1 от ПМС №136/2012г.

 

 

2 месеца

Изменение и/или  допълнение на разрешението за извършване на дейностите по ал.1, т.1

Чл.73, ал.1 от ЗУО (ДВ бр.53/2012)

Заявление по образец, съгл.чл.73, ал.2 и 3 от ЗУО

Документи по чл.68 и 69 от ЗУО

50 лв., съгл.чл.12, ал.2 от ПМС №136/2012г.

 

200 лв. за всяка площадка, съгл.чл.12, ал.3 от ПМС №136/2012г

 

 

1 месец

Издаване на решение за прекратяване действието на разрешение за дейности с отпадъци

 

Чл.72, ал.3, т.2 от ЗУО (ДВ бр.53/2012)

Заявление по образец, съгл.чл.72, ал.3, т.2 от ЗУО

 

няма

 

Извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци

Чл.35, ал.3 от ЗУО (ДВ бр.53/2012)

Заявление по образец, съгл.чл.78, ал.3, т.2 от ЗУО

Документи по чл.78, ал.4 от ЗУО

100 лв. за

всяка  площадка поотделно, съгл.чл.13, ал.1, т.1 от ПМС №136/2012г.

 

14 дни

Извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци

Чл.35, ал.3 и 5 от ЗУО (ДВ бр.53/2012)

Заявление по образец, съгл.чл.78, ал.3, от ЗУО

Документи по чл.78, ал.4 от ЗУО

180 лв. съгл.чл.13, ал.1, т.2 от ПМС №136/2012г.

14 дни

Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци

Чл.79, ал.1 от ЗУО (ДВ бр.53/2012)

Заявление по образец, съгл.чл.79, ал.1 от ЗУО

 

50 лв., съгл. чл.13, ал.2 от ПМС №136/2012г. и  100лв. за всяка нова площадка, съгл.чл.13, ал.3 от ПМС №136/2012г.

14 дни

Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране  на отпадъци

Чл.79, ал.1 от ЗУО (ДВ бр.53/2012)

Заявление по образец, съгл.чл.79, ал.1 от ЗУО

 

50 лв., съгл. чл.13, ал.2 от ПМС №136/2012г.

14 дни

Прекратяване действието на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране/събиране и транспортиране на отпадъци

Чл.80, ал.1 от ЗУО (ДВ бр.53/2012)

Заявление по образец, съгл.чл.80, ал.1 от ЗУО

 

няма

 

Утвърждаване на работни листове за класификация на отпадъци по чл.7, ал.1, т.1 от Наредба №2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците

Чл.7., ал.1, т.1 от Наредба №2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците

Работни листове за класификация на отпадъците – по образец, в два екземпляра за всеки код

няма

30 дни

Утвърждаване на работни листове за класификация на отпадъци по чл.17, ал.2 от Наредба №2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците

Чл.17., ал.2 от Наредба №2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците

Работни листове за класификация на отпадъците – по образец, в два екземпляра за всеки код

няма

30 дни

Издаване на мотивирано становище за несъответствие на кода с вида на отпадъка, произхода, използваната технология и отстраняване на други нередовности в попълнения работен лист, съгл. Наредба №2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците

Чл.7., ал.2, т.2 от Наредба №2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците

 

няма

15 дни

Прекратяване действието на утвърден работен лист за класификация на отпадъците, при преустановяване образуването им и при липса на източник за образуване на съответния отпадък

Чл.21., ал.1 от Наредба №2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците

Уведомление по образец и утвърдения от РИОСВ Смолян работен лист

няма

30 дни

Заверяване на отчетни книги по отпадъците съгл.чл.44 от ЗУО и чл.7 от Наредба №1

Чл.44 от ЗУО и чл.7 от  Наредба №1 (ДВ бр.51/2014г.)

Отчетна книга по образец

няма

няма

 

ВЪЗДУХ

 

Наименование на административната услуга

Правно основание

Необходими документи

Такса

Технически срок за изпълнение

Съгласуване на методите и средствата за измерване, използвани при извършване на собствени периодични измервания (СПИ) на атмосферни емисии по Наредба № 6 от 26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

 

Чл.7, ал.2 от Наредба № 6 от 26.03.1999г. на МОСВ

Данни за методите и средствата за измерване

няма

30 дни

Съгласуване на методите и средствата за измерване, използвани при извършване на собствени непрекъснати измервания на атмосферни емисии по Наредба № 6 от 26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

 

Чл.7, ал.2 от Наредба № 6 от 26.03.1999г. на МОСВ

Съгласно Наредба № 6 от 26.03.1999г. на МОСВ и Инструкция № 1/2003г.

няма

30 дни

Утвърждаване на разположението и броя на точките за пробовземане на отмосферни емисии по чл.11, ал.2 от Наредба № 6 от 26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

 

 

Чл.11, ал.2 от Наредба № 6 от 26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ 31/1999г.)

Съгласно чл.12, ал.1, 2 и 3 на Наредба № 6 от 26.03.1999г. на МОСВ (ДВ 31/1999г.)

няма

 До 14 работни дни

Съгласуване на изключения от задължителните размери на точките за пробовземане при СПИ по чл.12, ал.2 от Наредба № 6 от 26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

Чл.12, ал.3 от Наредба № 6 от 26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ 31/1999г.)

Молба и технически характеристики на източника

няма

1 месец

Утвърждаване на броят и разположението на автоматични средства за измерване, използвани непрекъснати измервания

 

Чл.13, ал.1 на Наредба № 6 от 26.03.1999г. на МОСВ (ДВ 31/1999г.)

Съгласно чл.13, ал.1 на Наредба № 6 от 26.03.1999г. на МОСВ (ДВ 31/1999г.)

няма

1 месец

Утвърждаване на доклад за резултатите от СПИ по Чл.40, ал.1 от Наредба № 6 от 26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

 

Чл.40, ал.1  на Наредба № 6 от 26.03.1999г. на МОСВ (ДВ 31/1999г.)

Съгласно чл.39, ал.2 на Наредба № 6 от 26.03.1999г. на МОСВ (ДВ 31/1999г.)

няма

 До 14 работни дни

Утвърждаване на доклади за резултатите от извършените собствени непрекъснати измервания съгл. Чл.50, ал.1 и представените резултати от измерванията съгл.чл.50, ал.2 от Наредба № 6 от 26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

 

Чл.50, ал.1 и 2 на Наредба № 6 от 26.03.1999г. на МОСВ (ДВ 31/1999г.)

Съгласно Инструкция №1/2003г. на МОСВ

няма

1 месец

 

ОЗОНОРАЗРУШАВАЩИ ВЕЩЕСТВА

 

Наименование на административната услуга

Правно основание

Необходими документи

Такса

Технически срок за изпълнение

Ползвателите и лицата, които пускат на пазара на територията на Република България флуорирани парникови газове по Приложение ІІ на Регламент (ЕО) №842/2009, изготвят годишен отчет съгл. формата по приложение №4 ( от сервизи и производители на хладилна и климатична техника с над 3кг вещества)

Приложение 4 към чл.34 на наредба за прилагане на Регламент (ЕО)№ 842/2009

Образец на доклад

няма

няма

Отчет за количествата флуорирани парникови газове по Приложение ІІ на Регламент (ЕО) №842/2009, изготвят годишен отчет съгл. формата по приложение №5

Приложение 5 към чл.35 на наредба за прилагане на Регламент (ЕО)№ 842/2009

 

 

 

Ползвателите на контролирани вещества и/или нови вещества по Приложение ІІ на Регламент (ЕО) №1005/2009, изготвят годишен отчет съгл. формата по приложение №4

Приложение 4 към чл.9 на Наредбата за прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009

Образец на доклад

няма

няма

Преработвателите на контролирани вещества и/или нови вещества по Приложение ІІ на Регламент (ЕО) №1005/2009 изготвят годишни отчети за преработените количества през отчетната година във формата съгласно приложение №5

Приложение 5 към чл.10 на Наредбата за прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009

Образец на доклад

няма

няма

Предприятията, експлоатиращи хладилно, климатично или термопомпено оборудване, съдържащо 3кг и повече на контролирани вещества и/или нови вещества по Приложение ІІ на Регламент (ЕО) №1005/2009 изготвят годишни отчети за преработените количества през отчетната година във формата съгласно приложение №6

Приложение 6 към чл.11 на Наредбата за прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009

Образец на доклад

няма

няма

 

ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ

 

Наименование на административната услуга

Правно основание

Необходими документи

Такса

Технически срок за изпълнение

Издаване на Решение по чл.6, ал.3 от Наредба №7 за утвърждаване СНЕ (схема за намаляване на емисиите) на летливи органични съединения (ЛОС)

Съгл. Чл.6, ал.3 от Наредба №7 на МОСВ

СНЕ (схема за намаляване на емисиите) на летливи органични съединения (ЛОС)

няма

30 дни

Издаване на Решение по чл.6, ал.4 от Наредба №7 за определяне на норми за общи емисии (НОЕ) на летливи органични съединения (ЛОС)

Съгл. Чл.6, ал.4 от Наредба №7 на МОСВ

СНЕ (схема за намаляване на емисиите) на летливи органични съединения (ЛОС)

няма

30 дни

Издаване на Решение по чл.7, ал.1 от Наредба №7 за неспазване на норми за неорганизирани емисии (ННЕ) на летливи органични съединения (ЛОС)

Съгл. Чл.7, ал.1 от Наредба №7 на МОСВ

Заявление с технико-икономическа обосновка

няма

30 дни

Издаване на Решение  за утвърждаване на План за управление на разтворителите по чл.20, ал.7 от Наредба №7

Съгласно чл.20, ал.7 от Наредба №7 на МОСВ

План за управление на разтворителите

няма

Съгласно чл.20, ал.7 от Наредба №7/2003г. на МОСВ до 31 май на текущата година

Извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за инсталациите по приложение №1 от Наредба №7/2003г. на МОСВ

Съгласно чл.30, ал.1 от ЗЧАВ

Заявление с приложени документи съгласно чл.30л, ал.4 от ЗЧАВ

158 лв., съгл. ПМС №136/2011г. обн. ДВ бр.39/2011, изм. и доп. ДВ бр.2/2013г.

14 дни съгл. Чл.30л, ал.8 от ЗЧАВ

Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за инсталациите по приложение №1 от Наредба №7/2003г. на МОСВ

Съгласно чл.30л, ал.12 от ЗЧАВ

Заявление с приложени документи съгласно чл.30л, ал.4 от ЗЧАВ

60 лв., съгл. ПМС №136/2011г. обн. ДВ бр.39/2011, изм. и доп. ДВ бр.2/2013г.

14 дни съгл. Чл.30л, ал.8 от ЗЧАВ

Издаване на разрешение за употреба на продукти по чл.8, ал.3 от Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) при употребата на разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ бр.20/2007г.)

Чл.8, ал.3 от Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) при употребата на разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ бр.20/2007г.)

Заявление по образец

няма

30 дни

 

ШУМ

 

Наименование на административната услуга

Правно основание

Необходими документи

Такса

Технически срок за изпълнение

Утвърждаване на доклад за резултатите от собствени периодични измервания (СПИ) по чл.18 от Наредба №54 (ДВ бр.3 от 11.01.2011г.) за реда и начина за измерване шума излъчван в околната среда от промишлени източници

Чл.27 и чл.30 от Наредба №54

Чл.27 от Наредба №54

няма

14 дни

Утвърждаване на доклад за резултатите от собствени непрекъснати измервания (СНИ) по чл.18 от Наредба №54 (ДВ бр.3 от 11.01.2011г.) за реда и начина за измерване шума излъчван в околната среда от промишлени източници

Чл.28 и чл.31 от Наредба №54 (ДВ бр.3 от 11.01.2011г.)

Чл.28 от Наредба №54 (ДВ бр.3 от 11.01.2011г.)

няма

14 дни

 

ФИНАНСИРАНЕ – ПУДООС

 

Наименование на административната услуга

Правно основание

Необходими документи

Такса

Технически срок за изпълнение

Издаване на становища по проекти, кандидатстващи за средства от Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/

ЗООС, Правилник за устройството и дейността на ПУДООС

1. Писмено искане за издаване на становище на РИОСВ по проекти кандидатстващи за средства от ПУДООС.

2. Работен проект.

3.Решение по ОВОС или преценка за необходимост от ОВОС.

4. Документ за одобрение на инвестиционния проект съгласно ЗУТ

няма

14 дни

 

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

 

Наименование на административната услуга

Правно основание

Необходими документи

Такса

Технически срок за изпълнение

Предоставяне на информация по реда на Закона за достъп до обществена информация

Чл.17 и 26 от ЗООС и чл.4 от ЗДОИ

Заявление по образец, съгл. Чл.24 и 25 на ЗДОИ,(ДВ бр.45/2002г. с изм. и доп.)

Съгласно Заповед на МФ №10 по чл.28 и 29от ЗООС и чл.20,ал.2 от ЗДОИ-договор при нарочно обработена информация по чл.30 от ЗООС

14 дни

 

ДРУГИ

 

Наименование на административната услуга

Правно основание

Необходими документи

Такса

Технически срок за изпълнение

Издаване на заверено копие на документ

Чл.25 от ПМС 253/2004г.

Заявление

7 лв.по чл.29 от ПМС №136/2011г.

7 дни

           

 

ВЪТРЕШНИ ПРИНЦИПИ И СОБСТВЕНИ СТАНДАРТИ

Стандарт за обслужване

Служителите ни ще носят отличителен знак със снимка и данни за имената, длъжността, администрацията и звеното към което принадлежат.

Ако имате уговорена среща, винаги ще ви приемем навреме

Ако нямате уговорена среща, ще се опитаме да ви приемем до 10 минути

Ако ви е необходима още една среща, ще се опитаме да я организираме същия ден или възможно най-скоро

Когато се свържете с нас по пощата, факс или електронна поща ще ви дадем отговор до 7 дни, а в случаите, когато е необходима проверка на място или становище на друг административен орган - до 14 дни

Когато ни се обаждате по телефона, ние ще се стремим до ви отговорим до 30 секунди. Ако ни помолите, можем и ние да ви звъннем в отговор

Когато ви е необходима информация и/или обработване на документи във връзка с административното обслужване е не повече от 10 минути, а в случаи когато за отделни услуги се налага удължено време за чакане – 20 минути

Отношение към клиента

Ние се ангажираме да предоставяме еднакъв достъп и равнопоставено отношение към всички потребители на административни услуги в РИОСВ, независимо от тяхното социално положение, образование, възраст и др.

Ние се ангажираме да бъдете вежливо посрещнати и изслушани в нашия “Офис за комплексно обслужване” по въпросите на административното обслужване.

Ние се ангажираме да бъдете приети и изслушани веднага без да се налага предварително записване или разрешение за достъп, да Ви бъде отговорено в законово установените срокове съгласно нашите стандарти за обслужване като използвате един от каналите за достъп до информация- телефон, факс, e-mail, анкети, предложения, жалби.

Ние се ангажираме да се обръщаме с внимание към Вашите искания и да решаваме поставените от Вас въпроси.

Ние се ангажираме да спазваме конфиденциалност относно запитвания и жалби на всеки потребител, независимо от тяхното социално положение, образование, възраст, пол, етнически произход или религиозни убеждения.

Информация за клиента

Ние се ангажираме да предоставяме ясна, лесноразбираема, пълна и точна информация на потребителите по начин, удовлетворяващ техните искания.

Ние се ангажираме да осигуряваме и да предоставяме необходимата за потребителите информация чрез различните канали за достъп, с които разполагаме – телефон, информационни табла, брошури, Интернет-страница, срещи и др.

Ние се ангажираме да използваме процеси на обслужване, които да улесняват процедурите за осъществяване на услугите.

Комуникация с клиента

Ние се ангажираме потребителите на услуги да получават точни разяснения и консултации преди и в самия процес на предоставяне на услуги по начин, който да ги удовлетворява.

Ние се ангажираме да предоставяме лесноразбираеми отговори на устни запитвания.

Ние се ангажираме когато искането на потребителите не е от компетенцията на РИОСВ да Ви насочваме към съответната институция.

Ние се ангажираме да предприемаме всички възможни мерки с цел улесняване на достъпа до услуги на всички клиенти, включително на тези в неравностойно положении.

Ние се ангажираме да разглеждаме получените жалби, предложения и анкети и да Ви уведомяваме за взетите решения и предприетите действия по тях.

Изграждане на партньорски взаимоотношения

Ние очакваме от потребителите на административни услуги в МОСВ:

Учтиво и с уважение да се отнасят към служителите от Информационния център” и от “Офиса за комплексно обслужване” по въпросите на административното обслужване

Да бъдете любезни към останалите клиенти и служители на инспекцията ни в “Информационния център” и в “Офиса за комплексно обслужване" .

Да ни предоставяте пълна и точна информация в сроковете, които са Ви поставени като по този начин подпомагате навременното извършване на административната услуга.

Да проявите ангажираност и да участвате в попълването на нашите анкети.

Анкетите са нашият барометър за Вашата удовлетвореност от работата ни !

Това е един от начините да почерпим от Вас – потребителите на услуги, информация как да предоставяме по-качествени услуги чрез Вашето лично мнение.

В случай, че не сте удовлетворени и при предоставяне на административни услуги сте обслужени некачествено, имате възможност да подадете оплакване и да дадете предложения за усъвършенстване.

Спазване на срокове

Ние се ангажираме да предоставяме необходима Ви информация още при първия контакт с нашата администрацията, независимо от използвания канал за достъп.

Ние се ангажираме да отговаряме на телефонни обаждания и писмени запитвания и жалби отзивчиво и в законово определените за това срокове.

Ние се ангажираме да уведомяваме потребителя на услуги, когато срокът се налага да бъде удължен за причините и приблизителния краен срок, в който ще получи отговор.

Механизми за обратната връзка от клиента

Ние се ангажираме да използваме различни механизми за обратна връзка от потребителя по отношение на административното обслужване: анкети за коментари и за предложения, книга за мнения, специализирана

Ние се ангажираме да прилагаме различните механизми за обратна връзка от потребителите на услуги в МОСВ, да анализираме получената информация, и да определим и оповестим решения за бъдещи действия, произтекли от тях.

Ние се ангажираме да предприемем съответните действия в резултат на получената обратна връзка от потребителите с конкретни предложения за подобряване на работата като уведомим за това потребителите, използвайки различни канали за достъп.

Механизъм за подаване на жалби, сигнали, оплаквания и предложения

Потребителите на административни услуги, предоставяни от РИОСВ имат възможност да подадат жалби, сигнали, оплаквания, предложения относно качеството на административното обслужване по следните начини:

1. В “Офиса за комплексно обслужване” на РИОСВ на адрес: гр.Смолян ул “Дичо Петров” № 16, ет.1и по пощата на същия адрес;

2. На пощенски адрес гр.Смолян ул “Дичо Петров” № 16

3. Чрез обаждане на Зелените телефони: (0301) 60 100 (0301) 60 100 ;

4. Чрез кутия за жалби сигнали и предложения, специално поставена във фоайето на сградата.

На всички подадени жалби, оплаквания и др. РИОСВ се произнася в законово регламентираните срокове съгласно Закона за административно обслужване на физически и юридически лица и Закона за предложенията, сигналите, жалбите и молбите.

На анонимно подадени жалби, сигнали, оплаквания не може да се отговори.

Отговорности и отчетност

Ние поемаме отговорност за работата на РИОСВ в процеса на предоставяне на административни услуги и спазване на утвърдените стандарти за обслужване.

Ние декларираме, че ръководството на РИОСВ се е ангажирало с подобряването на административното обслужване и изпълнение на стандартите за обслужване.

Ние се ангажираме да измерваме и публикуваме оценката за удовлетвореността на клиентите на всеки 6 месеца.