Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2020-009 ОТ 29.04.2020Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №012/01.04.2020г. по ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

29.04.2020

Уведомление с вх. № КПД-11-164/30.03.2020 г., допълнителна информация с вх.№ КПД-11-164-(6)/16.04.2020 г. и писмо на БДИБР-Пловдив с вх. № КПД-11-164-(8)/28.04.2020 г. за инвестиционно предложение: „Облагородяване на централна част и паркинг в с. Елховец", в УПИ V, кв.42, с.Елховец, общ. Рудозем, обл. Смолян, с възложител – Община Рудозем, гр. Рудозем, обл. Смолянска. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информирам следното:
С инвестиционното предложение ще се извърши реконструкция и благоустрояване на пространство в с. Елховец, представляващо необлагородена площ, намираща се в центъра на селото. Предвижда се обособяване на парково пространство за отдих и паркинг за 28 автомобила. Предложението включва следните дейности и мероприятия:
·         Създаване на чиста, благоустроена и привлекателна среда на живот;
·                    Изграждане на нова алейна мрежа, включваща пешеходен подход за майки с детски колички от нивото на съществуващите улици до зоната за отдих;
·                    Изграждане на зона за почивка и социални контакти в населеното място;
·                    Изграждане на подходи към парка от съществуващите улици на север, на изток и на юг;
·                    Изграждане на централна част и създаване на възможност за разполагане на фонтан, фонтанка за питейна вода, пергола, места за сядане.
·                    Изграждане на паркинг за 24 автомобила и паркинг в южната част на зоната за 4 автомобила.
В облагородяваната зона ще се построи нова паркова чешма-фонтанка и декоративен фонтан. Декоративният фонтан ще бъде готово изделие, с помпено устройство и оборотна вода. Вода ще се допълва само за компенсиране на загубите от изпарения. В нова водомерна шахта ще бъде монтиран водомер, отговарящ на изискванията на водния оператор. Отводняването на изтеклата вода ще стане директно в дерето зад подпорната стена.
Предвижда се изграждане на водопроводна мрежа за капково напояване, както и за захранване на парковата чешма-фонтанка и декоративния фонтан. В североизточния край ще се монтира и захрани надземен пожарен хидрант. Отвеждането на атмосферните води ще се извърши с тръби, с диаметри - ф110 и ф160 - оребрени. Дъждовната канализация ще се включи в съществуващ уличен отток и барбакан. Предвижда се изграждането на ново парково осветление с LED паркови осветителни тела. Захранването на парковото осветление ще се осъществи от съществуващ стълб на уличното осветление.
Парковото пространство ще се формира при спазване на следните принципи:
·         Запазване на съществуващата иглолистна и широколистна дървесна растителност;
·         Единност на композицията и същевременно осигуряване собствен облик на пространствата;
·         Редово засаждане на дървесни видове за осигуряване на композиционен ритъм и засенчване в горещите летни дни;
·         Редуване на открити и закрити пространства, за изграждане на максимално приятна и разнообразна среда за отдих;
·         Използване на растителни видове, подлежащи на резитба за оформяне на партерни части;
·         Етажиране на растителността и създаване на близки и далечни перспективи;
·         Създаване на високодекоративни групи;
·         Използване на цветя за високо декоративен ефект.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.10 буква „б“ – „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящото писмо с изх. ПУ-01-164-(8)/28.04.2020г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на следните условия:
1.    Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
2.    Да се сключи договор с „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян за питейно-битово водоснабдяване на обекта;
3.    След направена справка в регистрите на БД ИБР – Пловдив за издадени разрешителни за водовземане от подземни води за питейно-битови цели на „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян се установи, че има издадени разрешителни с разрешена цел на ползване на водата само за обществено питейно-битово водоснабдяване. Операторът няма право да предоставя вода за цели, извън разрешените по Закона за водите. В тази връзка, е необходимо да се предвиди друг водоизточник за капково напояване;
4.    При ползване на вода от сондажен кладенец може да се ползва само при спазване на всички процедури по разрешителен режим, съгласно чл.50, ал.7, т.1 от ЗВ;
5.    По време на изграждане на сондажен кладенец, изхвърлянето на промивна течност и битови отпадъци да става само на определените за тази цел места;
6.    При водовземане от повърхностен воден обект да се проведе процедура по ЗВ;
7.    Да се спазват изискванията на Наредба №18/27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури, чрез провеждане на собствен мониторинг на водите, използвани за поливни нужди, с цел създаване на възможност за анализи, оценка и прогнози за състоянието на водите за напояване;
8.    Дъждовната вода от паркинга да преминава през пречистващо съоръжение (каломаслоуловител), преди отвеждане в съществуващата дъждовна канализация, стопанисвана от община Рудозем;
9.    Да се вземат мерки за предотвратяване на замърсяването на водите от нефтопродукти от откритите площи и паркинга.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най- близко разположената защитена зона е BG0000372 „Циганско градище” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

(Съобщенитео е изпратено на БДИБР-Пловдив, Община Рудозем и Кметство Елховец)