Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2020-008 ОТ 29.04.2020Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №001/08.01.2020г. по ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

29.04.2020

 Уведомление с вх. № КПД-11-5/06.01.2020 г. и писмо на БДИБР-Пловдив с изх. № ПУ-01-2(1)/15.01.2020г. за инвестиционно предложение: „Ферма за отглеждане на овце – месодайна порода“ в ПИ с идентификатори 67653.86.18, 67653.86.31, 67653.86.38, 67653.86.39 и 67653.86.40 с обща площ 8795 кв.м в м.“Дългото блато“, в землището на гр. Смолян, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информираме следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на овцеферма, находяща се в ПИ с идентификатори 67653.86.18, 67653.86.31, 67653.86.38, 67653.86.39 и 67653.86.40, м.“Дългото блато“, в землището на гр. Смолян, обл. Смолян, с обща площ на имотите 8795 кв.м. В овцефермата ще се отглеждат маслодайна порода овце с капацитет: около 300 броя овце-майки, 10 броя кочове и 645 броя шилета, включващи и агнета, до отбиването им. Животните ще се отглеждат оборно пасищно, като през по-голяма част от годината ще са на свободна паша, а през зимния период и при лоши метеорологични условия ще се отглеждат в обор.отглеждане на 250 овце - майки за репродукция и мляко и 100 броя говеда за репродукция и месо. Животните ще се отглеждат в ПИ № 002077, землище на с.Чуруково, общ. Девин, обл. Смолян, с обща площ на имота 2519 кв.м, собственост на възложителя, с НТП – Двор – гор. стоп. В границите на имота има съществуваща масивна двуетажна сграда, с площ 379 кв.м и две временни постройки, с площ от 588 кв.м. Предвижда се оборно-пасищно отглеждане на животните, като продължителността на пасищния период ще бъде около 7-8 месеца. През зимния период и при неблагоприятни метеорологични условия, животните ще се отглеждат в обора (около 180 дни годишно).
Имотите, в чиито граници ще се осъществява дейността са собственост на възложителя, представляват земеделска територия с обща площ 8795 кв.м. ПИ 86.18 и ПИ 86.31 са с начин на трайно ползване – ливада, а ПИ 86.38, ПИ 86.39 и ПИ 86.40 са с начин на трайно ползване – пасище. За реализацията на предложението се предвижда урегулиране на посочените имоти и оформянето на УПИ в предимно-производствена зона (Пп), със застрояване до 3 етажа и кота стреха 10м., максимален % на усвояване – 80%, максимален Кинт. 2,0 и минимален % на озеленяване – 20%, отразени в матрична форма. През ПИ 86.18 и ПИ 86.39 преминава електропровод високо напрежение. Застрояването в новия УПИ е съобразено с него. Транспортното обслужване до новият УПИ ще бъде осигурено от изток от съществуващия на място път с ширина 4,50м. и тротоар 1,2м.
Необходимата вода за водопой на животните ще се осигурява посредством стационарна цистерна, която ще се зарежда чрез мобилна цистерна. Мобилната цистерна ще се пълни от градската водоснабдителна мрежа, посредством кран в УПИ I „Производствена база на „Арексим Инженеринг“ ЕАД, в м. „Станковица“ и ще се превозва с МПС до стационарната цистерна в овцефермата. За питейно-битови нужди на обслужващия овцефермата персонал, ще се използва бутилирана вода. Предвижда се и поставяне на химически тоалетни. Отглеждането на животните ще се извършва на дълбоко несменяема постеля. Формираната оборска тор ще се почиства периодично и ще се съхранява в специално предвидено торище, изградено съобразно нормативните изисквания.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „д“ – „интензивно животновъдство (инвестиционни предложения невключени в приложение №1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. ПУ-01-2-(4)/28.04.2020г., приложено към настоящото писмо, предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните условия:
·        Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
·        Да се спазват изискванията на Наредба №2/13.09.2007г. за съхранение и използване на оборска тор. Торовата площадка да бъде изградена по начин, който не позволява замърсяване на повърхностното и подземни водни тела. Да не се изграждат съоръжения за съхранение на твърд оборски тор в близост до повърхностни водни обекти. Разстоянието от тях да е най-малко 20м.
·        Да се сключи договор със стопанисващите органи, осигуряващи водоснабдяване на населеното място (гр. Смолян) за доставка на вода за животновъдния обект.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:
·        BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
(Съобщенитео е изпратено на БДИБР-Пловдив, Община Смолян и възложителят)