Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2019-019 от 30.09.2019г. към СЪОБЩЕНИЕ №016/17.09.2019г. по ЧЛ.95 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

30.09.2019

 Уведомление с вх. № КПД-11-669/12.09.2019г. за инвестиционно предложение: „Реализиране на къмпинг и обслужваща сграда към него“ в ПИ с идентификатори: 20465.161.12, м. „Вадата“, землището на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информираме следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда обособяване на къмпинг и обслужваща сграда към него, в ПИ № 20465.161.12, местността „Вадата”, землището на гр.Девин, община Девин. Имотът, в чийто граници ще се реализира предложението е собственост на възложителя, представлява земеделска земя, с НТП – нива, с обща площ – 2305 кв.м. Намира се в регулационните граници на гр.Девин и има достъп на югозапад и североизток към улица, съгласно действащия ПУП на гр.Девин. Предвижда се поставяне на около 20-25 кемпера и каравани с прилежащи площи към тях, както и изграждане на обслужваща сграда със застроена площ до 100 кв.м. Обслужващата сграда ще има обособени санитарни възли за посетители, обслужващи помещения и офис за обслужващия персонал. В рамките на ПИ 20465.161.12 ще бъдат обособени зони за кемпери, зони за каравани, зелени площи с кътове за отдих и игра, детска площадка. Предвижда се и обособяване на паркоместа. Имотът ще се захрани с питейна вода от съществуващия уличен водопровод, в близост до имота, без необходимост от допълнителни водни количества. Отвеждането и заустването на битово отпадъчни води ще се осъществява в изгребна безоточна яма, разположена в рамките на имота, поради липса на изградена канализационна мрежа в района.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.12 буква „г“ – „постоянни къмпинги и места за паркиране на каравани“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище с изх. ПУ-01-617-(1)/30.09.2019г., приложено към настоящото писмо, предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните условия:
·        Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите но реализиране и експлоатация на ИП.
·        Присъединяването към съществуващата водопроводна мрежа в района да се извърши при условията и реда на Наредба №4/14.09.2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи.
·        Да се изгради водоплътна изгребна яма с подходящ обем за отвеждане на отпадъчните води от имота. Да се сключи договор с лицензирана фирма за периодично извозване на формиращите се отпадъчни води и утайки до най-близко разположената ПСОВ.
·Техническите решения за конструкциите на къмпинга и обслужващата сграда да се съобразят с вероятността да бъдат наводнени, като се осигури минимизиране на риска за хората и собствеността в случай на наводнение. Да се осигури възможност за безопасно преминаване и оттичане на високите води.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:
·        BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
(Съобщението е изпратено на Община Девин, Възложителят и БД ИБР-Пловдив)