Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Реализиране на къмпинг и обслужваща сграда към него“ в ПИ 20465.161.12, м. „Вадата“, в землището на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян

17.09.2019

 Във връзка с внесеното в РИОСВ-Смолян уведомление с вх. № КПД-11-669/12.09.2019 г. за инвестиционно предложение: „Реализиране на къмпинг и обслужваща сграда към него“ в ПИ 20465.161.12, м. „Вадата“, в землището на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) Ви уведомявам, че копие от документацията можете да намерите на следният линк:http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31704В 3 дневен срок от получаване на уведомлението, община Девин следва да обяви инвестиционното предложение на интернет страницата си и/или на обществено достъпно място, за което да предостави информация на РИОСВ-Смолян.