Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2018-015 от 05.07.2019г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №003/25.01.2019г. по ЧЛ.95 ОТ ЗООС

05.07.2019

Уведомление с вх. № КПД-11-17/17.01.2019г. и писмо на БДИБР-Пловдив с вх.№ КПД-11-17-(16)/03.07.2019г. за инвестиционно предложение: „Отглеждане на говеда за месо и мляко“ в ПИ 251, масивна постройка „Краварник-2“, в землището на с.Давидково, общ. Баните, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информираме следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
С инвестиционното предложение се предвижда отглеждане на говеда за месо и мляко в ПИ 251, съществуваща масивна постройка „Краварник-2“, в землището на с. Давидково. община Баните, област Смолян. В информацията е посочено, че животните ще се отглеждат свободно - пасищно (девет месеца). Торовата маса ще се събира посредством колички в торово съоръжение с водонепропускваеми стени и под в рамките на имота. Торовата маса след отлежаване (шест месеца) ще се използва за наторяване на земи, използвани от възложителят за пасища. Битовите отпадъчни води ще се събират във водоплътна изгребна яма. Нужните количества вода за животните ще е осигури от системата на „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян, чрез водоноска. Обектът ще се електрозахранва от генератор. Транспортният достъп до стопанството ще се осъществява по съществуващ път.
Така заявеното предложение попада в обхвата на глава шеста от ЗООС т.1 буква „д“– интензивно животновъдство (инвестиционни предложения невключени в приложение №1) на Приложение №2 на ЗООС, и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е -Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящото писмо с изх. ПУ-01-56-(7)/03.07.2019г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане целите на околната среда, при задължително спазване на следните условия:
·        Да не се допуска замърсяване на подземното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
·        Предвид местоположението на ИП, задължително да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007г. за съхранение и използване на оборска тор. Капацитетът на съоръжението за съхраняване на оборска тор трябва да бъде достатъчен за съхранение на генерирания в стопанството оборски тор при пасищно отглеждане най-малко 4 месеца, а при оборно 6 месеца, за да се съхрани, когато съществува забрана за внасяне на оборски тор и когато климатичните условия не позволяват. Торохранилището трябва да бъде изградено по начин, който не позволява замърсяване на повърхностното и подземни водни тела. Да не се изграждат съоръжения за съхранение на твърд оборски тор в близост до повърхностни водни обекти. Разстоянието от тях да е най-малко 20 м.
·        Изгребната яма да бъде водоплътна, като периодично водите в нея да се извозват от лицензирана фирма до близка ПСОВ.
·        Да се сключи договор със стопанисващите органи, осигуряващи водоснабдяване на населеното място (с.Давидково, община Баните, обл. Смолян)
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Имотът в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, се намира извън границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:
·BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.)
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
 
(Съобщението е изпратено на Община Баните, Кметство Давидково, БДИБР-Пловдив и Възложителят)