Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Разширение на съществуващ гробищен парк” в УПИ ІІІ – гробище, кв.26 по плана на с. Гьоврен, общ. Девин, обл. Смолян

25.04.2019

Във връзка с уведомление с вх. № КПД-11-265/25.04.2019г. за инвестиционно предложение: „Разширение на съществуващ гробищен парк” в УПИ ІІІ – гробище, кв.26 по плана на с. Гьоврен, общ. Девин, обл. Смолян, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31054