Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2018-009А ОТ 10.05.2019Г. КЪМ СЪОБЩЕНИЕ №002/22.01.2019Г. ПО ЧЛ.95 ОТ ЗООС

10.05.2019

 Уведомление с вх. № КПД-11-21/21.01.2019г. и писмо на БДИБР-Пловдив с вх.№ КПД-11-21-(7)/09.05.2019 г. за инвестиционно предложение: „Гробищен парк“ в ПИ 073030, м. „Радва ливада“, в землището на с.Беден, общ. Девин, обл. Смолян с възложител: Община Девин, ул. „Дружба“ № 1, гр. Девин, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информираме следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
С инвестиционното предложение се предвижда реализиране на нов гробищен парк в ПИ № в ПИ 073030, м. „Радва ливада“, в землището на с.Беден, общ. Девин, обл. Смолян с площ 1317 кв.м. Имотът, представлява частна собственост, с начин на трайно ползване нива. След одобряване и влизане в сила на ПУП-ПРЗ и промяна предназначението на земята, теренът ще бъде отчужден за нуждите на предложението. Гробищният парк ще бъде с капацитет 250-300 гробни места. За реализиране на предложението няма необходимост от изграждане на нова пътна инфраструктура, поради наличие на съществуващ местен път.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.12 буква „д“ – „паркове със специално предназначение“ на Приложение №2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е -Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. ПУ-01-46-(3)/09.05.2019г., предложението е допустимо от гледна точка на постигане целите на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, се намира извън границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:
-            BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.);
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
(Съобщението е изпратено на Община Девин, Кметство Беден и БДИБР-Пловдив)