Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2019-011 от 31.05.2019г. към СЪОБЩЕНИЕ №006/11.04.2019г. по ЧЛ.95 ОТ ЗООС

31.05.2019

 Уведомление с вх. № КПД-11-212/08.04.2019г. и писмо на БДИБР-Пловдив с вх.№ КПД-212-(8)/29.05.2019г. за инвестиционно предложение: „Отглеждане на крави за месо“, в ПИ №023059, в землището на с. Богутево, община Чепеларе, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информираме следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда оборно – пасищно отглеждане на 53 броя крави за месо, с приплодите им до 1 година. Имотът, в който ще се извършва дейността е с идентификатор 023059, находящ се землището на с. Богутево, общ. Чепеларе. Съгласно представена скица, имотът е с обща площ 3540 кв.м и е с начин на трайно ползване – стопански двор. В границите на имота има съществуваща селскостопанска сграда (бивш овчарник), с площ 377 кв.м и обособени помещения за съхранение на сено и концентриран фураж. На този етап допълнително строителство не се предвижда. Отглеждането на животните е оборно- пасищно, като продължителността на пасищния период е около 8 месеца. През зимния период, говедата ще се отглеждат в съществуващата стопанска сграда. Транспортирането на фуража ще се извършва с ръчни колички. Поенето на животните в сградата ще се осъществява чрез корита с непрекъсната течаща вода. Почистването на торта през зимния период ще се извършва всекидневно с ръчна количка. По данни на възложителя, в границите на имота има изградено водонепропускливо торо-съхранително съоръжение. За обслужването на обекта не се налага изграждане на нова съпътстваща техническа инфраструктура, поради наличие на съществуваща. Водоснабдяването на обекта ще се осъществява от водопроводната мрежа на селото, посредством съществуващ водопровод. До имота има осигурен транспортен достъп и не се предвижда изграждането на допълнителен такъв.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „д“ – „интензивно животновъдство (инвестиционни предложения невключени в приложение №1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. №ПУ-01-285-(4)/29.05.2019г., предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на определени условия, посочени в писмото.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:
BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.), отстояща на около 2.71 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
(Съобщението е изпратено на Община Чепеларе, Кметство Богутево, БД ИБР-Пловдив и Възложителят)