Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2018-005 от 19.02.2019г.

19.02.2019

 Уведомление с вх. № КПД-11-960/21.11.2018г., писмо на БД ИБР – Пловдив за допълнителна информация за инвестиционно предложение и писмо с допълнителна информация с вх.№ КПД-11-960-(4)/23.01.2019г. за : „Обособяване на площадка за събиране, временно съхраняване и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали, ИУЕЕО, НУБА, хартия, пластмаса и стъкло” в Поземлен имот пл. №168 по ПУП – с. Средногорци, община Мадан, попадащ в промишлената зона на с. Средногорци с обща площ 1150 м2.

Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информираме следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение е ново за дейността на фирмата. Площадката е използвана от друга фирма за дейности с отпадъци преди отдаването и под наем на възложителят. Имотът е с осигурена инфраструктура - водоснабден, електрозахранен, има достъп до пътната инфраструктура на с. Средногорци. Площадката е оградена с плътна бетонна ограда с височина 60-80 см. и телена мрежа с височина 200 см., на следващ етап ще бъде монтирано и денонощно видео наблюдение. Предложението е за обособяване на площадка за събиране, временно съхраняване и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали, ИУЕЕО, НУБА, хартия, пластмаса и стъкло. Общата използвана площ е 1150м2. Отпадъците ще се приемат на обособени сектори по кодове, ще се сортират и съхраняват до тяхното предаване на лица, притежаващи необходимите документи съгласно ЗУО за последващо оползотворяване /разкомплектоване/. Към настоящия момент площадката е покрита с чакъл, оградена е с мрежа и има обособен портал за входящ контрол. На предвидената площадка за реализиране на ИП, няма да се извършват дейности по разкомплектоване на НУБА и ИУЕЕО. Същите ще се съхраняват временно на специално обособена зона до тяхното предаване на лица притежаващи необходимите документи издадени по реда на Закона за управление на отпадъците, за по нататъшното им третиране. На площадката не се предвижда да бъдат извършвани дейности по оползотворяване и обезвреждане, както и преработка на събраните отпадъци, които да водят до промяна на химичните им свойства. Основните дейности, които ще се извършват са: събиране, съхраняване, нарязване до стандартни размери при металите, сортиране, разделяне по видове, механично пресоване, уплътняване, балиране и подготовка на отпадъците за предаване и транспортиране. По време на експлоатацията на обекта ще се използва вода и електроенергия за битови нужди на персонала. При осъществяване на основните процеси, не се предвижда използване на вода за промишлени цели. Формираните отпадъчни води ще бъдат отвеждани чрез PVC тръби в специално изградена водоплътна изгребна яма /бетонирана/ - 5м3, която ще се почиства и извозва със специализиран автомобил до пречиствателна станция за отпадни води гр. Мадан, съгласно Договор №1 от 16.01.2019 год.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.11 буква „д“ – „съхраняване на метален скраб, включително скраб от моторни превозни средства“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. ПУ-01-797-(3)/18.02.2019г., предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните условия:
1.   Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
2.   Да се сключи договор с „ВиК“-оператор за водоснабдяване на обекта.
3.   Да се изгради водоплътна изгребна яма с подходящ обем, като периодично отпадъчните води се извозват от лицензирана фирма.
4.   С цел опазване на подземните води да се изпълнят изискванията на чл. 15, ал. 2 от Наредба №7/24.08.2004 г. (обн. ДВ. бр.81 от 17 септември 2004г.) за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци.
5.   Дейностите по събиране, съхранение, предварително третиране, разкомплектоваие на отпадъците да се осъществяват в съответствие с изискванията на нормативните актове (Закон за управление на отпадъците), с цел опазването на околната среда и водите.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и извън границите на защитени зони („Натура 2000” места) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).
•          Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).отстояща на около 9.3 км.
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, предвиденият ПУП-ПРЗ, подлежи на процедура по Оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони.
(Съобщението е изпратено на Община Мадан, Кметство Средногорци, БДИБР-Пловдив и Възложителят)