Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Благоустрояване на вътрешни улици и междублокови пространства в гр. Рудозем“

31.01.2019

Във връзка с внесеното уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-11-31/23.01.2019г. и допълнителна информация с вх.№ КПД-11-31-(1)/30.01.2019г. за:„Благоустрояване на вътрешни улици и междублокови пространства в гр. Рудозем“, с възложител – Община Рудозем, гр. Рудозем, обл. Смолянска, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) Ви уведомявам, че копие на уведомлението за горецитираното инвестиционно предложение можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/28995.

 

В изпълнение на задълженията Ви по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, кмета на община Рудозем следва да обяви горецитираното инвестиционното предложение на интернет страницата си, ако има такава, или на общественодостъпно място.