Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Животновъден обект за отглеждане на говеда с капацитет 80-100бр.“

02.01.2019

 Във връзка с внесеното уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-11-1031/28.12.2018г. за „Животновъден обект за отглеждане на говеда с капацитет 80-100бр.“, в сграда с идентификатор 63207.1.197.1 м. Рупското, с. Кокорци, общ. Рудозем, обл. Смолян, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) Ви уведомявам, че копие на уведомлението за горецитираното инвестиционно предложение можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/28776.

В изпълнение на задълженията Ви по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, кметът на община Рудозем следва да обяви горецитираното инвестиционното предложение на интернет страницата си, ако имат такава, или на общественодостъпно място.