Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СМОЛЯН И ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

05.09.2018

Във връзка с изискванията на нормативната уредба на 05.09.2018 г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Смолян, включително и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.

Възложител на ОУП и на ЕО е Община Смолян с адрес: гр. Смолян, бул. ”България” №12. Телефонна централа, електронна поща: +359/301/67 600, obshtinasmolyan@abv.bg, лице за контакти: арх. Димитър Димов – гл. архитект.
Общият устройствен план се разработва на основание на чл. 105 на ЗУТ и §123, ал.1 от преходните разпоредби към ЗИД на ЗУТ от 2012 г. и по възлагане от Община Смолян след проведена процедура по Закона за обществените поръчки в изпълнение на Решение №427 от 25.07.2013 г,, Протокол №25 на Общински съвет - Смолян.
Органът, отговорен за одобряването на ОУП е Общинският експертен съвет по устройство на територията. Органът отговорен за прилагането на ОУП е Община Смолян.
ОУП се финансира от Общинския бюджет с финансовата подкрепа на МРРБ, разработва се двуфазно и е с прогнозен период на действие 20 години.
Главната цел на ОУПО е „Да бъде създадена оптимална пространствена и функционална структура на развитие, както и да бъде изградено комплексно устройство на общината в единство на урбанизираните структури със съществу-ващите природна и антропогенна среда и специфични за община Смолян социално-икономически условия. Да се създаде планова основа за дългосрочно, устойчиво, устройствено развитие и хармонична жизнена среда на урбанизираните територии и териториите извън тях, обвързани с Общинския план за развитие и подходящи условия за обитаване и реализация на дейности за цялостно социално-икономическо развитие.“
Реализирането на главната цел се предпоставя от постигането на следните цели:
Създаване на необходимите устройствени условия за реализиране на стратегическите документи по Закона за регионалното развитие;
- Съобразяване на предвижданията на ОУПО с документи за стратегическото планиране на пространственото развитие, а именно: Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г.;
- Създаване на условия за социално-икономическото развитие чрез стимулиране на публично-частното партньорство;
- Осигуряване на условия за опазване околната среда и обектите на културното наследство;
- Развитие на основните функционални системи – “Обитаване”, “Труд”, “Обслужване”, “Отдих”;
- Създаване на ОУПО като инструмент за ползване на финансовите ресурси на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.
Основните задачи на ОУПО произтичат както от нормативната регламентация в ЗУТ и Наредба № 8 за съдържанието и обхвата на устройствените планове, така и от съществуващото състояние на общинската територия, нейната структура, функции и начини на земеползване, селищна мрежа, транспортна и инфраструктурна съоръженост и действащи охранни режими по специални закони.
Основните задачи, които си е поставил ОУПО са да определи:
- общата структура на територията на община Смолян - предмет на плана и преобладаващото предназначение на съставните и структурните й части, местоположението и границите на урбанизираните територии, земеделските територии; горските територии, защитените територии, защитените зони, санитарно-охранителни зони на водоизточници, нарушените територии за възстановяване, водните течения и площи и териториите със специално, с друго или със смесено предназначение;
- общият режим на устройство на всяка от териториите по предходната точка, който включва най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, използване, изграждане и развитие;
- извънурбанизираните територии - изключителна държавна, публична държавна и публична общинска собственост, и режимът на тяхното устройство;
- разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и сервитутните им зони на територията на община Смолян и връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение;
- териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита;
- териториите за активно прилагане на ландшафтно-устройствени мероприятия и естетическо оформяне, в т.ч. териториите за превантивна устройствена защита съгласно чл. 10, ал. 3 от Закона за устройство на територията;
- територии за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, и прилежащи към тях забранени и сервитутни зони.
В обхвата на ОУП попадат следните защитени зони или части от тях: BG0001030 „Родопи Западни“, BG0001031 „Родопи Средни“, BG0000372 „Циганско градище“ по Директивата за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и ЗЗ BG002113 „Триград-Мурсалица“, ЗЗ BG002105 „Персенк“, ЗЗ BG002073 „Добростан“ по Директивата за опазване на дивите птици, поради което, като приложение към ЕО, е изготвен и доклад за оценка на въздействието на ОУПО върху предмета и целите на опазване в защитените зони.
Проектът на ОУП подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127(1) от ЗУТ като то ще се проведе на 08.10.2018 г. от 13,00 часа в зала 247 в сградата на Община Смолян.
Общият устройствен план и доклада за Екологичната оценка към него са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация, гр. Смолян, бул. ”България” №12, приемна №3 „Устройство на територията“, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа, както и на интернет адрес: www. smolyan.bg. Становища и мнения по ОУП и ЕО могат да се депозират в сградата на Община Смолян, приемна №3 „Устройство на територията“, на факс +359/301/62 426 или на електронна поща : obshtina smolyan@abv.bg.
Лице за връзка по провеждане на консултациите: арх. Димитър Димов – гл. архитект, тел. 0301/67665.
Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по ОУП и ЕО е 17.00 часа на 05.10.2018г.
Достъпа до материалите на общият устройствен план на Община Смолян и приложенията към него (доклад по оценка за съвместимост(ОСВ) и Доклада по екологична оценка (ЕО)), може да бъде намерен на следния линк:  http://registers.moew.government.bg/eo/lot/3187