Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2018-009 от 04.05.2018г.

04.05.2018

 Уведомление за инвестиционно намерение с вх. №КПД-11-1064/11.12.2017г., допълнителна информация и писмо на БД ИБР – Пловдив с вх.№ КПД-11-1064-(6)/02.05.2018г. за: „Разширение на съществуващ гробищен парк в част от ПИ №122013, част нов ПИ №122145 и част от ПИ №122002, местност „Калявища“, землище на с.Брезе,община Девин, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомявам за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда разширение на съществуващо гробищен парк в част от ПИ №122013, част нов ПИ №122145 и част от ПИ №122002, местност „Калявища“, землище на с.Брезе, община Девин, обл. Смолян, с възложител – Община Девин. Съществуващият гробищен парк е с площ 2567 кв.м. в рамките на ПИ №122014. Разширението, което ще се извърши в източна посока с част от имот с проектен номер 122145 е с площ 2341 кв.м. В разширената част на гробищния парк ще се обособят около 350-400 нови гробни места за нуждите на с. Брезе, община Девин. Съгласно представено задание за изработване на проект на ПУП-ПРЗ се предвижда промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди за ПИ 122145, ПИ №122144 и ПИ №122002. Ще се образува нов УПИ, отреден за гробищен парк, в който се включва съществуващото гробище и площта на новото разширение. Предвижда се реализирането на подход, като продължение на съществуващия полски път на място, като за целта се засягат ПИ 122002 и част от имот с проектен номер 122144, който е част от ПИ 122013. Новообразуваният УПИ за гробищен парк ще е с обща площ 4493 кв.м. За оформяне на гробните места ще се извършат изкопни работи с дълбочина до 2м., които ще са. Не се предвижда използването на взрив.
На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Източнобеломорски район (ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № ПУ-01-344/27.04.2018г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и ПУРН на ИБР.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.12 буква „д“ – „паркове със специално предназначение“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.2 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Имотите, в чиито граници се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:
-          BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
(Съобщението е изпратено на Възложителят, Община Девин, Кметство Брезе, БДИБР-Пловдив)