Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2018-007 от 30.04.2018г.

30.04.2018

Уведомление с вх. № КПД-11-335/26.04.2018г. за инвестиционно предложение: за „Площадка за събиране, сортиране, разглобяване и окрупняване на отпадъци“, в ПИ67653.923.32 гр. Смолян, с възложител: „ХРАБЕК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, бул. „България“ №1-з, ет.2, гр. Смолян.

 Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), на основание чл. 5, ал. 1 от, Наредбата за ОВОС, Ви информираме средното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Предложението предвижда обособяване на площадка за събиране, сортиране, разглобяване, окрупняване на отпадъци от пластмаса и каучук, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, отпадъци от черни и цветни метали, хартия и картон, текстилни материали и др. Предвижда се преоборудване на съществуващ склад в площадка за събиране, сортиране, разглобяване, окрупняване на отпадъци. Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.) ще се използва съществуващата такава. Обекта е присъединен към електроразпределителната мрежа на EVN България Електроразпределение“ АД. Отпадъците от стърготини, стружки и изрезки от черни и цветни метали - от части и детайли от черни и цветни метали на машини и съоръжения са с неопасни свойства. Отпадъкът се образува при осъществяване на поддържащи и/или ремонтни дейности на територията на Заводите на „Костал България Аутомотив“ ЕООД гр Пазарджик и „Костал България“ ЕООД гр.Смолян. Отпадъците са получени от механична повърхностна обработка - струговане на части и детайли от черни метали, при работа с бормашина, струг, шлайф и др. Производствения отпадъкът се образува при осъществяване на качествен контрол и поява на грешка в някои от тестовите операции. След приключване на разглобяването частите преминават тест. Качествени части се връщат отново на монтажната линия. Некачествените части съдържащи пластмаси, черни метали, цветни метали, смесен материал от пластмаса с цветни метали и пластмаса с черни метали, платки се събират в транспортни кутии и се транспортират до площадката за събиране, сортиране, разглобяване, окрупняване на отпадъци гр.Смолян ул.Тракия №2. Съгласно инфомация представена от възложителят същият има сключени договори с „Костал България Аутомотив“ ЕООД и „Костал България“ ЕООД за разкоплектоване и укропняване на техните отпадъци и предаване на фирми за – транспорт, оползотворяване и/или депониране. Площадката ще е обособена в съществуващ склад използван под наем от възложителят с площи съответно 582 кв.м – складово помещение; 25 кв.м – офис и 280 кв.м двор. Поземленият имот е с идентификатор ПИ 67653.923.32, в гр. Смолян, Област Смолян. Водоснабдяването на сградата се осъществява от съществуващата ВиК мрежа на гр.Смолян. Работата на площадката е основно механично разделяне и разкомплектоване на подкормилни уредби, ръчки от мигачи и светлини на пластмаса, черни и цветни метали и др. Естеството на работа не предвижда процеси, при които е необходимо ползването на вода за промишлени цели, и съответно не е възможен контакт с води. Не се очаква отделяне на вредни емисии по време на събиране, сортиране, разглобяване, окрупняване на отпадъците. Предвидено е да се извършва само механично разделяне и балиране и други механични процеси. Не се предвижда използване на разтворители и химично и физикохимично третиране и др. Отпадъчните води от обекта /битово фекални/ за 5 човека ще се отвеждат в съществуващата канализационна мрежа на града съгласно договор с ВиК гр.Смолян.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.11 буква „д“ – „съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 във връзка с чл.81, ал.2 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Съгласно представената информация и документация и съобразно извършена проверка се установи, че територията в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е: BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.), отстояща на около 4,48 км.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

 (Съобщението е изпратено на Община Смолян, БДИБР-Пловдив и Възложителят)