Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2018-005 от 16.04.2018г.

16.04.2018

 Уведомление с вх. № КПД-11-144/21.02.2018г. на РИОСВ Смолян, писмо на Министерство на околната среда и водите с изх.№ ОВОС-10/13.03.2018г. и писмо на БД ИБР – Пловдив за инвестиционно предложение: за Път II-86, „Асеновград - Смолян“ - Израждане на трета лента в участъци: Участък от км 68+800 до км. 73+650, Участък от км 80+800 до км 86+100, Участък от км. 90+530 да км 94+300, с възложител: Агенция пътна инфраструктура, бул. „Македония“ №3, гр.София-1606

Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), на основание чл. 5, ал. 1 от, Наредбата за ОВОС, Ви информираме средното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Целта на инвестиционното предложение е изграждане на трета лента на Път II-86 „Асеновград - Смолян“ в участъците от км 68+800 до км 73+650, от км 80+800 до км 86+100 и от км 90+530 до км 94+300. Участъците от Път II-86 „Асеновград - Смолян“, в които е предвидено изграждането на трета лента, се намират на територията на област Смолян, общини Смолян и Чепеларе и попадат в следните землища:

-       Участък от км 68+800 до км 73+650: с. Хвойна (ЕКАТТЕ: 77219), община Чепеларе; - с. Богутево (ЕКАТТЕ: 04801), община Чепеларе.

-       Участък от км 80+800 до км 86+100: гр. Чепеларе (ЕКАТТЕ: 80371), община Чепеларе; с. Проглед (ЕКАТТЕ: 58517), община Чепеларе; с. Соколовци (ЕКАТТЕ: 67965), община Смолян.

-       Участък от км 90+530 до км 94+300: с. Соколовци (ЕКАТТЕ: 67965), община Смолян; с. Момчиловци (ЕКАТТЕ: 49014), община Смолян.

С реализацията му ще се подобрят технико-експлоатационните характеристики на посочените пътни участъци, както и транспортната проходимост в региона с подчертан планински релеф. В резултат нивото на пътна безопасност ще бъде повишено. Други предпоставки, наложили възникването на инвестиционното предложение, са предстоящото изграждане на ГКПП „Рудозем - Ксанти“ и очакваното увеличаване на тежкотоварния транзитен трафик, както и интензивният неравномерен сезонен трафик по трасето. Предлагат се три варианта червен, син и зелен вариант. Разширяването на пътното платно в участъците за реализиране на трета лента за движение ще се постигне посредством изпълнение на конзолни уширения откъм реката (застъпено в синия вариант) лежащи върху подпорни стени с пилоти или чрез отнемане на ската от към изкопната страна на напречния профил на пътя (застъпено в червения вариант), съпътствано от изпълнение на необходимите укрепителни мероприятия. Зеленият вариант включва комбинация от син и червен вариант. Широчината на допълнителната лента за движение ще бъде 3,0 м. Преходът между съществуващото платно за движение и допълнителната лента ще бъде 100,0 м (които са включени в дължините на предложените участъци). Нивелетното й решение дублира това на съществуващото платно.

Всички площадки за спиране, които ще се усвоят от допълнителната лента, ще бъдат компенсирани с изграждането на нови такива, запазвайки местоположението си спрямо оста на пътя (ляво/дясно).

Вариантното решение за уширяване на пътното платно откъм реката, в общия случай ще се осъществи чрез изграждане на конзолна стоманобетонна конструкция върху подпорна стена, фундирана пилотно, разположена в зоната на банкета. Предвидените пилоти са с диаметър Æ80, през 2.80 м, обединени с греда 80x50 м, върху която ляга конзолата. Това решение минимизира големите изкопи и засягането на големи територии за отчуждаване.

За изграждане на допълнителната лента на пътните участъци ще бъдат използвани предимно готови строителни материали - асфалтобетон, бетон, стоманени пръти, конструктивни елементи и др. Природните ресурси в първичен вид, които ще бъдат необходими при строителните работи, включват земни маси за профилиране на пътното тяло при изграждане на третата лента, разнозърнест скален материал за изграждане на пътната настилка, както и вода за приготвяне на различните бетонови смеси и поддържане чистотата на строителните площадки. Всички необходими ресурси ще бъдат осигурявани от изпълнителя на обекта въз основа на сключени договори с лицензирани бази за строителни материали и доставчици на вода за технологични нужди.

В зависимост от съществуващите подпорни стени, пилотите ще се изпълняват пред или зад тях, а стените на нивото на пътното платно ще се използват за подпиране на конзолата. На следваща фаза на проектиране, след обстойно обследване на актуалното състояние на съществуващите подпорни стени и на база извършените статически изчисления, следва да бъде доказана тяхната носимоспособност. В случай на липса на такава, ще се предвиди усилване или разрушаване за изграждане на нова пилотна конструкция.

Вариантното решение за уширяване на пътното платно откъм ската включва отнемане на скалните/земните маси посредством къртене, обрушване или машинно изгребване. След достигане на необходимия за изграждане на трета лента габарит новите скатове ще се укрепят чрез откосиране с необходимите (изчислени) наклони, укрепителни мрежи, анкери, бетоново облицоване и/или стоманобетонни укрепителни стени.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.10 буква „д“ – „строителство на пътища (невключени в приложение №1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 във връзка с чл.81, ал.2 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № ПУ-01-160/13.04.2018г., предложението е допустимо от гледна точка ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерки за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните условия:

-  Да не се допуска замърсяване на водните тела при извършване на строителните дейности – асфалт, нефтопродукти и други;

-  Да не се допуска депониране на земни и скални маси в речните легла при извършване на строителни дейности.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Съгласно представената информация и документация и съобразно извършена проверка относно местоположението на елементите на инвестиционното предложение, се установи, че територията в която се предвижда да се реализира предложението, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), но граничи със ЗМ „Рожен“, обявена със Заповед № 558/06.08.1979г. на Комитет за опазване на природната среда (ДВ, бр. 67/1979г.).

Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са: BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.) и BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

 (Съобщението е изпратено на Агенция „Пътна инфраструктура“, Община Чепеларе, Кметство Хвойна, Кметство Богутево, Кметство Проглед, Кметство Момчиловци, Кметство Соколовци, Община Смолян, БДИБР-Пловдив)