Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2018-004 от 13.04.2018г.

13.04.2018

Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-11-204/14.03.2018г., и писмо на БД ИБР – Пловдив с вх. № КПД-11-204-(2)/05.04.2018г. за: „Допълнително водоснабдяване на с. Проглед, Община Чепеларе“ в землищата на гр.Чепеларе и с.Проглед, общ. Чепеларе, обл. Смолян, с възложител: Община Чепеларе, ул. „Беломорска“ №44Б, П.К. 4850, гр.Чепеларе, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), на основание чл. 5, ал. 1 от, Наредбата за ОВОС, Ви информираме средното:

 

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда допълнително водоснабдяване на с. Проглед и поетапно му реализиране. С проекта се предвижда изграждане на водовземни съоръжения за питейни, промишлени и други нужди. Основните съоръжения и дейности предвидени в проекта са:

Изграждане на събирателна шахта за групата водоизточници в м. „Карачелебийца“ в землището на с.Проглед, общ. Чепеларе, обл. Смолян;

Прокарване на довеждащ външен водопровод от СШ до ПС – с Проглед, с обща дължина приблизително L=2670м.;

Изграждане на напорен водопровод от ПС „Проглед“ до нов напорен резервоар с обем 160 куб.м, разположен непосредствено до съществуващ резервоар с обем V= 60 куб. м, с приблизителна дължина 400 м;

Водовземане от подземни води за групата съществуващи каптажи на извори (каптирани естествени извори) (КЕИ) „Карачелебийца“ 1,2,3“, в местност „Карачелебийца“, з-ще на гр.Чепеларе, общ.Чепаларе, КЕИ „4“ и събирателна шахта в местности „Румен Преслоп“ и „Присойката“, землище с.Проглед, общ.Чепеларе. След обследване състоянието на каптажите на водоизточниците е констатирано, че са необходими основни профилактични дейности, свързано с прекаптирането на изворите и обособяване на санитарно защитни зони около тях. Сумалното водно количество, което постъпва в съществуващите резервоари V1=60куб.м, V2=6куб.м на селото, възлиза на около Qмакс.=0,415л./сек.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.10 буква „з“ – „язовири и други съоръжения за събиране или съхраняване на вода за продължително време (невключени в приложение №1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 във връзка с чл.81, ал.2 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № ПУ-01-172/03.04.2018г., предложението е допустимо от гледна точка ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда при спазване на условия посочени в писмото.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имотите, в който се предвижда да се реализира ИП, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, и не попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:

BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

 

 (Съобщението е изпратено на Община Чепеларе, БДИБР-Пловдив и Кметство Проглед)