Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2018-003 от 07.02.2018г.

07.02.2018

Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-11-984/07.11.2017г., допълнителна информация с вх. № КПД-11-984-(4)/26.01.2018г. и писмо на БД ИБР – Пловдив с вх.№КПД-11-984-(2)/08.12.2017г. за: „Основен ремонт и реконструкция на съществуваща малка водноелектрическа централа (МВЕЦ) „Четрока“, в ПИ № 000159 в землището на с.Лъкавица, общ. Лъки, с възложител: „Четрока“ ООД, гр.София 1404, ж.к. „Манастирски ливади-Б“ №17. За горепосоченото инвестиционно предложение, в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Смолян е внесено уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-11-984/07.11.2017г. С цел определяне на приложимост от провеждане на процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и /или чл.31 от Закона за биологичното разнообразие(ЗБР) е изискана допълнителна информация от възложителя. На основание чл.4а, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействие върху околната среда /Наредбата за ОВОС/, внесеното уведомление, ведно с приложената към него информация/документация е изпратено за съгласуване с Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Източнобеломорски район (ИБР).

Във връзка с внесеното от Вас уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, ведно с представената към него информация/документация и съобразно писмо на БД ИБР – Пловдив, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомявам за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда основен ремонт и реконструкция на изградена малка водноелектрическа централа МВЕЦ „Четрока”, в поземлен имот №000159 землището на с. Лъкавица, общ. Лъки. МВЕЦ „Четрока” с инсталирана мощност 240 kW е нетен пад 73.34 м. Напорният тръбопровод се състои от метални тръби, монтирани по течението на река Манастирска в сервитута на пътя, в участъка от водохващането до МВЕЦ „Четрока” I ви участък Æ 356 с дължина 1407 м и ІІ ри участък Æ426 с дължина 1717 м, заедно с водохващане изградено на кота 890.55, състоящо се от водосъбирателни съоръжения - бент, утаител, метални вани и метални тръби. Предвижда се всички съоръжения да бъдат отремонтирани и възстановени в нормално експлоатационно състояние, без да се променя мощността на централата и конфигурацията на хидротехническото съоръжение. Ще бъде подменена 1 брой турбина с нова двуделна конструкция модел 310d70. Възложителят е представил копия на документи, доказващи собствеността на съоръженията на МВЕЦ „Четрока”- нотариален акт за покупко-продажба на масивна сграда, ЦРП „Четрока” в имот №000159 и договор за покупко продажба на напорен тръбопровод и водохващане, сключен на 30.08.2016 г. Представено е и копие на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект с № 03010/08.01.2003 г., както и Удостоверение №УТ-157-1/10.08.2017г. издадено от гл. архитект на община Лъки за търпим строеж за масивна сграда, ЦРП „Четрока“.

Съобразено с полученото становище с изх. № ПУ-01-293/06.12.2017г. на Директора на БД ИБР - Пловдив, предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните условия:

·      Да се реализира техническо решение за осигуряване на екологичния отток и неговото измерване след съоръжението за водовземане;

·      Провеждане на собствен мониторинг на екологичното състояние по биологичния елемент за качество (БЕК) - риби, между водохващанията и съответното хидротехническо съоръжение;

·      Да не се водовзема при маловодие (съгласно методика за екологичен отток);

·      Да се изготви план за изнасяне на дънни утайки и осигуряване на техническо решение за осъществяването му;

·      Да не се допускат сечи на естествена крайбрежна растителност;

·      Да не се променят съществуващите параметри на МВЕЦ „Четрока” съгласно издадено разрешително за водовземане № 03010/08.01.2003 г. в посока тяхното увеличаване;

В становището на БД ИБР е извършена мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми, като компетентния орган по води е счел, че въздействието от реализацията на ИП върху водите и водните екосистеми ще бъде значително със следните мотиви:

1)                      ИП засяга две зони за защита на водите определени съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 4 и т. 5 от ЗВ, включени в Раздел 3, и на ПУРБ на ИБР;

2)                      Част от воднозависимите видове и природни местообитания предмет на опазване в защитена зона 33 "Родопи - Средни" са в неблагоприятно - лошо състояние, съгласно Приложение от Раздел 5 на ПУРБ на ИБР; наличие на ограничения и забрани в програмата от мерки на ПУРБ на ИБР(2016-2021) за дейността от характера на настоящото ИП;

3)                      Наличие на голям брой издадени разрешителни за водовземане с цел производство на електроенергия за конкретното водно тяло.

Инвестиционното предложение представлява изменение на вече одобрено и изпълнено инвестиционно предложение, попадащо в обхвата на т.3, буква „з“ на Приложение 2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда. Съобразено с посочените в писмо на БД ИБР - Пловдив изх. № ПУ-01-293/06.12.2017г мотиви и обстоятелства, компетентният орган по околна среда е счел, че така заявеното инвестиционно предложение може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда и в тази връзка, подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, се намира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:

- BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.);

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

 

(Съобщението е изпратено на Община Лъки, БДИБР-Пловдив и Възложителят)