Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2018-002 от 17.01.2018г.

17.01.2018

 Информация за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-11-1073/12.12.2017г. и писмо на БД ИБР – Пловдив с вх. № КПД-11-1073-(3)/12.01.2018г. за „Кравеферма за вързано отглеждане на 30бр. крави за мляко“, в местността „Юте юз“ в землището на с. Боровица, община Ардино, обл. Кърджали с възложител: Рефие Халил . Във връзка с внесеното от Вас уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомявам за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на кравеферма за вързано отглеждане на 30 броя крави за мляко. Кравефермата ще се реализира в Имот с кадастрален номер 000114 по КВС на землището на село Боровица, община Ардино, в местността „Юте юз” с площ 1,06 дка с начин на трайно ползване – нива, осма категория - Нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 108 от 28.10.2009 година, вписан в Служба по вписванията под № 390 от 28.10.2009 година и имот с кадастрален номер 001239 по КВС на землището на село Боровица, община Ардино, с площ 2,970 дка с начин на трайно ползване – ливада, осма категория - Договор за продажба на ОНИ – ЗЗ от ОПФ от 17.04.2013 година, вписан в Служба по вписванията под № 145 от 19.04.2013 година – двата имота са с обща площ 4,03 дка (четири декара и тридесет квадратни метра). Предвидени за изграждане са торова площадка, сеновал и навес, под който е разположен контейнер за СРМ — специфично рискови материали. Има предвидена битова стая, в която всички работници и външни посетители могат да заменят личното си с работно облекло и ще се използва за хранене и почивка на работниците. Стаята разполага със санитарен възел. Предвидени са склад за груб и комбиниран фураж, родилен бокс и изолационно помещение. Предвидено е ПСМ-помещение за съхранение на млякото. ПСМ - разполага с под от водонепропусклив материал, който лесно се почиства и дезинфекцира, изпълнен така, че да улеснява оттичането на водата и да разполага с канализационна система за отпадъчните води. Съхраняването на торовата маса ще става в специално изградено за целта торище. Количеството отделена торова маса от Кравефермата ще е: 30 броя крави по 35 кг торова маса на ден = 1050 кг. Кравите ще се отглеждат оборно 180 дни, което означава, че ще се получат 189000 кг. торова маса с 172 кубични метра необходим обем на торовата площадка. Имота е захранен с питейна вода от селската водоснабдителна мрежа, съгласно служебна бележка с изх. № 21 от 27.11.2017 година от кметство Боровица, община Ардино. Отпадните води от обекта ще се заустват във водоплътна изгребна яма. За извозването им ще бъде сключен договор с лицензиран оператор след завършване на строителството. До имотите е осигурен пътен достъп от общинската пътна мрежа.

На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № ПУ-01-355/04.01.2018г., предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните условия:

1.  Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземните водни тела от дейностите по реализиране и експлоатацията на ИП.

2.  Задължително да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007г. Капацитетът на съоръжението за съхранение на оборска тор трябва да бъде достатъчен за съхранение на генерирания в стопанството оборски тор. Съоръжението за съхранение на твърд и течен оборски тор се изгражда с водоустойчиво дъно, по начин, който да не позволява проникване в почвата или замърсяване на водоизточниците. Съоръженията да се проверяват редовно и при необходимост се предприемат незабавни действия.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „д“ – „интензивно животновъдство (инвестиционни предложения невключени в приложение №1) на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Съгласно представената информация и документация и съобразно извършена проверка се установи, че ПИ № 000114 и ПИ № 001239, в местност „Юте юз“, землище на село Боровица, община Ардино, област Кърджали, се намират извън границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най- близко разположените защитена зона е BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.) и BG0002073 „Добростан” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-528/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.47/2010 г.), отстояща на около 1,5 км.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

 (Съобщението е изпратено на Община Ардино, Кметство Боровица, БДИБР-Пловдив и Възложителят)