Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2017-057 от 28.12.2017г.

28.12.2017

Уведомление за инвестиционно намерение с вх. №КПД-11-956/23.10.2017г., писмо на БД ИБР – Пловдив с вх.№ КПД-11-956-(2)/09.11.2017г., писмо с вх.№ КПД-11-956-(4)/30.11.2017г. и писмо на БД ИБР – Пловдив с вх.№ КПД-11-956-(6)/21.12.2017г. за: инвестиционно предложение: „Кланичен пункт с транжорна към съществуващ овчарник“, в УПИ Х – Овчарник и УПИ ХI – Овчарник 016099, в кв.23 по плана на с Орехово, общ. Чепеларе, обл. Смолян с възложител: „Петро - Г“ ООД, с. Левочево, общ. Смолян, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомявам за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда изграждането на „Кланичен пункт с транжорна към съществуващ овчарник“, в УПИ Х – Овчарник и УПИ ХI – Овчарник ПИ 016099, в кв.23 по плана на с Орехово, общ. Чепеларе, обл. Смолян. Капацитета ще е следният – Дребни преживни животни (ДПЖ) с дневен капацитет до 2,00 тона, или – едри преживни животни (ЕПЖ) с дневен капацитет до 2,00 тона. Общата застроена площ на кланичния пункт е 366,32 м2. На площадката има изградени съществуващи овчарници – северен и южен със застроена площ 530м2 всеки, като кланицата ще се намира между тях. Дребните преживни животни (агнета, шилета, овце-майки, кочове) за клане ще се доставят основно от собственото стопанство. За оползотворяване на добитото месо от възрастните животни се предвижда оформяне на помещение за термична обработка за производство на саздърма. Захранването с вода ще стане от съществуващ собствен водоизточник. За пиене ще се доставя бутилирана минерална вода. Възложителят притежава Разрешително за водовземане от подземни води със срок на действие на разрешителното до 28.08.2022г „с цел- питейно-битови, животновъдство и други цели“. Съгласно представената информация от възложителят няма предвидено заустване във воден обект или канализационна система. Генерираните отпадъчни води ще са битови (2,12л/сек) и производствени (3,47л./сек). Производствените и битовите отпадъчни води ще преминават през химическо пречистване и мазнинозадържател и заустват в двукамерна изгребна яма с полезен обем от 9,58 м3. Изгребната яма ще се изгребва един път на 18 дни от лицензирана фирма. Отпадъците от кланичната дейност (кръв, конфискати, меки отпадъци) ще се събират в PVC пликове и контейнери с капак и ще се извозват на екарисаж, като предварително се съхранят в хладилника за рискови материали. До площадката има изграден транспортен достъп и не се предвижда изграждането на нов.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Източнобеломорски район (ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № ПУ-01-263/19.12.2017г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, само при следните условия:

1.  Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностно водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.

2.  Да се изгради водоплътна изгребна яма с подходящ обем, като периодично отпадъчните води се извозват от лицензирана фирма.

3.  Да се сключи договор с оторизирана фирма за приемане на отпадъчните води в съществуваща ПСОВ.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.7 буква „е“ – „кланици“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имота, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:

-          BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 0,78 км.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

 (Съобщението е изпратено на Община Чепеларе, Кметство Орехово, БДИБР-Пловдив и Възложителят)