Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

28.12.2017

Извлечение от Протокол с резултатите от проведен тест за длъжността

младши експерт в дирекция “Контрол и превантивна дейност”, отдел „Превантивна дейност“, направление „Специализирани регистри“.

 

 

На основание  Заповед РД-08-198/27.11.2017 год. на Директора на РИОСВ – Смолян  за провеждане на конкурс за избор на държавен служител

 

 

І. Кандидати явили се на тест .

На тест проведен на 28.12.2017 год. в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ №16, от 10:00 часа с времетраене 1 час,се явиха 1 /един/ от общо 1 /един/ допуснати кандидати. Не явили се кандидати няма. Явилите се кандидати са следните:

                       

1.      Катя Динкова Сариева

 

ІІ.  Резултати от теста:

           

Име, презиме и фамилия

Резултат от теста

1.

Катя Динкова Сариева

27 т.

 

 

ІІІ. Въз основа на резултатите от теста се допускат до интервю кандидати, които са получили минимален брой точки  от теста – минимум 18 т.:

 

Име, презиме и фамилия

Резултат от теста

1.

Катя Динкова Сариева

27 т.

 

 

            ІV. Недопуснати до интервю кандидати – няма.

 

 

Посоченият кандидат трябва да се явят на 28.12.2017 г. (четвъртък) от 14:00 часа в сградата на РИОСВ – Смолян на ул. „Дичо Петров“ № 16, Конферентна зала за провеждане на интервю.

           

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            

Директор на дирекция „КПД“ ………………….

                                                 /Павлина Ц. Димчевска/

 

28.12.2017 год.

13:00 часа