Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2017-056 от 19.12.2017г.

19.12.2017

Уведомление за инвестиционно намерение с вх. №КПД-11-924/10.10.2017г., и писмо на БД ИБР-Пловдив с вх.№КПД-11-924-(2)/06.11.2017г. и писмо с допълнителна информация вх. №КПД-11-924-(4)/18.12.2017г. за: инвестиционно предложение: „Водовземане от повърхностен воден обект „Перелик-4“, в м. „Карлък“, землище на с.Стойките, общ. Смолян обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горе цитираното инвестиционно предложение на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на речно водохващане - алпийски тип на повърхностен воден обект - дере в местността „Карлък“ в ПИ 69345.19.104 в землището на с. Стойките, общ. Смолян, с цел водовземане за напояване на земеделски земи, собственост на инвеситора, водопой на домашни животни и противопожарни нужди. Водохващането ще е със следните параметри: - водовземна траншея 10/1.2/0.6 м; -обща използвана площ - 36 m2; -общ обем на изкопните работи - 15 m3; дълбочина на изкопите - 0.8 м. Съгласно представената ситуация, котата на водовземането е 1912м, на площ 20 кв. м, в точка с географски координати: С 41°36'14.534" и И 24°35'16.277". Водата чрез водопровод с дължина 175м. ще се отвеждат във водоем „Перелик“ № - 4 с обем 100 куб.метра., който ще разположен в ПИ с идентификатор 68000.6.10 по КК на с.Солища, общ.Смолян, собственост на инвеститора. Основните процеси (по проектни данни) за водоем № 4 са следните: Обем - 100 куб. метра и площ 292кв.м.; - Изкопни работи с дълбочина - до 2.50м.; - Кофражни и армировъчни работи - до 350кв.м.; - Бетонови работи - монолитно - до 80 куб.м. Водопроводът свързващ водохващането с водоем № 4 попада в имоти с идентификатори ПИ 68000.6.10 по КК на с.Солища и ПИ 69345.19.104 землище с.Стойките, собственост на инвеститора. Сервитут на водопровода съгласно нормативната уредба е с площ около 262 кв.м. Дълбочина на полагане на водопровода - 1.20м. Заявеното инвестиционно намерение допълва заявените инвестиционни намерения, водохващания и водоеми „Перелик“ 1, „Перелик“ 2 и „Перелик“ 3. По време на строителството - не се предвижда използване на природни ресурси, тъй като основните строителни материали и смеси (дървен материал, стоманена арматура, бетон, цименто-пясъчен разтвор, хоросан, спомагателни материали и изделия, стоманени и PVC - тръби, друго оборудване) ще бъдат транспортирани до обекта в готов и полуготов вид. Земните и скални маси от изкопните работи ще бъдат използвани за обратно засипване, попълване, подравняване и оформяне на терена. По време на експлоатацията - Инвестиционното предложение за изграждане на речно водохващане „алпийски тип“ предвижда водовземане от повърхностни води с общ обем до 50000 м3/год. По време на експлоатацията се очаква да се генерират минимално количество битови отпадъци със сезонен характер от работниците по обслужване на съоръжения, които ще се събират в контейнери в рамките на програмата за управление на отпадъците. Изкопаните земни и скални маси ще се използват за обратно засипване и подравняване на терена и от тях няма да се формират отпадъци. Не се предвижда изграждане на нова трайна пътна инфраструктура.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и ПУРН на ИБР. Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. №ПУ-01-234/02.11.2017г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда при спазване на следните условия:

· Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;

· Да се спазват изискванията на Наредба № 18/27.05.2009г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури, чрез провеждане на собствен мониторинг на водите, използвани за поливни нужди с цел създаването на възможност за анализи, оценка и прогнози за състоянието на водите за напояване;

· Да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007г. (Спазване на Добрите земеделски практики на торене).

· Съгласно Чл. 4., ал.1, т. 3 от Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти - животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни трябва да отговарят на следните изисквания: снабдени с питейна вода включително и от собствени водоизточници, която да отговаря на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30 от 2001 г.).

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.10 буква „з“ – „язовири и други съоръжения за събиране или съхраняване на вода за продължително време (невключени в приложение №1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 във връзка с чл.81, ал.2 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имотите, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, се намират извън границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:

-  BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.).

Направената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал.1 и ал.2, от Наредбата за ОС установи, че дейностите в плана са допустими спрямо режима на защитена зона BG0002113 „Триград-Мурсалица”, определена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.50/2010 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

 (Съобщението е изпратено на Община Смолян, Кметство Широка лъка, Кметство Стойките, БДИБР-Пловдив и Възложителя)