Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

14.12.2017

                       РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян

 

С П И С Ъ К

 на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността:

Младши експерт в дирекция „Контрол и превантивна дейност“,

Отдел „Превантивна дейност“, направление „Специализирани регистри“

 

Въз основа на преценката, след преглед на постъпилите документи конкурсната комисия реши:

I.  Допуска до конкурс следните кандидати:

Име,презиме и фамилия

 

1.

 

 

Катя Динкова Сариева

 

 

Кандидата трябва да се явят на тест на 28.12.2017 г. в 10:00 часа в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите, гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ №16, Конферентна зала.

 Протокол с резултатите от теста ще бъде обявен на 28.12.2017 год. 13:00 часа на информационното табло в сградата на РИОСВ – Смолян и на интернет страницата на инспекцията - http://www.smolyan.riosv.com

 При успешно издържан тест , кандидата трябва да се яви на интервю на 28.12.2017 год. в 14:00 часа в сградата на РИОСВ – Смолян, ул. „Дичо Петров“ №16, Конферентна зала.

 Необходимо е кандидата да носи със себе си документ за самоличност.

       Кандидата за конкурса трябва да се запознае със следната нормативна уредба:

  • Закон за опазване на околната среда
  • Закон за достъп до обществена информация
  • Правилник за устройство и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите
  • Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда 

II.  Не се допускат до конкурс следните кандидати: 

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

Десислава Севдалинова Гугалева

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС, съгласно обявата

Мариана Бисерова Хаджиева

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС, съгласно обявата

Гергана Христова Стайкова

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС, съгласно обявата

Кристина Симеонова Хаджиева

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността– чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС, съгласно обявата

Галина Събева Митковска

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС, съгласно обявата

Виолета Райчева Ангелова

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността – чл. 20, ал. 2, предложение второ от НПКДС, съгласно обявата

 

Председател на конкурсната комисия:…………………….

                                                                  /П.Димчевска/

Дата: 14.12.2017 г.