Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2017-048 от 13.09.2017г.

13.09.2017

 

Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-11-701/16.08.2017г., и писмо на БД ИБР – Пловдив с вх. № КПД-11-701(2)/12.09.2017г. за инвестиционно предложение „Външно водоснабдяване и външно електрозахранване за млечна еко ферма за овце в ПИ с идентификатор 31111.27.118 по КК на гр. Златоград, общ. Златоград”, обл. Смолян с възложител: „Златна ферма“ ЕООД, гр. Златоград, ул. „Бельо Златев“ №5. Във връзка с внесеното уведомление за горе цитираното инвестиционно предложение на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:

 I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на водопровод и водоем за водоснабдяване с вода за питейно–битови и противопожарни нужди и изграждане на външно електрозахранване на обект „Млечна еко ферма за овце“ в ПИ с идентификатор 31111.27.118 по КК на гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян. Изграждането на външния водопровод, резервоар и Помпено-хидрофорна уредба/ПХУ/ се обуславя от липсата на изградена водоснабдителна мрежа в района, която да подсигури необходимите водни количества за обекта. Водата ще се подсигури от съществуващ напорен резервоар V=1500м3, за висока зона гр. Златоград, намиращ се западно, на границата на урбанизираната територия на града, в непосредствена близост до пътя, стигащ до фермата. Най-общо водоснабдителната система е следната: Предвижда се водовземане и изграждане на ПХУ с напорен водопровод, чрез които водата ще се повдига на по-висока кота, до площадката на нов резервоар с вместимост – V=55м3, предвиден за обезпечаване на нуждите на обекта. Съгласно предоставените изходни данни и условия от ВиК оператора, ПХУ ще се изгради непосредствено след водовземането от хранителния водопровод, в зоната на съществуващия резервоар V=1500 м3 , за висока зона (ВЗ) гр. Златоград. Напорният тръбопровод, с дължина около L=1262 м ще се трасира от зоната на V=1500 м3, /имот 27.64 –собственост на община Златоград / до имот 26.22 – собственост на „АВВА“ЕООД/. По цялата си дължина водопровода се разполага в общинския път, по който се стига до обекта. В имот ПИ 26.22, на кота 579,90м се изгражда новия стоманобетонов резервоар с вместимост V=55 м3. Резервоарът ще акумулира и подсигурява необходимото водно количество, предвидено за фермата. Площадката на фермата е разположена на по-ниска кота – 551,50 м. н.в и ще се водоснабдява от резервоара гравитачно, чрез PEHD /хранителен/ водопровод., DN90, PN10 с дължина около L=361м. В края на водопровода, в границите на площадката на фермата ще се изгради площадков ПХ 70/80, за обезпечаване на обекта против пожар. В технологично отношение, изпълнението на строителството предвижда напорен водопровод, захранващ кабел за ПХУ и хранителен водопровод да бъдат положени в един траншеен изкоп. В участъка от ПХУ, до отклонението за площадката на фермата се полагат един над друг напорен водопровод и захранващ кабел. В участъка от отклонението за фермата, до съществуващ ТП /подсигуряващ ел. захранване на обекта и изграден на около 180 м по-нагоре по пътя/ се полагат напорен водопровод, захранващ кабел за табло на фермата и хранителен водопровод. В участъка от трафопоста до резервоара в ПИ 26,22 се полагат напорен и хранителен водопровод. В участъка отклонение за фермата – площадка на фермата в изкопа се полагат хранителен водопровод и захранващ кабел за ПХУ. Общата широчина на изкопа В= 1,0м. Сервитута , който следва да се отреди за линейните съоръжения се определя на В+0,6 м = 1,60 м.

Външното електрозахранване на обект: „Млечна еко ферма за овце“ в ПИ с идентификатор 31111.27.118  ще е от точка от конструкцията на съществуващата електроразпределителна мрежа: ТНН, трафопост „ТП ПРОСТОР“ ,извод СрН “Язовира“, подстанция „Златоград“. За него има сключен предварителен договор между “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД и „Златна ферма“ЕООД.

Предвижда се изкопните работи да са с дълбочина от 1 до 2м от кота съществуващ терен, като не се предвиждат взривни работи. Земните маси ще се използват за обратен насип и оформяне на терена и при необходимост ще се извозват на депо за земни маси, след получаване на разрешение от общинска администрация. Разработеният инвестиционен проект за „Външно водоснабдяване и външно електрозахранване на Млечна еко ферма за овце в ПИ с идентификатор 31111.27.118 по КК на гр. Златоград , общ. Златоград” е във връзка с одобрен инвестиционен проект за Млечна еко ферма за овце в ПИ с идентификатор 31111.27.118 по КК на гр. Златоград, за който има издадено разрешение за строеж.

Земните маси, получени при изкопните работи ще се депонират на място за подравняване на терена и/или при необходимост ще се извозват на депо за земни маси след  получаване на разрешение от общинска администрация. По време на извършване на строителните работи, инвестиционното предложение не включва използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората. Строителството ще се извършва в рамките на следните имоти:

1.    ПИ с идентификатор 31111.27.118 ,местност „Ю. Колиба/Въпа/“, по КК на гр. Златоград, община Златоград, собственост на Възложителя – „ Златна ферма“ ЕООД;

2.    УПИ II-116 – за паркинг, част от ПИ с идентификатор 31111.27.116 по КК на гр. Златоград , общ. Златоград, м. Ю.КОЛИБА/ВЪПА, собственост на Община Златоград – за него Възложителят – „Златна ферма„ ЕООД има сключен договор за преминаване и прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, като е отредена сервитутна ивица с широчина 4м и площ от 135 кв. м;

3.    ПИ с идентификатор 31111.26.22 по КК на гр. Златоград ,общ. Златоград, м. “КАФИДЖИЙСКА КОЛИБА“ и ПИ с идентификатор и 31111.26.154 по КК на гр. Златоград, общ. Златоград, м.“ ДОЛНА КОЛИБА“, собственост на „АВВА“ ЕООД – за които Възложителя – „Златна ферма“ ЕООД има сключен договор за право на преминаване и прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и отстъпено право на строеж.

4.    ПИ с идентификатор 31111.26.1 по КК на гр. Златоград, общ. Златоград – общинска публична собственост - общински селскостопански път, за който Възложителя - „Златна ферма „ЕООД има сключен договор за право на преминаване и прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

5.    ПИ с идентификатор 31111.27.5 по КК на гр. Златоград, общ. Златоград – общинска публична собственост - общински селскостопански път, за който Възложителя - „Златна ферма „ЕООД  има сключен договор за право на преминаване и прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

6.    ПИ с идентификатор 31111.27.64  по КК на гр. Златоград, общ. Златоград, м. “Гогаджово бърце“ – общинска публична собственост – за води и водни обекти , за който Възложителя- „ Златна ферма „ЕООД  има сключен договор за право на преминаване и прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и отстъпено право на строеж.

7.    ПИ с идентификатор 31111.27.65 по КК на гр. Златоград, общ. Златоград, м. “Гогаджово бърце“ – общинска публична собственост – земеделска земя, за който Възложителя- „Златна ферма“ ЕООД има сключен договор за право на преминаване и прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и плана за управление на риска от наводнения в Източно беломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № ПУ-01-101/08.09.2017г., предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване следните условия:

- Да не се допуска замърсяване на подземното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.

- Да се сключи писмен договор с Водоснабдяване и канализация ЕООД – Смолян за водоснабдяване с питейна вода за питейно-битови и противопожарни нужди.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.10 буква „з“ – „язовири и други съоръжения за събиране или съхраняване на вода за продължително време (невключени в приложение №1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имота, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:

-          BG0000372 „Циганско градище” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.) отстояща на около 2,11 км.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

 

Съобщението е изпратено до  Община Златоград, БД ИБР - Пловдив и Възложителят