Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

CM-2017-047 от 11.09.2017г.

11.09.2017

 Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-11-695/15.08.2017г. и допълнителна информация/документация с вх. № КПД-11-695-(2)/05.09.2017г. за: „Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци“, в ПИ 1208, кв.114, землище на гр. Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци, намиращо се в ПИ 1208, кв.114, землище на гр. Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян. По данни на възложителя, се предвижда изграждане на една сграда със застроена площ 701 кв.м в имот, собственост на възложителя с обща площ 1629 кв.м. За нуждите на предложението, в сградата ще се обособят следните помещения, необходими за производствения процес – навес; приемна рампа; манипулационна зала; хладилни камери; шоков хладилник; склад за опаковъчни и пакетиращи материали; експедиционна рампа; битови помещения за персонала. Електрозахранването ще се осъществи от мрежа НН на населеното място, съгласно сключен предварителен договор за присъединяване към разпределителната електрическа мрежа. Водоснабдяването на обекта ще се осигури от водопроводната мрежа на гр. Неделино. Формираните от дейността на предприятието отпадъчни води ще се отвеждат в локално пречиствателно съоръжение с последващо заустване в централен канал на населеното място. Производственият капацитет на предприятието е 4800 кг/дневно готов продукт. Предвиждат се две производствени направления: 1) Преработка и съхранение на свежи плодове и зеленчуци – бързо охлаждане; сортиране/измиване/почистване; съхранение на пресни продукти при температура не по-висока от 4°С; бързо замръзяване; опаковане/пакетаж на замръзени зеленчуци; съхранение в минусова камера при температура не по-висока от -18°С. 2) Експедиция.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.7, буква „б" на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.З от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:

· BG0000372 „Циганско градище” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.)

Съобщението е изпратено до  Община Неделино, БД ИБР - Пловдив и Възложителят