Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

08.12.2008

„Персенк” е първата, обявена със заповед на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров, защитена зона на територията на РИОСВ-Смолян. Зоната се обявява за опазване на дивите птици и е с обща площ 161 196,700 дка. Обхваща землищата на с. Лясково, с. Чуреково, с. Брезе, с. Михалково, община Девин, област Смолян, с. Зорница, с. Малево, с. Забърдо, с. Орехово, гр. Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян, с. Широка Лъка, община Смолян, област Смолян, с. Ситово и с. Лилково, община Родопи, област Пловдив.

Общо 4 са ограничителните мерки, включени в заповедта и те са свързани със забрана за залесяването на ливади, пасища и мери и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения; премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета) в земеделските земи; използване на пестициди и минерални торове в пасища и ливади; намаляване на площта на крайречните гори от местни дървесни видове.